na proskomidii    na liturgii katechumenů

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

LITURGIE VĚRNÝCH

Jáhen:

Katechumeni, k Pánovi modlete se.

Lid: Pane, smiluj se.

Pokřtění, modleme se za katechumeny, aby se nad nimi Pán smiloval.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim zvěstoval slovo pravdy.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim otevřel evangelium pravdy.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby je připojil ke své svaté, všeobecné a apoštolské církvi.

Lid: Pane, smiluj se.

Spas je, smiluj se nad nimi, ochraňuj a zachovej je, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Katechumeni, skloňte své hlavy před Pánem.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se potichu modlí modlitbu za katechumeny:

Pane, náš Bože, ty přebýváš na nebesích a hledíš na všechna svá díla. Pohlédni na své služebníky katechumeny, kteří se před tebou sklání, vlož na ně lehké jho, učiň je důstojnými údy své svaté církve a učiň, aby byli hodni koupele znovuzrození, odpuštění hříchů a roucha neporušitelnosti, aby poznali tebe, našeho pravého Boha.

Vozhlas:

Aby i oni s námi oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po vozhlasu rozprostírá kněz obvyklým způsobem iliton.

Jáhen:

Kdo jste katechumeni, odejděte!

Je-li druhý jáhen, volá i on:

Katechumeni, odejděte!

A znovu první:

Kdo jste katechumeni, odejděte!

Pokřtění, není-li již přítomen nikdo z katechumenů, znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Je-li jen jeden jáhen nebo se slouží bez jáhna, tehdy zpívá:

Kdo jste katechumeni, odejděte! Katechumeni, odejděte! Kdo jste katechumeni, odejděte! A my, věřící, není-li již přítomen nikdo z katechumenů, znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

První modlitba věřících:

Pane, tys nám ukázal toto veliké tajemství spásy: Tys dovolil, abychom my, tví ubozí a nedůstojní služebníci, mohli sloužit u tvého svatého oltáře. Učiň nás tedy mocí svého svatého Ducha schopnými konat tuto službu, abychom stáli bez odsouzení před tvou slávou a přinesli ti oběť chvály. Vždyť ty jsi ve všem a vše konáš. Učiň, Pane, aby ti byla příjemná i tato naše oběť laskavě ji přijmi za naše hříchy a lidskou nevědomost.

Zatímco se kněz modlí, zpívá jáhen (pokud je) ektenii před svatými dveřmi:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen: Velemoudrost.

Kněz vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A jáhen znovu:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Druhá modlitba pokřtěných:

Bože, ty jsi ve své milosti a dobrotě navštívil naši ubohost. Ty jsi nás, ubohé, hříšné a nedůstojné své služebníky, postavil před tvou svatou slávu, abychom sloužili tvému svatému oltáři. Ty nás tedy mocí svého svatého Ducha posilni k této službě a otevři naše ústa, abychom vzývali milost tvého svatého Ducha na dary, které ti chceme předložit.

Jáhen (není-li, tedy kněz):

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Opět zpívá: Velemoudrost.

Kněz hlasitě:

Abychom pod ustavičnou ochranou tvé moci vzdávali slávu tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Také i zde kněz a jáhen konají a zpívají totéž jako při liturgii sv. Jana Zlatoústého.

Modlitba, kterou se kněz modlí potichu, když se zpívá cherubínská píseň:

Nikdo z těch, kdo jsou spoutáni žádostmi a rozkošemi těla, není hoden předstoupit ani se přiblížit k tobě nebo ti sloužit, Králi slávy. Vždyť sloužit tobě znamená i pro samy nebeské mocnosti velké a úžasné poslání. Ty ses však z nevýslovné a nesmírné lásky k lidem stal beze změny a proměny člověkem a naším veleknězem. Jako Vládce veškerenstva jsi nám odevzdal slavení této liturgické a nekrvavé oběti. Vždyť ty jediný, Pane, náš Bože, vládneš nebem a zemí, cherubíni tě nosí na trůnu, jsi Pán serafínů a král Izraele. Ty jediný jsi svatý a mezi svatými přebýváš. Ty jediný jsi dobrý a ochotný mě vyslyšet. Proto tě prosím: Pohlédni na mě, svého hříšného a nepotřebného služebníka, očisti mou duši a srdce od zlého svědomí a uschopni mě v síle tvého svatého Ducha, abych oblečen v milost kněžství stál před tímto tvým svatým oltářem a obětoval tvé svaté a přečisté tělo a drahocennou krev. Vždyť přicházím k tobě s hlavou skloněnou a modlím se: Neodvracej ode mě svou tvář a nevylučuj mě z počtu svých služebníků, ale učiň, abych ti mohl já, tvůj hříšný a nehodný služebník, přinést tyto dary. Vždyť ty sám, Kriste Bože náš, je přinášíš a jsi přinášený, ty sám je přijímáš a jsi rozdávaný a tobě slávu vzdáváme i tvému bezpočátečnému Otci i tvému přesvatému, dobrotivému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Po ukončení modlitby a okuřování se kněz s jáhnem postaví před svatý oltář a společně se modlí cherubínskou píseň:

Nyní, když cherubíny tajemně představujeme, a životodárné Trojici trojsvatou píseň zpíváme, odložme všechny světské starosti.

Abychom přijali Krále veškerenstva, andělskými sbory neviditelně provázeného. Aleluja, aleluja, aleluja.

Na Velký čtvrtek se zpívá toto:

Přijmi mě dnes, Synu Boží, za účastníka své tajemné večeře, neboť nezradím tajemství nepřátelům tvým, aniž tě políbím jako Jidáš, ale jako lotr se ti vyznávám: Rozpomeň se na mě, Pane, ve svém království. Aleluja, aleluja, aleluja.

Na Velkou sobotu se zpívá toto:

Ať zmlkne veškeré lidské stvoření, ať stojí ve strachu, třese se a na nic pozemského nemyslí, vždyť přichází Král králů a Pán pánů, aby se obětoval a dal se za pokrm věřícím. Před ním jdou andělské sbory se všemi knížectvy a mocnostmi, mnohoocí cherubíni a šesterokřídlí serafíni si přikrývají tváře a zpívají píseň: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kněz a jáhen odcházejí k žertveniku, kněz okuřuje dary a potichu se modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Jáhen:

Vezmi, otče.

A kněz:

Povedněte ruce ke svatyni a velebte Pána.

Jáhen zpívá:

Na všechny vás, pravověrné křesťany, ať se rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Kněz zpívá:

Na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, na našeho bohumilého biskupa jméno, (na našeho úctyhodné otce: protoarchimadritu jméno, archimadritu jméno, protoigumena jméno, igumena jméno), na všechny kněze, jáhny a mnichy, na naše světské představitele (nebo našeho imperátora nebo našeho krále) a veškeré vojsko, na šlechetné a nezapomenutelné zakladatele a dobrodince tohoto svatého chrámu (nebo tohoto svatého kláštera) i na vás všechny pravověrné křesťany ať se rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Kněz okouří vozduch, pokryje jím svaté dary a říká:

Ctihodný Josef sňal z kříže tvé přečisté tělo, ovinul je čistým plátnem, natřel vonnými mastmi a položil je do nového hrobu.

Vezme kadidelnici, třikrát okuřuje svaté dary a říká:

Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

A obrátí se k jáhnovi:

Vzpomeň na mě, oltářní bratře.

Jáhen k němu:

Kéž se na tvé kněžství rozpomene Hospodin Bůh ve svém království.

A kněz:

Modli se za mě, oltářní bratře.

Jáhen se obrátí ke knězi:

Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.

Kněz:

Týž Duch kéž s námi působí po všechny dny našeho života.

A jáhen k němu:

Vzpomeň na mě, svatý otče.

Kněz:

Kéž se na tebe rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen: Amen.

Pak se ukloní knězi, vyjde severními dveřmi, postaví se na obvyklé místo a zpívá:

Doplňme naše modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Za předložené vzácné dary k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz položí na svatý oltář božské dary a potichu se modlí modlitbu přinesení:

Pane, náš Bože, ty jsi nás stvořil a povolal do tohoto života, tys nám ukázal cestu ke spáse a zjevil nám nebeská tajemství. Vždyť ty jsi nás mocí svého svatého Ducha ustanovil k této službě. Dovol tedy, Pane, abychom mohli být kněžími tvé nové smlouvy a služebníky tvých svatých svátostí. Přijmi nás ve svém velkém milosrdenství, dovol nám přistoupit ke tvému svatému oltáři a učiň, abychom ti byli hodni přinést tuto liturgickou a nekrvavou oběť za naše hříchy a lidskou nevědomost. Přijmi ji na svůj svatý nebeský a duchovní oltář jako libou vůni a sešli nám milost svého svatého Ducha. Pohlédni na nás, Bože, a shlédni i na tuto naši službu. Přijmi ji tak, jak jsi přijímal Ábelovy dary, Noemovy oběti, Abrahámovy zápalné oběti, Mojžíšovu a Árónovu kněžskou službu a Samuelovy pokojné oběti. Jako jsi přijímal, Pane, tuto pravou bohoslužbu od tvých svatých apoštolů, tak přijmi ve své dobrotě i tyto dary z rukou nás hříšných, abychom mohli bez poskvrny sloužit tvému svatému oltáři a ve strašný den tvé odplaty dosáhli odměnu věrných a moudrých správců.

Jáhen zpívá:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Pro štědrost tvého jednorozeného Syna, s kterým jsi velebený spolu s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Milujme se navzájem, abychom jednomyslně vyznávali:

Lid:

Otce i Syna i svatého Ducha, Trojici jednopodstatnou a nerozdílnou.

Kněz se třikrát pokloní a potichu se modlí:

Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo, mé útočiště. 3x.

Jáhen se též třikrát pokloní, políbí svůj orár a hlasitě zpívá:

Dveře, dveře, velemoudrost, vnímejme!

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Po ukončení vyznání zpívá jáhen hlasitě:

Stůjme důstojně a v bázni, pozorně vnímejme, abychom v pokoji přinesli svatou oběť.

Lid: Milost pokoje a oběť chvály.

Kněz hlasitě:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství svatého Ducha ať je se všemi vámi.

Lid: I s duchem tvým.

Kněz:

Vzhůru srdce.

Lid: Máme je u Pána.

Kněz:

Vzdávejme díky Pánovi.

Lid:

Je důstojné a správné klanět se Otci i Synu i svatému Duchu, Trojici jednopodstatné a nerozdílné.

Kněz se skloní a potichu se modlí:

Vpravdě je důstojné, spravedlivé a překrásné, vládce Hospodine, všemohoucí a velebný Bože Otče, abychom chválili tvou nádhernou svatost, velebili tě zpěvem, žehnali a klaněli se ti, děkovali ti a oslavovali tebe, jediného, živého a pravého Boha, abychom ti se zkroušeným srdcem a pokorným duchem přinášeli tuto naši liturgickou službu. Vždyť tys nám daroval poznání své pravdy. A kdo je schopen, všemocný Vládce, Pane nebe i země, všeho stvoření viditelného i neviditelného, vypovědět tvou moc, zvěstovat všechnu tvou chválu nebo vyprávět všechny tvé divy? Ty sedíš na trůnu slávy a pronikáš bezedné propasti. Ty jsi věčný, neviditelný, nevýstižný, nepopsatelný a neměnný, Otče našeho Pána Ježíše Krista. On je velký Bůh a Spasitel, naše naděje, obraz tvé dobroty, pečeť jednoty a tebe, Otče, v sobě zjevuje. On je živé Slovo, pravý Bůh, předvěká moudrost, život i posvěcení, moc a pravé světlo, skrze které se zjevil Duch svatý: Duch pravdy a dar přijetí za syny, zaslíbení budoucího dědictví a počátek věčných radostí, životodárná moc a pramen posvěcení, v němž se všechno rozumné i duchovní stvoření posiluje, aby ti mohlo sloužit a neustále tě oslavovat. Vždyť tobě vše slouží: Tebe chválí Andělé i Archandělé, Trůnové i Panstva, Knížectva i Síly, Mocnosti i mnohoocí Cherubíni. Kol tebe stojí Serafíni, z nichž každý má šest křídel, dvěma zakrývají své tváře, dvěma nohy, dvěma létají a jeden na druhého ustavičně ve chvále volají.

Kněz hlasitě:

Vítěznou píseň zpívají, jásají, plesají a volají.

Lid:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

A zde jáhen koná totéž jako při liturgii sv. Jana Zlatoústého.

Kněz se potichu modlí:

S těmito blaženými mocnostmi, láskyplný Vládce, zpíváme a voláme i my hříšní: Vpravdě jsi svatý a přesvatý a nezměrná je velebnost tvé svatosti. Ty, Bože, jsi spravedlivý ve všech svých skutcích a vše jsi učinil spravedlivě a správně: Člověka jsi stvořil z prachu země a učinil jej svým obrazem, uvedl jsi ho do ráje hojnosti a slíbil jsi mu nesmrtelnost a věčnou radost, když zachová tvá přikázání. On však odepřel poslušnost tobě, pravému Bohu, který jej stvořil, a sveden hadem padl do smrti hříchu. Tehdy jsi ho, Bože, ve svém spravedlivém soudu vyhnal z ráje do tohoto světa a vrátil ho zemi, z níž byl vzat. Od věků jsi mu však přislíbil spásu v samém tvém Kristu, neboť ses zcela neodvrátil, Dobrotivý, od svého stvoření, ani jsi nezapomněl na dílo svých rukou, ale ve svém velkém milosrdenství jsi je mnohokrát navštěvoval: Posílal jsi proroky a v každém pokolení jsi skrze své svaté konal zázraky, aby tě oslavovali. Mluvil jsi k nám ústy svých služebníků proroků a zvěstoval jsi nám spásu, kterou chceš uskutečnit. Daroval jsi nám na pomoc zákon a anděly jsi ustanovil k naší ochraně. Když pak přišla plnost času, mluvil jsi k nám skrze samého svého Syna, skrze něhož jsi stvořil věky. On je odlesk tvé slávy a obraz tvé osoby. A i když svým slovem nade vším vládne, nepostavil se, Bože Otče, na tvé místo, ale jako věčný Bůh se zjevil na zemi a žil mezi lidmi: Vtělil se skrze svatou Pannu, ponížil se a přijal podobu služebníka. Byl podobný našemu ubohému tělu, aby nás učinil podobnými obrazu své slávy. Vždyť tak jako skrze člověka přišel na svět hřích a skrze hřích smrt, rozhodl se, Bože Otče, tvůj jednorozený Syn, který přebývá ve tvém lůně, že se narodí ze svaté ženy Bohorodičky a vždy panny Marie, podrobí se zákonu a tak v těle odsoudí hřích, abychom my, kteří v Adamovi umíráme, obdrželi život skrze jeho samého, tvého Krista. On žil na tomto světě, dal nám spasitelná přikázání, odvrátil nás od klamné modloslužby a přivedl nás k poznání tebe, pravého Boha a Otce, když z nás učinil svůj vyvolený národ, královské kněžstvo a svatý rod. On nás očistil vodou a posvětil Duchem svatým, když se dal jako výkupné smrti, která nad námi vládla skrze hřích. Pak sestoupil skrze kříž do podsvětí, aby sám všenaplnil a odstranil hrůzy smrti. Třetího dne vstal z mrtvých a celému lidstvu otevřel cestu ke vzkříšení. Vždyť přece nebylo možné, aby podlehl porušení Dárce života. On je první z mrtvých, který vstal, aby tak obdržel ve všem prvenství. On vstoupil na nebesa, posadil se po tvé pravici na výsostech a odtud přijde odplatit každému podle jeho skutků. A on nám zanechal tuto vzpomínku na své spasitelné utrpení, kterou konáme podle jeho příkazu. Neboť když chtěl podstoupit svou dobrovolnou, památnou a životodárnou smrt, v noci, kdy se vydal za život světa, vzal při večeři do svých svatých a přečistých rukou chléb, ukázal jej tobě, Bohu Otci, vzdal díky, požehnal jej (a žehná), posvětil, lámal,

A hlasitě toto:

dal svým svatým učedníkům apoštolům a řekl: Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se láme za vás na odpuštění hříchů.

Lid zpívá: Amen.

Kněz a jáhen zde činí totéž jako při liturgii sv. Jana Zlatoústého.

Kněz potichu:

Podobně vzal i kalich, v němž smísil plod révy s vodou, vzdal díky, požehnal jej (a opět žehná), posvětil,

A opět hlasitě toto:

dal svým svatým učedníkům apoštolům a řekl: Pijte z něho všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů.

Lid zpívá: Amen.

Kněz skloní hlavu a potichu se modlí:

To konejte na mou památku: Neboť kdykoli jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete mou smrt a vyznáváte mé vzkříšení. Když tedy vzpomínáme i my, Vládce, jeho spasitelné utrpení a životodárný kříž, jeho třídenní pohřbení a zmrtvýchvstání, jeho vstoupení na nebesa, zasednutí po pravici tebe, Boha Otce, a jeho slavný a strašný druhý příchod,

Kněz hlasitě:

tvé z tvého tobě přinášíme za všechny a za všechno.

Lid:

Opěvujeme tě, velebíme tě, děkujeme ti, Pane, a prosíme tě, Bože náš.

Kněz skloní hlavu a potichu se modlí:

Proto, přesvatý Vládce, i my hříšní a nehodní služebníci, které jsi uznal za hodny sloužit tvému svatému oltáři, ne však pro naši spravedlnost, vždyť jsme na zemi nevykonali nic dobrého, ale pro tvou milost a dobrotu, jež jsi na nás bohatě vylil, odvažujeme se přiblížit ke tvému svatému oltáři. Předkládáme ti způsoby svatého těla a krve tvého Krista, modlíme se k tobě a vzýváme tě, Svatý svatých: Kéž z rozhodnutí tvé dobroty sestoupí tvůj svatý Duch na nás a tyto předložené dary, požehná je, posvětí a učiní zjevnými.

Jáhen odloží ripidu, kterou držel, nebo pokrovec, přijde blízko ke knězi a oba se třikrát pokloní před svatým oltářem.

Jáhen též skloní hlavu, ukazuje orárem na svatý chléb a potichu říká:

Požehnej, otče, svatý chléb.

Kněz žehná svatý chléb a říká:

Tento chléb - pravé drahocenné tělo našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista.

Jáhen: Amen.

A znovu jáhen:

Požehnej, otče, svatý kalich.

Kněz jej žehná a říká:

A tento kalich - pravou drahocennou krev našeho Pána, Boha a Spasitele, Ježíše Krista

Jáhen: Amen.

Kněz žehná oboje svaté způsoby a říká:

vylitou za život světa.

Jáhen: Amen, amen, amen.

Jáhen se ukloní knězi a přejde na místo, kde stál dříve.

Kněz se modlí:

A nás všechny, kteří přijímáme z jednoho chleba a kalicha, společně sjednoť k přijetí jediného Ducha svatého, aby nikdo z nás nepřijal svaté tělo a krev tvého Krista k odsouzení, ale abychom nalezli milost a milosrdenství mezi všemi svatými, v nichž máš od věků zalíbení: praotci, otci, patriarchy, proroky, apoštoly, kazateli, zvěstovateli evangelia, mučedníky, vyznavači, učiteli a každou spravedlivou duší, která ve víře skonala.

Kněz vezme kadidelnici a zvolá:

Především s přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou Vládkyní naší Bohorodičkou a vždy pannou Marií.

Jáhen okuřuje dokola svatý oltář a vzpomíná na zemřelé dle vlastního uvážení.

Lid zpívá:

V tobě se raduje, milostiplná, všechno tvorstvo, sbor andělů i lidské pokolení: Posvátný chráme a ráji duchovní. Ozdobo panen, z níž se Bůh zrodil a dítětem se stal. Ten, který byl od počátku, náš Bůh, učinil tvůj život oltářem a tvé nitro prostornějším než jsou nebesa. V tobě se raduje, milostiplná, všechno tvorstvo, sláva tobě.

Je-li Velký čtvrtek nebo Velká sobota, zpívá se irmos 9. písně toho dne.

Kněz se skloní a modlí:

Se svatým prorokem, předchůdcem a křtitelem Janem, se svatými ctihodnými apoštoly, se svatým jméno, jehož památku slavíme, a se všemi tvými svatými, pro jejichž modlitby na nás, Bože, shlédni.

A rozpomeň se na všechny, kteří zemřeli v naději na vzkříšení a věčný život.

Zde kněz vzpomíná jmenovitě zesnulé, které chce, a říká:

Za pokoj a odpuštění pro duši Božího služebníka jméno v místě světla, kde není zármutku ani lkání.

A dej jim odpočinek, Bože náš, tam, kde září světlo tvé tváře.

Pak říká:

Ještě tě, Pane, prosíme, aby ses rozpomněl na svou svatou, všeobecnou a apoštolskou církev po celé zemi. Daruj jí pokoj, který jsi získal drahocennou krví svého Krista a upevni tento svatý chrám na věky věků. Vzpomeň si, Pane, na tyto dary tobě přinesené, na ty, pro něž a za něž ti byly přineseny, i na ty, kteří je přinášejí. Rozpomeň se, Pane, na ty, kteří přinášejí oběti, a všechny dobrodince tvých svatých chrámů i na všechny, kteří pamatují na chudé. Obdař je svými bohatými nebeskými dary, daruj jim za pozemské nebeské a místo pomíjejícího nepomíjející. Rozpomeň se, Pane, na ty, kteří přebývají v pouštích, v horách, v jeskyních a v zemských propastech. Rozpomeň se, Pane, na ty, kteří žijí v panenství, zbožnosti, postě a čistém životě. Rozpomeň se, Pane, na naše světské představitele, (nebo na našeho vladaře jméno, jehož jsi pověřil vládou v zemi, ověnči ho zbraní pravdy a dobroty, v den boje ho ochraňuj, upevni jeho vládu a skloň před ním všechny barbarské národy, které touží po válce, nebo na našeho krále jméno, jehož jsi pověřil vládou v zemi, ověnči ho zbraní pravdy a dobroty, v den boje ho ochraňuj, upevni jeho vládu a skloň před ním všechny barbarské národy, které touží po válce), daruj jim (nebo mu) pevný a nerušený mír, zvěstuj jejich (nebo jeho) srdci dobro o tvé církvi a celém tvém lidu, abychom pod jejich (nebo jeho) ochranou žili pokojně a tiše počestným a čistým životem. Rozpomeň se, Pane, na veškeré představitele moci a na veškeré vojsko, dobré upevňuj v dobrém a zlé ve své dobrotě přiveď k dobrému. Rozpomeň se, Pane, na přítomný lid i na ty, kteří se z vážných důvodů nemohli dostavit, smiluj se ve své velké milosti nad nimi i námi. Naplň jejich příbytky veškerým dobrem, upevňuj jejich manželství v pokoji a jednotě, vychovávej děti a vyučuj mládež. Pomáhej starým a malomyslné utěš. Rozptýlené shromáždi, pomýlené zbav bludu a sjednoť je se svou svatou, obecnou a apoštolskou církví. Osvoboď ty, kteří jsou souženi nečistými duchy. Plav se s plavícími a cestuj s cestujícími. Zastávej se vdov a ochraňuj sirotky. Osvoboď vězně a uzdrav nemocné. Rozpomeň se, Bože, na ty, kteří jsou souzeni, na vyhnance, na ty, kteří jsou v dolech a v těžké práci, i na ty, kteří jsou v tísni, nouzi a bídě. Rozpomeň se i na všechny, kteří potřebují tvou nesmírnou dobrotu, na ty, kteří nás milují i nenávidí, na ty, kteří nás nehodné prosili o modlitby a na všechen svůj lid. Pane, náš Bože, vylej na všechny své nesmírné milosrdenství a daruj jim to,co potřebují ke spáse. Ty sám, Bože, se rozpomeň i na ty, na které jsme nevzpomněli, ať již z nevědomosti, zapomětlivosti nebo pro množství jmen. Vždyť tobě je znám každý podle stáří i jména, ty znáš každého již ze života jeho matky. Neboť ty, Pane, jsi pomoc těch, kteří jsou bez pomoci, jsi naděje bezradných, zachránce zmítaných bouřemi, přístav plavících se a lékař nemocných. Buď všem vším, vždyť vidíš každého, jeho prosby, jeho dům i potřeby. Zachraň, Pane, toto město (nebo tuto vesnici, nebo tento klášter) i každé město a krajinu od hladu, pohrom, záplav, ohně, meče, vpádu nepřítele a vnitřními rozbroji.

A kněz hlasitě:

Především se rozpomeň, Pane, na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, na našeho bohumilého biskupa jméno. Zachovej je svým svatým církvím v pokoji, neporušené, statečné, v plném zdraví, aby po mnohé dny svého života správně hlásali slovo tvé pravdy.

Lid: I na všechno i na všechny.

Jáhen vzpomíná diptych živých.

Kněz se modlí potichu:

Rozpomeň se, Pane, na Božího služebníka jméno, na jeho spásu, navštiv jej a odpusť mu hříchy.

Rozpomeň se, Pane, na všechny pravověrné biskupy, kteří správně hlásají slovo tvé pravdy.

Rozpomeň se, Pane, ve své nesmírné milosti i na mě nehodného, odpusť mi všechna vědomá i nevědomá provinění a neodnímej pro mé hříchy milost tvého svatého Ducha předloženým darům.

Rozpomeň se, Pane, na kněze, Kristovy jáhny, veškeré duchovenstvo a nezahanbi ani jediného z nás, kteří stojíme kolem tvého svatého oltáře. Navštiv nás, Pane, svou milostí a zjev se nám svou hojnou dobrotivostí. Daruj nám dobré počasí a zemi mírný déšť ke zdaru úrody. Požehnej celý rok svou milostí. Mocí svého svatého Ducha ukonči rozkoly církví, zmař vzpoury národů a naprav bludné smýšlení. Nás pak všechny, Pane, náš Bože, přijmi do svého království a učiň syny světla a dne, daruj nám svůj pokoj a lásku, vždyť ty jsi vše učinil pro nás.

Vozhlas:

A dej nám, abychom jedněmi ústy a jedním srdcem oslavovali a opěvovali tvé vznešené a úctyhodné jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz se obrátí ke dveřím, žehná a zvolá:

A milost velkého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista ať je se všemi vámi.

Lid: I s duchem tvým.

Jáhen se postaví na obvyklé místo a zpívá (není-li, pak bere ektenii kněz):

Při vzpomínce na všechny svaté znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za předložené a posvěcené četné dary k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby je náš láskyplný Bůh přijal na svůj svatý, nebeský a vznešený oltář jako libou duchovní vůni a nám seslal svou milost a dary svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz se modlí potichu:

Bože náš, Bože spásy, nauč nás důstojně ti děkovat za tvá dobrodiní, která jsi nám udělil a stále uděluješ. Ty sám, náš Bože, který jsi přijal tyto dary, očisti nás od každé poskvrny těla i duše a nauč nás s bázní vysluhovat svátosti, abychom na nich měli bez výčitek svědomí účast a spojili se se svatým tělem a krví tvého Krista. je důstojně přijmeme, máme živého Krista ve svých srdcích a staneme se chrámem tvého svatého Ducha. Nedej, náš Bože, aby se někdo z nás provinil proti těmto tvým vznešeným nebeským svátostem a přijímal je nehodně k nemoci těla i duše. Daruj nám, abychom až do svého posledního dechučerpali naději ze tvých svátostí jako pokrm pro věčný život, abychom dobře obstáli na strašném soudu tvého Krista, abychom i my se všemi svatými, kteří ti od věků sloužili, byli účastnými tvých věčných radostí, které jsi, Pane, připravil pro ty, kteří tě milují.

Jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Vyprosíce si jednotu ve víře a společenství svatého Ducha, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

A dovol, Vládce, abychom s důvěrou a bez odsouzení směli vzývat tebe, nebeského Otce, a modlit se.

Lid:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí:

Pane a Vládce, štědrý Otče a Bože veškeré útěchy, požehnej, posvěť, zachovej, upevňuj a utvrzuj ty, kteří před tebou sklonili své hlavy. Odvrať je od každého zlého skutku a veď ke všemu dobrému. A učiň, aby nebyli odsouzeni, když přijmou tyto tvé přečisté a životodárné svátosti na odpuštění hříchů a přijetí svatého Ducha.

Vozhlas:

Milostí, štědrostí a láskou tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi velebený spolu s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz se modlí:

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, shlédni na nás ze svého svatého příbytku, z trůnu slávy tvého království. Přijď a posvěť nás. Ty s Otcem na výsostech trůníš a s námi zde neviditelně přebýváš. Rač nám svou mocnou rukou podat své přečisté tělo a drahocennou krev a skrze nás všem lidem.

Kněz se pokloní, stejně tak i jáhen, a na místě, kde stojí, se oba třikrát potichu modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Když jáhen vidí, že se kněz dotýká rukama svatého chleba, aby pozdvihoval, zpívá (není-li, tedy sám kněz):

Vnímejme.

Kněz pozvedne svatý chléb a volá:

Svaté svatým!

Lid:

Jediný je svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen.

A zpívá se pričasten dne nebo svatého.

Jáhen vejde do svatyně, postaví se vpravo od kněze a říká:

Rozlom, otče, svatý chléb.

Kněz jej láme na čtyři části a říká:

Láme a rozděluje se Beránek Boží, který se láme, ale nedělí, vždy je požíván, ale nikdy ho neubývá a přijímající posvěcuje.

Kněz koná vše tak, jako při liturgii sv. Jana Zlatoústého.

Jáhen:

Naplň, otče, svatý kalich.

Kněz:

Plnost svatého Ducha.

Jáhen: Amen.

[Též:

Požehnej, otče, teplotu.

Kněz:

Požehnaná je teplota tvých svatých stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A jáhen:

Teplota víry, plná Ducha svatého. Amen.]

Kněz říká:

Jáhne, přistup.

Jáhen:

Podej mi, otče, drahocenné a svaté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista.

Kněz říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se podává jáhnu jméno na odpuštění jeho hříchů a k životu věčnému.

A jáhen se stejně jako kněz modlí:

Věřím, Pane: a další.

Podobně vezme kněz jednu z částic svatého chleba a říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se podává mně, knězi jméno na odpuštění mých hříchů a k životu věčnému.

Kněz skloní hlavu a modlí se:

Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, který jsi přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já.

Též:

Přijmi mě dnes, Synu Boží, za účastníka své tajemné večeře, neboť nezradím tajemství nepřátelům tvým, ani tě nepolíbím jako Jidáš, ale jako lotr se ti vyznávám:

Též:

Rozpomeň se, Pane, na mě, když přijdeš do svého království.

Rozpomeň se, Vládce, na mě, když přijdeš do svého království.

Rozpomeň se, Svatý, na mě, když přijdeš do svého království.

Aby mi přijímání tvých svatých svátostí, Pane, nebylo na soud nebo k odsouzení, ale k uzdravení duše a těla.

Bože, milostiv buď mně hříšnému.

Bože, očisti mé hříchy a smiluj se nade mnou.

Bezpočtukrát jsem zhřešil, Pane, odpusť mi.

A přijímají z dlaně se strachem a důvěrou svaté přijímání.

Kněz se též skloní, uchopí oběma rukama svatý kalich, přijímá z něj a říká:

Drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímám já, kněz jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému.

Utře si ústa a okraj kalicha do lentionu, který drží v rukou, se slovy:

Hle, dotkl se mých úst a snímá mé nepravosti a mé hříchy očistí.

Potom zve jáhna se slovy:

Jáhne, přistup.

Jáhen přistoupí, jednou se ukloní a říká:

Hle, přicházím k nesmrtelnému králi a Bohu našemu. A:

Podej mi, otče, drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista.

Kněz říká:

Drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá Boží služebník jáhen jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému.

Když jáhen přijme, kněz říká:

Hle, dotkl se tvých úst a snímá tvé nepravosti a tvé hříchy očistí.

Otvírají dveře svatyně a jáhen zpívá:

S bázní Boží a s vírou přistupte!

Lid:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán a zjevil se nám.

A následuje přijímání obvyklým způsobem.

Kněz při podávání říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo a krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá Boží služebník (Boží služebnice) jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému. Amen.

Kněz žehná lid a zpívá:

Spas lid svůj, Pane, a požehnej dědictví své.

Kněz se obrátí k oltáři, třikrát jej okouří a potichu říká:

Bože, vznes se na nebesa a nad celou zemí nechť je tvá sláva.

Lid zpívá:

Viděli jsme světlo pravé, přijali jsme Ducha nebeského, našli jsme víru pravou. Nerozdílné Trojici se klaníme, vždyť ona nás spasila.

Kněz říká tiše:

Požehnaný je Bůh náš

A hlasitě:

stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Ať se naplní ústa naše chválou tvojí, Pane, abychom opěvovali tvoji slávu, že jsi nás uznal za hodné přijmout tvoje svaté, Božské, nesmrtelné a životodárné svátosti. Upevni nás, Bože, ve své svatosti, abychom se po všechny dny učili tvé pravdě. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen:

Když jsme přijali Božské, svaté, přečisté, nesmrtelné, nebeské, životodárné a úžasné svátosti, důstojně děkujme Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Když jsme si vyprosili celý den dokonalý, svatý, pokojný a bez hříchu, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Modlitba díků:

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za přijetí tvých svatých, přečistých, nesmrtelných a nebeských svátostí, které jsi nám daroval ke konání dobra, k posvěcení a posílení našich duší a těl. Ty sám, Vševládce, nám daruj skrze přijetí svatého těla a krve tvého Krista pevnou víru, upřímnou lásku, svrchovanou moudrost,  zdraví duše i těla, překonání každého protivenství, bedlivé zachovávání tvých přikázání a abychom dobře obstáli na strašném Kristově soudu.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi naše posvěcení a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Odejděme v pokoji.

Lid: Ve jménu Pánově.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz se za ambonem hlasitě modlí:

Pane, ty žehnáš ty, kteří ti žehnají, a posvěcuješ ty, kteří v tebe doufají. Spas lid svůj a požehnej své dědictví, ochraňuj plnost své církve a posvěcuj ty, kteří milují krásu tvého domu. Oslav je svou Božskou mocí a neopouštěj nás, kteří v tebe doufáme. Daruj pokoj světu, svým církvím, kněžím, našim světským představitelům (nebo našemu vladaři nebo našemu králi) a všemu svému lidu. Vždyť vše dobré a každý dokonalý dar pochází od tebe, Otce světel. A tobě vzdáváme slávu, díky a poklonu, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též: Nechť je jméno Pánovo velebeno od nyní až na věky. 3x, a žalm 33: Ustavičně chci velebit Hospodina:

Modlitba při požívání svatých darů:

Kriste, Bože náš, podle svých sil jsme naplnili a završili tajemství tvé prozřetelnosti. Konali jsme památku tvé smrti, viděli jsme obraz tvého vzkříšení, byli jsme naplněni tvým nekonečným životem, nasytili jsme se z tvého nebeského pokrmu, kterého nám dopřej požívat i ve věku budoucím. Pro dobrotu tvého bezpočátečného Otce i svatého, dobrého a životodárného tvého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen vejde severní stranou a s bázní a úctou požije svaté dary. Kněz vyjde rozdávat lidu antidor.

Po ukončení žalmu a rozdání antidoru zvolá:

Ať na vás spočine požehnání Hospodinovo, skrze jeho milost a lásku stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (a dalších), našeho svatého otce Bazila Velkého, arcibiskupa Cézareje Kappadocijské, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomínáme a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

Kněz vstoupí do svatyně, odkládá kněžská roucha a říká: Nyní můžeš, Pane: Trojsvaté. A po Otče náš:

Tropár, hlas 1:

Po celé zemi se rozšířilo tvé učení a ona přijala tvá slova, jimiž jsi hlásal Boží pravdy. Učil jsi lidstvo znát Boha a lidské mravy zušlechtil. Královský knězi, ctihodný otče Bazile, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Sláva, kondak, hlas 4:

Podoben: Javílsja jesí:

Stal ses pevným sloupem církve a všemu lidstvu jsi daroval nezcizitelné bohatství, zpečetěné tvou naukou, ctihodný Bazile, nebem nám darovaný.

I nyní, bohorodičník:

Ty jsi od anděla přijala zvěst o svém početí a porodila jsi vtělené Slovo, Emanuela. Pros jej, Bohorodičko, za naše duše.

Jestliže kněz chce, může se pomodlit i tropár dne.

Pane, smiluj se 12x. Čestnější jsi: Sláva, i nyní:

A koná propuštění.

Konec Božské liturgie našeho svatého otce Bazila Velkého.

 

na proskomidii    na liturgii katechumenů

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku