Mariánský akafist

Kondak 1

My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Ikos 1

Vznešený anděl byl poslán z nebe, aby řekl „Buď pozdravena“ Matce Boží. Když spatřil tebe, Pane, v ní se vtělujícího, stál v ohromení a netělesným hlasem takto Matku Boží oslovil:

Buď pozdravena, skrze tebe radost září; buď pozdravena, skrze tebe kletba bledne.
Buď pozdravena, povznesení padlého Adama; buď pozdravena, útěcho plačící Evy.
Buď pozdravena, nad lidský rozum vznešená; buď pozdravena, andělským očím v hlubinách ztracená.
Buď pozdravena, jsi královským trůnem; buď pozdravena, jež nosíš toho, který podpírá vše.
Buď pozdravena, hvězdo zářící před východem slunce; buď pozdravena, lůno Božího vtělení.
Buď pozdravena, skrze tebe se obnovuje tvorstvo; buď pozdravena, skrze tebe se klaníme Stvořiteli.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 2

Svatá Paní dobře věděla, že je čistá Panna, a toto směle řekla Gabrielovi: „Tvé zvláštní poselství se mé duši zdá nepochopitelné. Jak můžeš mluvit o narození z lůna panny.“ Aleluja!

Ikos 2

Panna chtěla pochopit toto tajemství a ptala se Božího posla: „Pověz mi, jak může mé panenské lůno přivést na svět dítě?“ A on se s úctou sklonil a řekl:

Buď pozdravena, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha; buď pozdravena, mlčenlivá víro prosících.
Buď pozdravena, počátku Kristových zázraků; buď pozdravena, důkaze všech jeho pravd.
Buď pozdravena, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh; buď pozdravena, pozemský moste, jenž vedeš k nebesům.
Buď pozdravena, zázraku anděly oslavený; buď pozdravena, příčino přežalostného pádu démonů.
Buď pozdravena, dala jsi nevýslovné světlo; buď pozdravena, ty nikomu neprozradíš „jak“.
Buď pozdravena, jsi moudřejší než všichni učení; buď pozdravena, ty záříš v duších věřících.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 3

Moc Nejvyššího zastínila a učinila Matkou Pannu, která nepoznala muže: její plodné lůno se stalo místem obtěžkaným pro všechny, kdo chtějí sklízet plody spasení zpěvem Aleluja!

Ikos 3

Starostlivá Maria spěchala s Pánem ve svém lůně k Alžbětě, jejíž maličký zaslechl panenský pozdrav, zajásal, radostí se pohnul a jakoby Matce Boží zazpíval:

Buď pozdravena, větvičko se svatým Poupětem; buď pozdravena, nosíš svůj nesmrtelný Plod.
Buď pozdravena, ty sama vytváříš Božího Stvořitele; buď pozdravena, ty sama dáváš život Původci života.
Buď pozdravena, jsi pole, na kterém milosti bohatě zrají; buď pozdravena, jsi stůl, jenž překypuje dary.
Buď pozdravena, v tobě rozkvétá zelený ráj; buď pozdravena, v tobě najdou přístav duše věřících.
Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb; buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět.
Buď pozdravena, vlídnosti Boží vůči člověku; buď pozdravena, důvěro člověka k Bohu.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 4

Čistý Josef se srdcem plným zmatku a rozporných myšlenek znejistěl. Věděl, že jsi dosud nepoznala manželské objetí a zapochyboval o tobě. Když se však dozvěděl o tvém početí z Ducha svatého, zvolal: Aleluja!

Ikos 4

Pastýři slyšeli anděly opěvovat příchod Krista mezi nás. Běželi k němu jako k Pastýři a divili se, že jako nevinný beránek přijímá potravu z Panny na jejím klíně. Oslavili ji svým zpěvem:

Buď pozdravena, Matko Beránka a Pastýře; buď pozdravena, ohrado rozumných ovcí.
Buď pozdravena, záchrano před nepřáteli; buď pozdravena, klíči od nebeských bran.
Buď pozdravena, skrze tebe se raduje se zemí nebe; buď pozdravena, skrze tebe se s nebem veselí země.
Buď pozdravena, jsi věčným hlasem apoštolů; buď pozdravena, jsi neporazitelná odvaha všech mučedníků.
Buď pozdravena, ty veliká oporo víry; buď pozdravena, ty jasné poznání milosti.
Buď pozdravena, skrze tebe bylo oloupeno peklo; buď pozdravena, skrze tebe jsme se oblékli v milost.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 5

Mudrci spatřili hvězdu k Bohu směřující a šli za její září. Bezpečně jim svítila při hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostně zvolali: Aleluja!

Ikos 5

S údivem hleděli synové Chaldeje na Stvořitele člověka v mateřském náručí. Poznali v něm Pána, i když měl podobu služebníka. Ochotně mu odevzdali dary a takto Matku oslovili:

Buď pozdravena, Matko věčné Hvězdy; buď pozdravena, záře tajemného dne.
Buď pozdravena, tys zhasla světlo klamu; buď pozdravena, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu.
Buď pozdravena, tyrana jsi svrhla z trůnu; buď pozdravena, dalas nám Krista - laskavého Pána.
Buď pozdravena, osvobodila jsi nás z krutého zakletí; buď pozdravena, obrátila jsi nás od nečistých skutků.
Buď pozdravena, tys uhasila pověrčivý kult ohně; buď pozdravena, tys zhasla plameny vášní ničivých.
Buď pozdravena, vedoucí k čistotě; buď pozdravena, radosti lidského rodu.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 6

Na zpáteční cestě se stali mudrci Božími kazateli. Naplnili tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat Aleluja!

Ikos 6

V Egyptě jsi, Pane, zazářil jako světlo pravdy a zahnal jsi temnotu lži. Tenkrát, Pane, Božská síla rozdrtila modly, lidé byli zachráněni a oslavovali Matku Boží: Buď pozdravena, ty vedeš lidi cestou proti zlu; buď pozdravena, ty ničíš brány temných pekel.

Buď pozdravena, tys pošlapala klam a blud; buď pozdravena, tys odhalila podvod modly.
Buď pozdravena, jsi moře pohlcující faraona; buď pozdravena, jsi skála, jež dá napít žíznivým.
Buď pozdravena, ohnivý sloupe, který svítíš v temnotách; buď pozdravena, záchrano světa, jsi širší než oblaka.
Buď pozdravena, ty dáváš nebeskou manu; buď pozdravena, ty dáváš svaté opojení.
Buď pozdravena, země zaslíbení; buď pozdravena, prameni mléka a medu.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 7

Když se Simeon chystal odejít z tohoto falešného světa, dal ses mu poznat co malé dítě. On však v tobě poznal Pána a v úžasu ke tvé věčné moudrosti zvolal: Aleluja!

Ikos 7

Nové stvoření ukázal Tvůrce přírodě a zjevil se nám, svým dětem. Přišel na svět z lůna Panny a zachoval je i nadále neporušené. My žasneme nad tímto divem a zpíváme té, která je svatá: Buď pozdravena, květe neposkvrněného života; buď pozdravena, koruno čisté zdrženlivosti.

Buď pozdravena, přinášíš budoucí vzkříšení; buď pozdravena, odhaluješ život andělů.
Buď pozdravena, vzácný plode, jež živíš věřící; buď pozdravena, košatý strome, pod kterým mnozí najdou stín.
Buď pozdravena, nosilas v lůně Pána bloudících; buď pozdravena, zrodilas světu záchranu otroků.
Buď pozdravena, ty, která oroduješ u spravedlivého Soudce; buď pozdravena, přímluvkyně za odpuštění zbloudilých.
Buď pozdravena, neoděným jsi šatem milosti; buď pozdravena, jsi láska, jež překoná veškerou touhu.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 8

Je to podivuhodné narození. Odpoutejme se od světa a obraťme svoji pozornost k nebi. Vznešený Bůh se mezi námi objevil ve skromné lidské podobě, aby pozvedl ty, kteří s radostí volají: Aleluja!

Ikos 8

Byl celý tady na zemi a zároveň neopustil nebe: Bůh - nekonečné Slovo. Neměnil místo, ale něžně se sklonil k člověku. Narodil se z Panny, z Matky, k níž všichni voláme:

Buď pozdravena, ty sídlo nekonečného Boha; buď pozdravena, ty bráno svatého tajemství.
Buď pozdravena, jsi nevěřících v pochybách vyslyšení; buď pozdravena, jsi naprostou jistotou zbožných.
Buď pozdravena, přesvatý trůne cherubínů; buď pozdravena, překrásný stolci serafínů.
Buď pozdravena, dokážeš spojit věci tak rozdílné; buď pozdravena, zůstáváš současně Pannou i Matkou.
Buď pozdravena, skrze tebe byl odpuštěn hřích; buď pozdravena, skrze tebe se otevřel ráj.
Buď pozdravena, jsi klíčem Kristova království; buď pozdravena, jsi nadějí věčných pokladů.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 9

Andělé užasli nad vznešeností tvého Božského vtělení, Pane. Viděli tak, že všem nepřístupný Bůh se teď stal přístupným, stal se člověkem, přebýval mezi námi a od všech slyšel: Aleluja!

Ikos 9

I skvělí řečníci o tobě, Boží rodičko, mohou jen mlčet. Nejsou schopni vysvětlit, že zůstáváš Pannou, i když jsi Matka. Ale my, kteří obdivujeme tajemství, zpíváme s vírou:

Buď pozdravena, svatyně Boží moudrosti; buď pozdravena, poklade jeho Prozřetelnosti.
Buď pozdravena, ty činíš, že učení nic nevědí; buď pozdravena, ty řečníkům ukládáš mlčení.
Buď pozdravena, skrze tebe učenci úžasem oněměli; buď pozdravena, skrze tebe zestárli ti, kdo tvoří báje.
Buď pozdravena, rozehnala jsi zlé pletichy Aténských; buď pozdravena, rybářům jsi naplnila sítě.
Buď pozdravena, pozvedlas nás z hlubin neznalostí; buď pozdravena, osvítilas nás jasným věděním.
Buď pozdravena, lodičko pro každého, kdo se chce zachránit; buď pozdravena, přístave pro každého, kdo pluje k Životu.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 10

Pán světa ochotně sestoupil na zem, aby zachránil lidstvo. Jako Bůh byl naším pastýřem, ale nám se chtěl zjevit jako beránek. Svou lidskostí přitahoval lidi, jako Boha ho oslavujeme: Aleluja!

Ikos 10

Panenská Bohorodičko, jsi oporou panen a všech, kteří se k Tobě utíkají. Takovou tě přece učinil Stvořitel celé země a nebe, ty nedotčená, protože přišel z tvého lůna a nás vyzývá, abychom ti zpívali: Buď pozdravena, sloupe čistoty; buď pozdravena, bráno spasení.

Buď pozdravena, počátku nového pokolení; buď pozdravena, dárkyně Božího dobrodiní.
Buď pozdravena, tys vrátila život všem v hanbě zrozeným; buď pozdravena, tys vrátila moudrost rozumu zbaveným.
Buď pozdravena, zničilas velikého svůdce; buď pozdravena, porodilas toho, kdo rozsévá čistotu.
Buď pozdravena, ty vznešená živitelko panen; buď pozdravena, tys spojila věřící s Pánem.
Buď pozdravena, jsi čistá chůva panen; buď pozdravena, duše svatých strojíš v nevěsty.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 11

Žádný zpěv nedokáže vystihnout tvé bezpočetné milosti. I kdybychom ti, Pane, nabídli tolik písní, co je zrnek písku, nikdy nedosáhneme těch darů, které jsi dal tomu, kdo zpívá Aleluja!

Ikos 11

Vzhlížíme ke svaté Panně jako k hořící pochodni pro ty, kdo jsou ve stínu. Ona zapálila Božské světlo a vede k poznání Boha všechny, září lidské mysli a každý ji chválí zpěvem:

Buď pozdravena, paprsku Božího Slunce; buď pozdravena, paprsku věčného Světla.
Buď pozdravena, jako blesk osvítíš duši; buď pozdravena, jako hrom děsíš nepřátele.
Buď pozdravena, jsi pramenem svatých tajemství; buď pozdravena, jsi zdrojem bohatých vod.
Buď pozdravena, jsi životodárná křestní voda; buď pozdravena, snímáš tíhu našich hříchů.
Buď pozdravena, prameni, kde duše se očistí; buď pozdravena, číše, jež přetéká radostí.
Buď pozdravena, jsi vůně Kristova pomazání; buď pozdravena, jsi život svaté hostiny.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 12

Vykupitel člověka sestoupil mezi nás a osobně přebýval mezi námi, a tak nás zbavil dluhu dávného hříchu. Přebýval mezi námi, kteří jsme ztratili milost. Zničil dlužní úpis a odevšad slyšel zpívat: Aleluja!

Ikos 12

Všichni opěvují tvůj porod a oslavují tě jako živý chrám, Bohorodičko. Pán, který vše drží v rukou, tě učinil svatou a slavnou, protože přebýval v tvém lůně, a nás naučil zpívat: Buď pozdravena, chráme Božího Slova; buď pozdravena, svatyně přesvatá.

Buď pozdravena, archo pozlacená duchem; buď pozdravena, poklade věčného života.
Buď pozdravena, bohatství všech svatých panovníků; buď pozdravena, vznešená chloubo zbožných kněží.
Buď pozdravena, jsi nedobytnou věží církve; buď pozdravena, jsi mohutnou hradbou Božího království.
Buď pozdravena, skrze tebe získáváme vítězství; buď pozdravena, skrze tebe srazíme nepřátele.
Buď pozdravena, uzdravení mého těla; buď pozdravena, spáso duše mé.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 13

Veliká a slavná Matko, Rodičko Nejvyššího ze všech svatých, Rodičko Nejsvětějšího Slova, přijmi od nás tento zpěv. Chraň nás všechny před neštěstím. Vysvoboď nás od hrozícího trestu. Nás, kteří hlasitě zpíváme: Aleluja!

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Vznešený anděl byl poslán z nebe, aby řekl „Buď pozdravena“ Matce Boží. Když spatřil tebe, Pane, v ní se vtělujícího, stál v ohromení a netělesným hlasem takto Matku Boží oslovil:

Buď pozdravena, skrze tebe radost září; buď pozdravena, skrze tebe kletba bledne.
Buď pozdravena, povznesení padlého Adama; buď pozdravena, útěcho plačící Evy.
Buď pozdravena, nad lidský rozum vznešená; buď pozdravena, andělským očím v hlubinách ztracená.
Buď pozdravena, jsi královským trůnem; buď pozdravena, jež nosíš toho, který podpírá vše.
Buď pozdravena, hvězdo zářící před východem slunce; buď pozdravena, lůno Božího vtělení.
Buď pozdravena, skrze tebe se obnovuje tvorstvo; buď pozdravena, skrze tebe se klaníme Stvořiteli.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 1

My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Modlitba k přesvaté Bohorodičce

Přijmi nejmocnější a přečistá Paní a Vládkyně naše, Bohorodičko, od nás, tvých nedůstojných služebníků, tento dar úcty, který přinášíme jen tobě jediné, z celého lidského pokolení vybrané, jež převyšuješ všechno stvoření na nebi i na zemi. Vždyť skrze tebe Pán zástupů přebýval mezi námi, skrze tebe jsme poznali Božího Syna a stali se hodnými přijímat Jeho svaté tělo a přečistou Krev. Jsi nejblaženější z lidského rodu, jsi přešťastná v Bohu, světlejší než cherubíni a čestnější než serafíni. I nyní se, vznešená, přesvatá Bohorodičko, nepřestávej modlit za nás, své nedůstojné služebníky, abychom nepodléhali radám zlého, byli zbaveni každého trápení a nebyli zasaženi žádnou z ďábelských nástrah. Vypros nám, abychom až do konce života zůstali neodsouzenými. A my, zachráněni tvou ochranou a pomocí, vzdáváme za vše Bohu v Trojici jedinému, celého světa Stvořiteli, slávu, chválu, díky a poklonu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku