Akafist Ježíši nejsladšímu

Kondak 1

Já, tvůj služebník a stvoření, zbaven věčné smrti, přináším chvalozpěv tobě, vítězný Vévodo a Pane, který jsi zvítězil nad peklem: ty jsi nevýslovně milosrdný, vysvoboď mě ode všech běd, abych ti mohl zpívat: Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Ikos 1

Andělů tvůrce a Pane mocností, otevři můj omezený rozum i jazyk ke chvále tvého nejčistšího jména, tak jako jsi kdysi otevřel sluch i jazyk hluchému a koktavému, a on, když mluvil, pravil:

Ježíši přezázračný, andělů podivení; Ježíši nejmocnější, prarodičů vykoupení.
Ježíši nejsladší, patriarchů oslavo; Ježíši nejslavnější, králů posilo.
Ježíši milovaný, proroků naplnění; Ježíši obdivuhodný, mučedníků sílo.
Ježíši nejtišší, mnichů radosti; Ježíši nejmilostivější, kněží naděje.
Ježíši nejmilosrdnější, zdrženlivých vzore; Ježíši nejpříjemnější, radování ctihodných.
Ježíši nejčestnější, panen čistoto; Ježíši předvěký, hříšníků spáso.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 2

Když jsi viděl, Pane, vdovu, že velmi pláče, smiloval ses nad ní a vzkřísil jsi jejího syna, kterého nesli k pohřbu. Smiluj se tedy, plný lásky, i nad mou v hříších mrtvou duší a vzkřis ji, která volá: Aleluja!

Ikos 2

Filip chtěl, Pane, pochopit toto tajemství, a proto tě prosil: „Ukaž nám Otce.“ Ty jsi mu odpověděl: „Tak dlouho jsi se mnou a nepoznal jsi, že tak jak Otec ve mě, tak i já jsem v Otci?“ Proto, Nepochopitelný, se strachem volám k tobě:

Ježíši, Bože předvěký; Ježíši, králi nejmocnější.
Ježíši, Vládce trpělivý; Ježíši, Spasiteli nejmilostivější.
Ježíši, můj přeblahý ochránce; Ježíši, očisti mé hříchy.
Ježíši, sejmi mé nepravosti; Ježíši, odpusť mé nespravedlnosti.
Ježíši, naděje má, neopusť mě; Ježíši, pomocníku můj, nezavrhuj mě.
Ježíši, Tvůrce můj, nezapomeň na mě; Ježíši, pastýři můj, nezahub mě.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 3

Mocí z výsosti jsi, Ježíši, oblekl apoštoly, když seděli v Jeruzalémě. Oděj tedy teplotou svého svatého Ducha mě, který nemá žádný dobrý čin, a dej, abych ti s láskou zpíval: Aleluja!

Ikos 3

Ježíši, ty máš bohatství milosti, proto jsi pozval celníky, hříšníky a nespravedlivé. Nepřehlédni nyní ani mě, který se jim podobá, ale jako drahocenno mast přijmi píseň tuto:

Ježíši, sílo nepřemožitelná; Ježíši, milosti nekonečná.
Ježíši, kráso nejjasnější; Ježíši, lásko nevýslovná.
Ježíši, Synu Boha živého; Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným.
Ježíši, vyslyš mě v nepravostech počatého; Ježíši, očisť mě v hříších zrozeného.
Ježíši, pouč mě nehodného; Ježíši, osviť moji temnotu.
Ježíši, očisť mě poskvrněného; Ježíši, vyveď mě nečistého.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 4

Petr se srdcem plným zmatku a rozporných myšlenek tonul. Když tě však, Ježíši, spatřil jak kráčíš po vodě, poznal, že jsi pravý Bůh, a když přijal záchrannou ruku, zvolal: Aleluja!

Ikos 4

Slepý slyšel, že jdeš kolem, Pane, a proto volal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ty jsi jej zavolal k sobě a otevřel jsi mu oči. Osviť tedy svou milostí i mé duchovní oči, který volám:

Ježíši, Stvořiteli nebe; Ježíši, Vykupiteli země.
Ježíši, vítězi nad podsvětím; Ježíši, okraso veškerého tvorstva.
Ježíši, utěšiteli mé duše; Ježíši, světlo mého rozumu.
Ježíši, radosti mého srdce; Ježíši, zdraví mého těla.
Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mě; Ježíši, světlo mé, osvěť mě.
Ježíši, zbav mě všeho trápení; Ježíši, zachraň mě nedůstojného.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 5

Ježíši, svou Božskou krví jsi nás kdysi vykoupil od kletby zákona, nyní nás vytáhni ze sítí tělesných vášní, nečistého svádění a zlé sklíčenosti, do kterých nás ulovil dávný had. Vysvoboď nás, kteří ti zpíváme: Aleluja!

Ikos 5

Když viděli židovští synové Stvořitele člověka v lidské podobě, pochopili, že je Vládcem, spěchali, aby jej uvítali s ratolestmi a zpívali mu hosana. I my ti přinášíme píseň a voláme:

Ježíši, Bože pravý; Ježíši, Synu Davidův.
Ježíši, králi nejslavnější; Ježíši, beránku neposkvrněný.
Ježíši, pastýři podivuhodný; Ježíši, ochránce mého dětství.
Ježíši, živiteli v mladosti mé; Ježíši, chválo mé staroby.
Ježíši, naděje v mé smrti; Ježíši, živote po mé smrti.
Ježíši, útěcho má na tvém soudu; Ježíši, naděje má, nezahanbi mě tehdy.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 6

Splnil jsi, Ježíši, Božská proroctví, když ses zjevil na zemi. Žil jsi mezi lidmi ty, který přesahuješ každý rozměr, a nesl jsi naše bolesti. Tvými ranami jsme vyléčeni a poznali jsme, že ti máme zpívat: Aleluja!

Ikos 6

Celému světu zazářilo světlo tvé pravdy, ďábelská lest byla odhalena. Modly, náš Spasiteli, nebyly schopny odolat tvé síle a padly a my, kteří jsme obdrželi spásu, ti zpíváme:

Ježíši, Pravdo, která jsi odehnala klam, Ježíši, Světlo, které převyšuje každé světlo.
Ježíši, Králi, který dobýváš všechny pevnosti; Ježíši, Bože, který přebýváš v milosti.
Ježíši, Chlebe života, Ježíši, nasyť mě lačného; Ježíši, Prameni rozumu, napoj mě žíznivého.
Ježíši, oděve veselí, oděj mě porušitelného; Ježíši, přístřeší radosti, přikryj mě nedůstojného.
Ježíši, dárce prosícím, daruj mi pláč za mé hříchy; Ježíši, nálezce hledajících, nalezni moji duši.
Ježíši, který otvíráš tlukoucím, otevři mé ubohé srdce; Ježíši, Vykupiteli hříšných, očisti mé nepravosti.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 7

Když se Simeon chystal odejít z tohoto falešného světa, dal ses mu poznat co malé dítě. On však v Tobě poznal Pána a v úžasu ke Tvé věčné moudrosti zvolal: Aleluja!

Ikos 7

Svou podivuhodnou moc nám Stvořitel ukázal: byl počat Pannou bez muže, aniž narušil pečeti hrobu vstal z hrobu a, i když byly dveře zavřené, tělesně přišel k apoštolům. My se těmto skutkům divíme a voláme:

Ježíši, slovo nepochopitelné; Ježíši, slovo nepředstavitelné.
Ježíši, moci nevýstižná; Ježíši, moudrosti nedomyslitelná.
Ježíši, Božství nepopsatelné; Ježíši, panství nezměrné.
Ježíši, království neporazitelné; Ježíši, vladařství nekonečné.
Ježíši, pevnosti nejvyšší; Ježíši, vládo věčná.
Ježíši, Stvořiteli můj, slituj se nade mnou; Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mě.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 8

Když jsme viděli Boha podivuhodně vtěleného, odpoutejme se od marnivého světa a obraťme svoji pozornost k Božskému. Vždyť Bůh proto na zem přišel, aby přivedl na nebesa nás, kteří mu volají: Aleluja!

Ikos 8

Byl celý na zemi a zároveň neopustil nebe, Všudypřítomný. On za nás dobrovolně trpěl, smrtí přemohl naši smrt a vzkříšením daroval život těm, kteří zpívají:

Ježíši, sladkosti srdce; Ježíši, sílo těla.
Ježíši, světlo pro duši; Ježíši, bystrosti rozumu.
Ježíši, radosti svědomí; Ježíši, naděje známá.
Ježíši, vzpomínko předvěká; Ježíši, chloubo nesmírná.
Ježíši, slávo má převznešená; Ježíši, má touho, neodvrhni mě.
Ježíši, pastýři můj, hledej mě; Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mě.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 9

Všichni andělé na nebesích neustále oslavují tvé přesvaté jméno, Ježíši, a „svatý, svatý, svatý,“ ti zpívají. I my hříšníci zde na zemi ti svými nečistými ústy zpíváme: Aleluja!

Ikos 9

I skvělí řečníci o tobě, Ježíši, náš Spasiteli, mohou jen mlčet. Nejsou schopni vysvětlit, jak je možné, že jsi zůstal Bohem a stal se dokonalým člověkem. Ale my, kteří obdivujeme tajemství, zpíváme s vírou:

Ježíši, Bože předvěký; Ježíši, Králi králů.
Ježíši, Vládce vládců; Ježíši, Soudce živých i mrtvých.
Ježíši, naděje beznadějných; Ježíši, útěcho plačících.
Ježíši, slávo ubohých; Ježíši, neodsuď mě podle mých skutků.
Ježíši, očisť mě ve své milosti; Ježíši, sklíčenost ode mě zapuď.
Ježíši, osvěť myšlenky mého srdce; Ježíši, dej, abych pamatoval na smrt.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 10

Když jsi chtěl spasit svět, Východe východů, přišel jsi na temný západ - k naší přirozenosti a ponížil ses až k smrti. Proto je tvé jméno vyvýšeno nad každé jméno a od všech kolen na nebi i na zemi slyšíš: Aleluja!

Ikos 10

Králi předvěký a utěšiteli pravý, Kriste, očisť nás od každé poskvrny tak, jak jsi očistil deset malomocných, a uzdrav nás tak, jak jsi uzdravil lakotnou duši celníka Zachea, abychom ti mohli v pokoře zpívat:

Ježíši, poklade nepomíjející; Ježíši, bohatství nevyvážitelné.
Ježíši, pokrme silný; Ježíši, nápoji nevyčerpatelný.
Ježíši, oděve chudých; Ježíši, zastánce vdov.
Ježíši, sirotků záštito; Ježíši, pomoci těch, kteří se namáhají.
Ježíši, průvodce putujících; Ježíši, kormidelníku plavících se.
Ježíši, utišení v bouřích; Ježíši, pozdvihni mě padlého.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 11

Zkroušenou píseň ti přináším, já nedůstojný, a volám jako žena kananejka: Ježíši, smiluj se nade mnou! Ne má dcera, ale mé tělo je vášněmi rozběsněné a hněvem rozpálené, proto mi daruj uzdravení, vždyť ti zpívám: Aleluja!

Ikos 11

Tak, jak jsi kdysi mocí svého božského hlasu osvítil Pavla, který dříve pronásledoval tebe, dárce světla těm, kteří jsou ve tmě nerozumu, tak osviť i zatemněné duševní oči mě, který ti zpívá:

Ježíši, králi můj nejsilnější; Ježíši, Bože můj nejmocnější.
Ježíši, Pane můj nesmrtelný; Ježíši, Stvořiteli můj přeslavný.
Ježíši, učiteli můj nejshovívavější; Ježíši, pastýři můj nejštědřejší.
Ježíši, Vládce můj nejmilostivější; Ježíši, Spasiteli můj nejmilosrdnější.
Ježíši, osviť mé smysly vášněmi zatemněné; Ježíši, zhoj mé tělo hříchy rozbolavěné.
Ježíši, očisti můj rozum od marnivých myšlenek; Ježíši, chraň mé srdce od zlých žádostí.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 12

Ježíši, ty odpouštíš všechny viny, uděl mi svou milost, přijmi mě kajícího tak, jako jsi přijal Petra, který tě zapřel, zavolej mě sklíčeného tak, jak jsi zavolal Pavla, který tě kdysi pronásledoval, a vyslyš mě, když k tobě volám: Aleluja!

Ikos 12

Opěvujeme tvé vtělení a všichni tě oslavujeme a věříme spolu s Tomášem, že jsi Pán a Bůh, který sedí po pravici Otce a přijde soudit živé i mrtvé. Učiň, abych tehdy stál po tvé pravici, když zpívám:

Ježíši, králi předvěký, smiluj se nade mnou; Ježíši,vonící květe, provoň mě.
Ježíši, milovaná teploto, ohřej mě; Ježíši, předvěký chráme, přikryj mě.
Ježíši, světlý oděve, ozdob mě; Ježíši, drahocenná perlo, osviť mě.
Ježíši, kameni drahý, prosviť mě; Ježíši, slunce pravdy osvěť mě.
Ježíši, světlo svaté, oslň mě; Ježíši, zbav mě duševních i tělesných nemocí.
Ježíši, vytrhni mě z ruky nepřítele; Ježíši, vysvoboď mě od nehasnoucího ohně a věčných muk.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 13

Nejsladší a nejštědřejší Ježíši, přijmi od nás tento zpěv, tak jak jsi přijal dvě drobné mince vdovy. Chraň své dědictví před viditelnými i neviditelnými nepřáteli, před napadením cizinců, před nemocemi a hladem, od každého trápení a rány, která přináší smrt, a osvoboď od budoucích trestů ty, kteří ti zpívají: Aleluja!

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Andělů tvůrce a Pane mocností, otevři můj omezený rozum i jazyk ke chvále tvého nejčistšího jména, tak jak jsi kdysi otevřel sluch i jazyk hluchému a koktavému a on, když mluvil, pravil:

Ježíši přezázračný, andělů podivení; Ježíši nejmocnější, prarodičů vykoupení.
Ježíši nejsladší, patriarchů oslavo; Ježíši nejslavnější, králů posilo.
Ježíši milovaný, proroků naplnění; Ježíši obdivuhodný, mučedníků sílo.
Ježíši nejtišší, mnichů radosti; Ježíši nejmilostivější, kněží naděje.
Ježíši nejmilosrdnější, zdrženlivých vzore; Ježíši nejpříjemnější, radování ctihodných.
Ježíši nejčestnější, panen čistoto; Ježíši předvěký, hříšníků spáso.
Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Kondak 1

Já, tvůj služebník a stvoření, zbaven věčné smrti, přináším chvalozpěv tobě, vítězný Vévodo a Pane, který jsi zvítězil nad peklem: ty jsi nevýslovně milosrdný, vysvoboď mě ode všech běd, abych ti mohl zpívat: Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.

Modlitba k Pánu našemu Ježíši Kristu

Tobě, Pane, jedinému dobrotivému, který se nemstíš, vyznávám své hříchy. Před tebou padám, nehodný, a volám: Zhřešil jsem, Pane, zhřešil jsem a nejsem hoden pohlédnout k nebeským výšinám pro množství mých nepravostí. Ty však, Pane, můj Pane, jediný dobrý a milostivý, daruj mi slzy zkroušenosti, abych tě jimi uprosil a před svou smrtí se očistil od každého hříchu. Vždyť strašné a hrozné je místo, kterým mám projít až se rozloučím s tělem, kde se setkám s množstvím temných a nelidských démonů, a nebude nikdo, kdo by mě na této cestě provázel a vysvobodil mě. Proto padám před tvou dobrotivostí. Nevydávej mě, dobrotivý Pane, těm, kteří mě urážejí, aby se nemohli chlubit a říkat: padl jsi do našich rukou a jsi nám vydán. Ne, Pane, nezapomeň na své slitování, neodplácej mi podle mých nepravostí a neodvrať ode mne svou tvář. Ty sám, Pane, mě potrestej, avšak ve své milosti a slitování, aby se nade mnou neradoval můj nepřítel. Uhas jeho zlé úmysly, které má se mnou, znič jeho snažení a dej mi, dobrý Pane, abych šel k tobě cestou bez úhony. Vždyť i když jsem zhřešil, nepřicházím k jinému lékaři a nezdvihl jsem své ruce k bohu cizímu. Nezavrhni tedy mou modlitbu, ale ve své dobrotě mě vyslyš a upevni v mém srdci svou bázeň. Dej, Pane, aby mě naplňovala tvá milost a svým ohněm spal mé nečisté myšlenky. Vždyť ty, Pane, jsi světlo silnější než každé jiné světlo, ty jsi radost nad všelikou radost, ty jsi pokoj nad každý jiný pokoj, ty jsi pravý život a spasení na věky věků. Amen.

 

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku