na proskomidii    na liturgii věrných

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

 

BOŽSKÁ LITURGIE

NAŠEHO SVATÉHO OTCE

JANA ZLATOÚSTÉHO

Jáhen:

Požehnej, otče.

Kněz:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele (nebo našeho krále jméno nebo našeho vladaře jméno) a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za cestující, nemocné, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Koná-li se vzpomínka na zemřelé, přidává se toto:

Za duše všech od věků v pravé víře, v naději ve vzkříšení a život věčný zesnulých našich otců a bratrů, zakladatelů a dobrodinců tohoto svatého chrámu, za naše rodiče a příbuzné zde odpočívající i zapsané i za všechny zemřelé pravověrné křesťany a jejich blažený pokoj k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby obstáli bez odsouzení na strašném Kristově soudu a jejich duše vstoupily do krajiny živých a na místo světla, kde všichni svatí a spravedliví odpočívají, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za jednotlivé zesnulé:

Za Božího služebníka (nebo Boží služebnici nebo Boží služebníky) jméno a jeho blažený pokoj, a aby mu (nebonebo jim) bylo odpuštěno každé provinění dobrovolné i nedobrovolné, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby obstál (nebo obstála nebo obstáli) bez odsouzení na strašném Kristově soudu a jeho duše vstoupila (nebo její duše vstoupila nebo jejich duše vstoupily) do krajiny živých a na místo světla, kde všichni svatí a spravedliví odpočívají, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz se potichu modlí modlitbu první antifony:

Pane, náš Bože, tvá moc je nepopsatelná a tvá sláva nevýstižná, tvá milost je nezměrná a láska k lidem nevýslovná. Ty sám, Vládce, shlédni ve své dobrotě na nás i na tento svatý chrám a uděl nám i těm, kteří se s námi modlí, své hojné milosrdenství a slitování.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A sbor zpívá první antifonu.

Jáhen se pokloní, odchází ze svého místa a postaví se před ikonu Krista. Třemi prsty pravé ruky v ní drží orár.

Po ukončení antifony se jáhen vrátí před královské dveře, pokloní se a zpívá:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Modlitba druhé antifony:

Pane, Bože náš, spas svůj lid a žehnej svému dědictví, ochraňuj plnost své církve a posvěť ty, kteří milují krásu tvého domu. Oslav je ve své Božské moci a neopouštěj nás, kteří v tebe doufáme.

Vozhlas:

Neboť tvá je vláda a tvé je království, moc a sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A sbor zpívá druhou antifonu. Jáhen postupuje stejně jako u první antifony.

A opět jáhen:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Modlitba třetí antifony:

Pane, od tebe máme dar této společné modlitby. Tys slíbil dvěma nebo třem shromážděným ve tvém jménu, že splníš jejich prosby. Vyslyš tedy nyní prosby svých služebníků k jejich užitku a daruj nám, abychom již v tomto čase poznali tvou pravdu a v budoucím věku nám daruj věčný život.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Zde se otvírají dveře na malý vchod.

Když sbor zpívá třetí antifonu nebo v neděli blahoslavenství, pak při Sláva: se kněz a jáhen postaví před prestol a třikrát se klanějí. Pak vezme kněz evangeliář a podá ho jáhnovi. Společně obcházejí z pravé strany prestol, vycházejí severními dveřmi a konají malý vchod. Před nimi jdou světlonoši. Na obvyklém místě se zastaví, oba skloní hlavu a jáhen říká: K Pánovi modleme se. Na to se kněz potichu modlí modlitbu vchodu.

Modlitba vchodu:

Pane, náš Vládce a Bože, ty jsi na nebesích ustanovil sbory andělů a archandělů, aby sloužili tvé slávě. Připoj k našemu vchodu i vchod svatých andělů, kteří spolu s námi slouží a oslavují tvou dobrotu.

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Po ukončení modlitby ukazuje jáhen pravou rukou, v níž drží třemi prsty orár, na východ a říká knězi:

Požehnej, otče, svatý vchod.

Kněz žehná vchod a říká:

Požehnaný je vchod tvých svatých nyní i vždycky a na věky věků.

Pak dává jáhen evangeliář knězi k políbení.

Když skončí poslední tropár, jáhen se postaví před kněze, trochu pozvedne ruce, ukazuje evangeliář a volá:

Velemoudrost. Povstaňme.

Pak se ukloní a vchází do svatyně. Za ním jde kněz. Jáhen klade evangeliář na prestol a sbor zpívá:

Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem. Spas nás, Synu Boží, který jsi obdivuhodný ve svých svatých, kteří ti zpíváme. Aleluja.

Je-li neděle:

Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem. Spas nás, Synu Boží, který jsi vstal z mrtvých, kteří ti zpíváme. Aleluja.

Též obvyklé tropáry. Kněz se modlí tuto modlitbu:

Modlitba trojsvaté písně:

Svatý Bože, ty přebýváš mezi svatými, serafíni tě opěvují trojsvatým hlasem, cherubíni tě oslavují a klanějí se ti všechny nebeské mocnosti. Ty jsi vše přivedl od nebytí k bytí, ty jsi stvořil člověka podle svého obrazu a podoby a ozdobil jsi jej všemi svými dary. Ty dáváš prosícímu moudrost i rozum a nepřehlížíš hříšníka, ale vedeš ho ke spasitelnému pokání. Ty jsi učinil, abychom mohli stát i my, tví ubozí a nedůstojní služebníci, v této chvíli před slávou tvého svatého oltáře a vzdávat ti náležitou úctu a slávu. Ty sám, Vládce, přijmi z našich hříšných úst trojsvatou píseň a navštiv nás ve své dobrotě. Odpusť nám všechny vědomé i nevědomé hříchy, posvěť naše duše i těla a na přímluvu svaté Bohorodičky a všech svatých, v nichž máš od věků zalíbení, nám daruj, abychom ti zbožně sloužili po všechny dny svého života.

Když zpěváci začnou zpívat poslední tropár, jáhen skloní hlavu, třemi prsty pravé ruky drží orár a říká knězi:

Požehnej, otče, čas trojsvaté písně.

Kněz ho požehná a zvolá:

Vždyť ty jsi svatý, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky.

Jáhen přistoupí ke královským dveřím, pozdvihne orár a zvolá k těm, kteří stojí ve chrámě:

A na věky věků.

Lid: Amen.

Když lid zpívá trojsvatou píseň, recitují ji společně i kněz a jáhen. Současně konají před prestolem tři poklony.

Pak jáhen ke knězi:

Rozkaž, otče.

A odcházejí k hornímu sedadlu. Když kněz odchází, říká:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Jáhen:

Požehnej, otče, horní místo.

Kněz nato:

Požehnaný jsi na trůně své královské slávy, jenž sedíš na cherubech, stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Kněz nemá vystupovat na horní místo ani na něm sedět, ale má sedět po jeho straně z jižní strany.

Po ukončení trojsvaté písně vychází jáhen před královské dveře a zpívá:

Vnímejme!

Kněz zvolá:

Pokoj všem!

A opět jáhen:

Velemoudrost, vnímejme!

Sbor zpívá prokimen, tj. Davidův žalm.

Pak jáhen: Velemoudrost!

A lektor nadpis Apoštola:

Čtení ze Skutků apoštolů nebo z listu svatého apoštola Jakuba nebo z prvního listu svatého apoštola Petra nebo z listu svatého apoštola Pavla Římanům nebo Korinťanům nebo Galaťanům.

A jáhen opět: Vnímejme!

Po přečtení Apoštola kněz říká:

Pokoj tobě.

Jáhen:

Velemoudrost, vnímejme!

Lid: Aleluja, s verši.

Během zpěvu Aleluja vezme jáhen kadidelnici a kadidlo, přistoupí ke knězi, přijme od něho požehnání, okuřuje křížem prestol, celou svatyni a kněze.

Kněz stojí před prestolem a modlí se tuto modlitbu:

Modlitba před evangeliem:

Rozněť v našich srdcích, láskyplný Vládce, nehasnoucí světlo tvého Božského poznání a otevři náš duchovní zrak, abychom pochopili zvěst tvého evangelia. Vlož do nás bázeň před tvými přikázáními, abychom překonali žádosti těla, žili duchovním životem a vždy smýšleli a jednali podle tvé vůle. Vždyť ty jsi světlo našich duší i těl, Kriste Bože, a tobě vzdáváme slávu i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen odloží kadidelnici na obvyklé místo, přijde ke knězi, skloní před ním hlavu, drží krajními prsty orár, ukazuje na evangeliář a říká:

Požehnej, otče, ohlašovatele poselství svatého apoštola a evangelistu jméno.

Kněz ho požehná a říká:

Na přímluvu svatého, slavného a ctihodného apoštola a evangelisty jméno ať ti dá Bůh řeč velké moci, aby se naplnilo evangelium jeho milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

A podá mu evangeliář.

Jáhen odpoví: Amen, pokloní se před svatým evangeliářem, přijme jej, vyjde královskými dveřmi a postaví se na ambon nebo na jiné určené místo. Před ním jde přisluhující se svící, přijde k ambonu

Kněz stojí před prestolem obrácen k západu a volá:

Velemoudrost, povstaňme a vyslechněme svaté evangelium.

A dále:

Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Čtení svatého evangelia od jméno.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Kněz: Vnímejme.

Jsou-li dva jáhni, ať jeden zpívá

Velemoudrost, povstaňme a také i Vnímejme.

Po ukončení evangelia kněz říká:

Pokoj tobě, hlasateli dobré zvěsti.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen vstoupí do svatých dveří, předá evangeliář knězi. Pak svaté dveře zavřou.

Jáhen se postaví na obvyklé místo a začíná:

Z celé duše a z celé své mysli všichni vroucně prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, Vševládce, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Modlitba úpěnlivé prosby:

Pane, náš Bože, přijmi tyto úpěnlivé modlitby svých služebníků, ve svém velkém milosrdenství se nad námi smiluj a sešli bohatství svých darů nám i všemu svému lidu, který od tebe očekává hojné milosti.

Ve veřejných chrámech:

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

V klášterech:

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za naše úctyhodné otce: protoarchimadritu jméno, archimadritu jméno, protoigumena jméno a igumena jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém klášteře, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Na tomto místě se mohou přidat vlastní prosby:

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Koná-li se liturgie za zemřelé, zpívá jáhen nebo kněz tuto ektenii:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Ještě se modlíme za pokoj zesnulých služebníků Božích jméno, aby jim bylo odpuštěno každé provinění dobrovolné i nedobrovolné.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Aby Hospodin Bůh uvedl jejich duše tam, kde spravedliví odpočívají.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Milost Boží, království nebeské a odpuštění všech jejich hříchů u Krista nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.

Lid: Uděl jim, Pane.

Jáhen:

K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz:

Bože duchů i veškerého těla, jenž smrt jsi přemohl, moc ďábla zmařil a světu svému život daroval, ty sám, Pane, upokoj duše svých zemřelých služebníků jméno na místě světla, hojnosti a pokoje, kde nemá místo bolest, zármutek ani lkání. Jako dobrý a milující Bůh jim odpusť všechny hříchy, kterých se dopustili slovy, skutky nebo myšlenkami. Vždyť není člověk, který by živ byl a nezhřešil. Jen ty jediný jsi bez hříchu, tvá spravedlnost je spravedlnost věčná a tvé slovo je pravda.

Vozhlas:

Neboť ty jsi vzkříšení a život i pokoj svých zesnulých služebníků jméno, Kriste, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme i tvému bezpočátečnému Otci se svatým, dobrým a životodárným tvým Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

 

na proskomidii    na liturgii věrných

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku