na proskomidii    na liturgii věrných

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

 

BOŽSKÁ LITURGIE

NAŠEHO SVATÉHO OTCE

BAZILA VELKÉHO

Tato Božská liturgie se nemůže sloužit vždy, ale jen ve stanovenou dobu, tj. o nedělích Velkého postu (s výjimkou neděle Květné), na Velký čtvrtek a Velkou sobotu, v předvečer Narození Ježíše Krista a Bohozjevení, pokud tento předvečer nepadne na sobotu nebo neděli, a v den svátku svatého Bazila (1.1.).

Vysvětlivky a řád této bohoslužby je stejný jako u svatého Jana Zlatoústého.

Jáhen se postaví na ambon a začíná:

Požehnej, otče.

Kněz nahlas:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen zpívá tuto ektenii (není-li, tedy kněz):

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele (nebo našeho krále jméno, nebo našeho vladaře jméno) a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za cestující, nemocné, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz se potichu modlí modlitbu první antifony:

Pane, náš Bože, tvá moc je nepopsatelná a tvá sláva nevýstižná, tvá milost je nezměrná a láska k lidem nevýslovná. Ty sám, Vládce, shlédni ve své dobrotě na nás i na tento svatý chrám a uděl nám i těm, kteří se s námi modlí, své hojné milosrdenství a slitování.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po ektenii zpívá lid první antifonu.

Zatímco se kněz ve svatyni potichu modlí, zpívá jáhen před královskými dveřmi malou ektenii.

Není-li jáhen, zpívá ektenii po modlitbě a vozhlasu sám kněz:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz se potichu modlí modlitbu druhé antifony:

Pane, Bože náš, spas svůj lid a žehnej svému dědictví, ochraňuj plnost své církve a posvěť ty, kteří milují krásu tvého domu. Oslav je ve své Božské moci a neopouštěj nás, kteří v tebe doufáme.

Vozhlas:

Neboť tvá je vláda a tvé je království, moc a sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po druhé ektenii zpívá lid druhou antifonu.

Jáhen zpívá:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz se potichu modlí modlitbu třetí antifony:

Pane, od tebe máme dar této společné modlitby. Tys slíbil dvěma nebo třem shromážděným ve tvém jménu, že splníš jejich prosby. Vyslyš tedy nyní prosby svých služebníků k jejich užitku a daruj nám, abychom již v tomto čase poznali tvou pravdu a v budoucím věku nám daruj věčný život.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Zde lid zpívá totéž jako při liturgii sv. Jana Zlatoústého a  stejně postupují i kněz s jáhnem.

Kněz se potichu modlí modlitbu vchodu svatého evangelia:

Pane, náš Vládce a Bože, ty jsi na nebesích ustanovil sbory andělů a archandělů, aby sloužili tvé slávě. Připoj k našemu vchodu i vchod svatých andělů, kteří spolu s námi slouží a oslavují tvou dobrotu.

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A konají vchod. Jáhen zvolá:

Velemoudrost. Povstaňme.

A vcházejí do svatyně. Když se zpívají tropáry, kněz se modlí modlitbu trojsvaté písně:

Svatý Bože, ty přebýváš mezi svatými, serafíni tě opěvují trojsvatým hlasem, cherubíni tě oslavují a klanějí se ti všechny nebeské mocnosti. Ty jsi vše přivedl od nebytí k bytí, ty jsi stvořil člověka podle svého obrazu a podoby a ozdobil jsi jej všemi svými dary. Ty dáváš prosícímu moudrost i rozum a nepřehlížíš hříšníka, ale vedeš ho ke spasitelnému pokání. Ty jsi učinil, abychom mohli stát i my, tví ubozí a nedůstojní služebníci, v této chvíli před slávou tvého svatého oltáře a vzdávat ti náležitou úctu a slávu. Ty sám, Vládce, přijmi z našich hříšných úst trojsvatou píseň a navštiv nás ve své dobrotě. Odpusť nám všechny vědomé i nevědomé hříchy, posvěť naše duše i těla a na přímluvu svaté Bohorodičky a všech svatých, v nichž máš od věků zalíbení, nám daruj, abychom ti zbožně sloužili po všechny dny svého života.

Když zpěváci začnou zpívat poslední tropár, říká jáhen knězi:

Požehnej, otče, čas trojsvaté písně.

Kněz ho požehná a zvolá:

Vždyť ty jsi svatý, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky.

Jáhen přistoupí ke královským dveřím, pozdvihne orár a zvolá k těm, kteří stojí ve chrámě:

A na věky věků.

Lid: Amen.

Když lid zpívá v trojsvaté písni: Sláva, i nyní: recitují kněz a jáhen trojsvatou píseň.

Pak jáhen ke knězi:

Rozkaž, otče.

A odcházejí k hornímu sedadlu. Když kněz odchází, říká:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Jáhen:

Požehnej, otče, horní místo.

Kněz nato:

Požehnaný jsi na trůně své královské slávy, jenž sedíš na cherubech, stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen odchází po ukončení trojsvaté písně před královské dveře a zpívá:

Vnímejme!

Kněz zvolá:

Pokoj všem!

A jáhen opět: Velemoudrost, vnímejme!

Lid zpívá prokimen, tj. Davidův žalm.

Pak jáhen: Velemoudrost!

A lektor nadpis Apoštola:

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Židům, nebo Kolosanům, nebo Římanům, nebo ze Skutků apoštolů.

A jáhen opět: Vnímejme!

Po přečtení Apoštola kněz říká:

Pokoj tobě.

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme!

Lid: Aleluja, s verši.

Kněz se potichu modlí modlitbu před evangeliem:

Rozněť v našich srdcích, láskyplný Vládce, nehasnoucí světlo tvého Božského poznání a otevři náš duchovní zrak, abychom pochopili zvěst tvého evangelia. Vlož do nás bázeň před tvými přikázáními, abychom překonali žádosti těla, žili duchovním životem a vždy smýšleli a jednali podle tvé vůle. Vždyť ty jsi světlo našich duší i těl, Kriste Bože, a tobě vzdáváme slávu i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen odloží kadidelnici na obvyklé místo, přijde ke knězi, skloní před ním hlavu, drží krajními prsty orár, ukazuje na evangeliář a říká:

Požehnej, otče, ohlašovatele poselství svatého apoštola a evangelistu jméno.

Kněz ho požehná a říká:

Na přímluvu svatého, slavného a ctihodného apoštola a evangelisty jméno ať ti dá Bůh řeč velké moci, aby se naplnilo evangelium jeho milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

A podá mu evangeliář.

Jáhen odpoví: Amen, pokloní se před svatým evangeliářem, přijme jej, vyjde královskými dveřmi a postaví se na ambon nebo na jiné určené místo. Před ním jde přisluhující se svící, přijde k ambonu

Kněz stojí se před svatou trapézou obrátí k západu a zvolá:

Velemoudrost, povstaňme a vyslechněme svaté evangelium.

A dále:

Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Čtení svatého evangelia od jméno.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Kněz: Vnímejme.

Jsou-li dva jáhni, ať jeden zpívá

Velemoudrost, povstaňme a také i Vnímejme.

Po ukončení evangelia kněz říká:

Pokoj tobě, hlasateli dobré zvěsti.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen vstoupí do svatých dveří, předá evangeliář knězi. Pak svaté dveře zavřou.

Jáhen se postaví na obvyklé místo a začíná:

Z celé duše a z celé své mysli všichni vroucně prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, Vševládce, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Kněz se potichu modlí modlitbu úpěnlivé prosby:

Pane, náš Bože, přijmi tyto úpěnlivé modlitby svých služebníků, ve svém velkém milosrdenství se nad námi smiluj a sešli bohatství svých darů nám i všemu svému lidu, který od tebe očekává hojné milosti.

Ve veřejných chrámech:

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

V klášterech:

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za naše úctyhodné otce: protoarchimadritu jméno, archimadritu jméno, protoigumena jméno a igumena jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém klášteře, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Na tomto místě se mohou přidat vlastní prosby:

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

 

na proskomidii    na liturgii věrných

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku