А 

А'бие - okamžitě, ihned
А'вва - otec
Авва'дон - hebrejsky "Zhoubce"; jméno anděla propasti
Авраа'мово не'дро, ло'но - synonymum pro: ráj, místo věčné blaženosti
Ага'ряне - potomci Izmaela, syna Agar, souložnice Abraháma, jinak - východní kočovné kmeny
Агиа'сма - Posvěcená voda. Voda posvěcená o svátku Bohozjevení se nazývá Великaя агиасмa
А'гиос - nápis na starých ikonách; řecky "svatý"
Агки'ра (čti "ankira") - kotva
А'гнец - jehně; čisté, pokorné žití; část prosfory, která se vyjímá na proskomidii k proměňování; mn.č. - "а'гнцы" - označuje někdy křesťany
А'гница - ovce
Агня' - jehně
А'д - místo přebývání zemřelých do osvobození Ježíšem Kristem; místo věčných muk hříšníků; příbytek ďábla; peklo
Адама'нт - diamant; briliant; drahý kámen
Адама'нтовый - pevný; silný; drahocenný
А'дов - pekelný
Адонаи' - hebrejsky "Můj Pán"
А'ер - přikrývka, která se při liturgii, klade na svaté dary; viz.též Воздух
Аермо'нский - svázaný s horou Aermon
А'з - já
Аирома'нтия - věštění ze vzduchu, tj. předpovídání na základě atmosférických jevů
Ака'фист - řecky "nesedící"; církevní bohoslužba, při níž se nesedí
А'ки - jakoby
Акри'ды - pokrm Jana Předchůdce; podle některých mínění - rod jedlých kobylek (sarančat); podle jiných - nějaká rostlina
А'ксиос - řecky "hoden"
Алава'стр - kamenná nádoba
Але'ктор - kohout
Алка'ти - mít hlad; chtít jíst, silně si něco přát
Алкота' - hlad
Аллилу'ия - hebrejsky "chvalte Boha"; "sláva Bohu!"
Аллилу'ия кра'сная - zpěv "aleluja" osobitým vroucím nápěvem, viz.Postní trioď
Аллилуиа'рий, аллилуиа'р - verš, zpívaný na liturgii kantorem po čtení apoštola. Při jeho zpěvu krylosy zpívají "aleluja"
Ало'й, ало'е - vonná pryskyřice, používaná při okuřování a balzamování
Алтаба'с - nejlepší starověký brokát
Амали'к - národ, který žil mezi Palestinou a Egyptem. V církevní poezii se toto jméno dává často ďáblu
Амво'н - vyvýšená část chrámu před královskými dveřmi ikonostasu
Амвроси'я - pokrm věčnosti; nekazící se pokrm
Амигда'л - mandlovník; mandle
Ами'нь - hebrejsky. "ať se tak stane"; "skutečně"; "opravdu"; "ano"
А'мо, а'може - kam
А'може а'ще - kdyby ne
Анало'й (správněji "анало'гий") - vyvýšený stolek, na který se kladou ikony a při čtení církevní knihy
Ана'фема - odloučení od církevního společenství a vydání do božího soudu; ten, kdo byl vydán takovémuto zavržení
Анафема'тствовати - vydat anatemě (klatbě)
Анахоре'т - poustevník
А'нгел - posel
Ангелови'дный - vnějškem připomínající anděla
Ангелозра'чный - vnějškem připomínající anděla
Ангелоимени'тый - významná osoba, která přebývá mezi andělskými chóry; kdo nosí jméno nějakého anděla
Ангелоле'пный - krásou podobný andělům
Ангелому'дренный - mající moudrost anděla
Ангельское житие', а'нгельский о'браз - vyšší stupeň mnišského života; řecky "schima"
Ане'псий - synovec, příbuzný
Антидо'р - požehnaný chléb, tj. zbytky té prosfory, z níž byl na proskomidii vyřezána Beránek
Антими'нс - antimenzion - posvěcené plátno se zobrazením Ježíše Krista v hrobě a zašitými svatými ostatky. Pouze na antimenzionu může být sloužena božská liturgie
Антифо'н - řecky "protivohlasník"; zpěv, který se má zpívat střídavě oběma krylosy
Анти'христ - řecky "protivník Krista"
Антоло'гион - řecky "květoslov"; název "Minee sváteční"
Анфипа'т - místodržitel, prokonzul
Апока'липсис - řecky "zjevení"
Аполли'он - řecky "Zhoubce"; jméno anděla propasti
Апо'стол - řecky "posel"
Апоста'сис - odpadlictví; apostase
Апоста'та - odpadlík; apostata
Апри'ллий - duben
Арии'л - výheň u obětního oltáře v jeruzalémském chrámě
Армони'я - harmonie
Арома'ты - aromatická mast
А'ртос - řecky kvasný chléb; posvěcuje se zvláštní modlitbou v den sv. Paschy
Арха'нгел - představený andělů, název jednoho z andělských chórů
Архиере'й - biskup
Архимаги'р - hlavní kuchař
Архипа'стырь - vedoucí (první) biskup
Архисинаго'г - představený synagogy
Архистрати'г - vojenský velitel, plukovník
Архите'ктон - architekt, stavitel-umělec; hlavní stavitel
Архитрикли'н - pořadatel hostiny
Асмоде'й, Азмоде'ос - "zhoubce", jméno démona
А'спид - jedovatý had
А'спид паря'щий - létající ještěr
Асса'рий - malá měděná mince
Асте'рикс - hvězda, která se dává na diskos při konání liturgie; "zvizda"
Афари'м - špeh; průzkumník
Афедро'н - zadní vchod (Мt 15.17)
Афине'и - Atéňané
Афри'кия - Afrika
А'ще - jestli; ač; nebo; zda
А'ще у'бо - nakolik; protože