Akafist Kristovu vzkříšení

Kondak 1

My, tví služebníci, přinášíme tobě, vítězný vojevůdce, Pane nebe a země, vítěznou a děkovnou píseň. Slavíme svátek našeho spasení a tobě, který jsi nyní sestoupil do pekel a všemu daroval vzkříšení, radostně zpíváme:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 1

Anděl Páně v nedělní ráno s velkým zemětřesením sestoupil z nebe, odvalil kámen od dveří hrobu Ježíšova a posadil se na něm. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. My se pak vzkříšenému živému Bohu spolu s myronosičkami klaníme, Paschu tajemnou zvěstujeme a zpíváme:

Kristus vstal a vládcové pekel byli poraženi; Kristus vstal a zděsili se vrátní pekla.
Kristus vstal a byla rozbita vrata měděná; Kristus vstal a základy pekla byly zpustošeny.
Kristus vstal a smrt se rozeštkala; Kristus vstal a peklo v pláči zpívá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 2

Když uviděly Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome sedět na pravé straně v Ježíšově hrobce mladého muže oděného bílým rouchem - polekaly se. On jim však řekl: „Hledáte Ježíše ukřižovaného? Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.“

Ikos 2

Petr a druhý učedník chtěli pochopit toto tajemství, spěchali k hrobu, a když do něj vstoupili, viděli, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Oni uvěřili a s radostí zpívali:

Kristus vstal a všechno tvorstvo se raduje; Kristus vstal a nebesa se veselí.
Kristus vstal a s námi plesají andělé; Kristus vstal a světlo sestoupilo do propasti.
Kristus vstal a my od smrti zbavení jásejme a plesejme; zpívej Pánovi celá země:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 3

Mocí z výsosti oblékl Pán učedníky po svém vzkříšení. Oni odešli do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Když tam přišli, Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Oni se mu poklonili a pravili:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 3

Marie Magdalská, která velmi milovala svého učitele, stála venku u hrobky a plakala. Když viděla zmrtvýchvstalého jako zahradníka, prosila jej: „Jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ A to, co nečekala, slyšela: „Marie, vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.“ Ona přišla k učedníkům a pravila:

Kristus vstal a osten smrti je zlomen; Kristus vstal, svět je od potopy hříchu zachráněn.
Kristus vstal a jsme osvobozeni od otročení nepříteli; Kristus vstal a lest ďábla byla zničena.
Kristus vstal a náš dávný dlužní úpis je zahlazen; Kristus vstal a celé obnovené tvorstvo zpívá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 4

Se srdcem plným zmatků a rozporných myšlenek Tomáš učedníkům, kteří mu zvěstovali, že viděli Pána, odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!“ Když se pak přesvědčil, radostně zazpíval:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 4

Když slyšel učedník Tomáš ty, kteří viděli Krista, chtěl jej též na vlastní oči vidět a řekl: „Neuvěřím!“ Po osmi dnech přišel Ježíš zavřenými dveřmi, stanul mezi učedníky a vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl:

Kristus vstal, ty jsi Pán můj; Kristus vstal, ty jsi Bůh můj.
Kristus vstal a všichni neporušitelnost a život dostali; Kristus vstal a mrtví vstali.
Kristus vstal a byli jsme zbaveni odsouzení a muk; Kristus vstal a z hrobu zazářilo světlo světu, který zpívá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 5

Ohněm Božství se Tomáš nespálil a Pánův bok odvážně ohmatal. Poznal v Něm nejen svého učitele, ale Boha, který se vtělil a tělesně vstal z mrtvých. Touto svou nevěrou blažený Blíženec posiluje církevní víru, již vyznáváme a souhlasně voláme:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 5

Když učedníci viděli vzkříšeného Ježíše, báli se, neboť si mysleli, že vidí ducha. Ježíš chtěl, aby uvěřili a ukázal jim své ruce, nohy a bok. Pak vzal kus ryby a plást medu a jedl před nimi. Oni tím utvrzeni odložili svůj strach a smutek a radostně zpívali:

Kristus vstal, přijal zlé a daroval nám dobré; Kristus vstal a peklo je omráčeno leskem jeho Božství.
Kristus vstal, tma je rozrušena a temní démoni jsou odehnáni; Kristus vstal a vášněmi narušená lidská přirozenost je obnovena.
Kristus vstal a naše nepravost je zdarma očištěna; Kristus vstal a my všichni v neporušitelnost oblečení mu zpíváme:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 6

Po svém vzkříšení, Kriste, jsi poslal do světa hlasatele, tvé bohonosné apoštoly, dechl jsi na ně a řekl jsi jim: „přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Proto i dnes děti církve, když jsou rozhřešeny od svých hříchů, oslavují neustále tvé milosrdenství a s čistými dušemi radostně zpívají:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 6

Zazářils, Kriste, v temných údolích pekel světlem svého vzkříšení a zvěstoval jsi, Mnohomilostivý, duším tam od věků drženým odpuštění a vykoupení. A ti, kteří byli chyceni nenávistným hadem, se za zvuku hudby obrátili k tvému světlu a zpívali:

Kristus vstal a naše pouta jsou zlomena; Kristus vstal a síně smrti se ve věčný život změnily.
Kristus vstal a moc smrti již nemůže držet člověka; Kristus vstal a odvaha mučitele je zlomena. Kristus vstal a místo pekla nám byl darován ráj; Kristus vstal a svět stále zpívá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 7

Chtěl jsi, náš Spasiteli, posloužit padlému Adamu, a proto jsi přišel na zem. Protože jsi jej tam nenašel, šel jsi jej hledat do pekel. A on, když tě tam dole, v hlubinách země, spatřil, se všemi spasenými zpívá:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 7

Pane, svým slavným vzkříšením jsi dal světu nový počátek. Vše staré pominulo: peklo, smrt i ďáblova moc. Veškeré stvoření poznává, že je svobodné. A dříve omráčeni, nyní se radují jako Boží synové a zpívají:

Kristus vstal a vylil nekonečné milosrdenství a laskavost na náš rod; Kristus vstal a ty, kteří byli položeni do hrobu, pozvedl s sebou.
Kristus vstal a my jsme zbaveni démonských sítí; Kristus vstal a hořkost hříchu se změnila v sladkost rajského života.
Kristus vstal a my, kteří jsme zemřeli skrze dřevo, jsme ožili; Kristus vstal a nám navrátil původní důstojnost, abychom volali:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 8

 Když se Lukáš s Kleofášem ubírali do vesnice, vzdálené šedesát honů od Jeruzaléma, nepoznali tě, Spasiteli, a tys jim vyčítal jejich nevěru a zatvrzelost slovy: „Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom jsi začal od Mojžíše, probral jsi všechny proroky a tak naučil učedníky zpívat:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 8

Sebe celého, Boha i dokonalého člověka, jsi podal, Spasiteli, dvěma učedníkům v Emauzích, když jsi vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a dal jim. Jim se otevřely oči a poznali tě. Ty jsi však zmizel a oni si mezi sebou řekli:

Kristus vstal a život s námi přebývá; Kristus vstal a ďábel je usvědčen z podvodu.
Kristus vstal a přestala oběť modlám; Kristus vstal a celá země mu přináší oběť chvály.
Kristus vstal a my, kdysi okusivší pokrm přestoupení, nyní pojídáme pokrm věčnosti; Kristus vstal a my, účastni trvalé radosti, zpíváme:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 9

Všichni andělé, Kriste Spasiteli, opěvují tvé vzkříšení na nebesích. Učiň, abychom i my na zemi s čistým srdcem radostně zpívali:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 9

Hlasatel světu a učitel národů, bohohlasný Pavel, tak jako trouba zpívá: „Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Tak jako v Adamovi všichni propadli smrti, tak v Kristu budou všichni povoláni k životu.“ Skrze to jsme viděli Kristovo vzkříšení a radostně zpíváme:

Kristus vstal a vládce světa je poražen; Kristus vstal a peklo se třese. Kristus vstal a zvítězil nad smrtí; Kristus vstal a peklo je vypleněno jeho mocí.
Kristus vstal a my jsme osvobozeni od nezničitelných pout pekla; Kristus vstal a my, zbaveni porušení, jako synové vzkříšení zpíváme:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 10

Když jsi chtěl, Pane, spasit lidský rod od nepřátelského otroctví, přetrpěl jsi ukřižování a smrt. Byl jsi pohřben a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Proto bělostný anděl ve tvém hrobě ženám zvěstoval:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 10

Po třetí po vzkříšení se Ježíš zjevil u Tiberiadského moře Šimonu Petrovi, Tomášovi, Natanaelovi, synům Zebedeovým a ještě dalším dvěma z učedníků, když chytali ryby. A jako vládce všech jim nařídil, aby hodili síť na pravou stranu lodi. A slovo se vbrzku stalo skutkem a ulovili velké množství ryb. I snídaně byla na zemi hotová. Tou se nyní dovol, Pane, v myšlenkách nasytit nám, kteří ti zpíváme:

Kristus vstal a je mu dána moc na nebi i na zemi; Kristus vstal a nastalo království Boží.
Kristus vstal a všichni přijímáme jeho tělo jako Chléb života; Kristus vstal a z jeho Krve jako z Pramene nesmrtelnosti okoušíme.
Kristus vstal a svobodný Adam se s námi raduje; Kristus vstal a Eva pout zbavená s plesáním volá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 11

Dojemnou píseň ti, vzkříšenému, přinesl Petr: třikrát tě zapřel, třikrát i vyznal: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji!“ Třikrát též od tebe pozvání na pastvu slyšel: „Pas mé beránky! Pas mé ovce!“ A proto ti zpívá:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 11

Dárce světla, který jsi po třech dnech jako slunce zazářil z hrobu, všechno jsi prosvítil světlem pravého bohopoznání. Proto my, kteří jsme seděli ve tmě nevěry a pochybností, společně s apoštoly jsme uvěřili a již se neptáme: „Kdo jsi?“ Ale jako vzkříšeného tě oslavujeme a se srdcem zkroušeným voláme:

Kristus vstal a vše prosvítil svým vzkříšením; Kristus vstal a věčné světlo zazářilo sedícím ve tmě a síních smrti.
Kristus vstal a věrným dává z výsosti tajemně paprsek Ducha; Kristus vstal a duchovní oči dříve slepých se otevřely.
Kristus vstal a my jsme poznali Otce světel; Kristus vstal, ať se zahanbí všichni, již odvrhují Pána slávy, a s námi zpívají:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 12

Tvou milostí, Kriste, je každému člověku nejlepší cesta ke spáse ukázána. Šimonu Petrovi jsi řekl: „Až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To jsi řekl, abys naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Učedníkovi, kterého jsi miloval, jsi přikázal zůstat, než přijdeš. A tak apoštolové, i když rozloučeni, spojeni svazkem lásky zazpívali:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Ikos 12

Opěvujeme, Kriste, tvé vzkříšení po třech dnech a radujeme se z tvého nezměnitelného přislíbení. Slíbil jsi, že s námi zůstaneš do konce světa, všeho zla zbavíš a k věčnému životu povedeš. Proto tě oslavujeme a zpíváme: Kristus vstal a jsme zbaveni každého neduhu; Kristus vstal a posadil nás vedle sebe po pravici Otce.

Kristus vstal a učinil nás účastníky své věčné slávy; Kristus vstal a silný nepřítel, jenž kdysi praotce zničil, je zničen.
Kristus vstal a společně s anděly my, kdysi odmítnutí, přebýváme; Kristus vstal, společně se sebou všechny vzkřísil a ti zpívají:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 13

Ó Pascho největší a nejsvětější, Ježíši Kriste, Spasiteli náš. S díky vyznáváme tvou velkou spasitelnou milost, neboť jsi učinil nás, nedůstojné, hodnými okusit radost tvého světlého vzkříšení. Učiň, abychom jistě a dokonale dosáhli nekonečného dne tvého Království a s anděly a všemi svatými na věky věků zpívali radostně:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Anděl Páně v nedělní ráno s velkým zemětřesením sestoupil z nebe, odvalil kámen od dveří hrobu Ježíšova a posadil se na něm. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. My se pak vzkříšenému živému Bohu spolu s myronosičkami klaníme, Paschu tajemnou zvěstujeme a zpíváme:

Kristus vstal a vládcové pekel byli poraženi; Kristus vstal a zděsili se vrátní pekla.
Kristus vstal a byla rozbita vrata měděná; Kristus vstal a základy pekla byly zpustošeny.
Kristus vstal a smrt se rozeštkala; Kristus vstal a peklo v pláči zpívá:
Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Kondak 1

My, tví služebníci, přinášíme tobě, vítězný vojevůdce, Pane nebe a země, vítěznou a děkovnou píseň. Slavíme svátek našeho spasení a tobě, který jsi nyní sestoupil do pekel a všemu daroval vzkříšení, radostně zpíváme:

Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

 

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku