na proskomidii    na liturgii katechumenů

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

LITURGIE VĚRNÝCH

Pak jáhen:

Katechumeni, k Pánovi modlete se.

Lid: Pane, smiluj se.

Pokřtění, modleme se za katechumeny, aby se nad nimi Pán smiloval.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim zvěstoval slovo pravdy.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim otevřel evangelium pravdy.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby je připojil ke své svaté, všeobecné a apoštolské církvi.

Lid: Pane, smiluj se.

Spas je, smiluj se nad nimi, ochraňuj a zachovej je, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Katechumeni, skloňte své hlavy před Pánem.

Lid: Před tebou, Pane.

Modlitba za katechumeny:

Pane, náš Bože, ty přebýváš na výsostech a na ponížené pohlížíš. Tys seslal ke spáse lidského rodu svého jednorozeného Syna a Boha, našeho Pána Ježíše Krista. Shlédni na své služebníky katechumeny, kteří se před tebou sklání a učiň je v příhodný čas hodny koupele znovuzrození, odpuštění hříchů a roucha neporušitelnosti. Připoj je ke své svaté, všeobecné a apoštolské církvi a připočítej je ke svému vyvolenému stádci.

Vozhlas:

Aby i oni s námi oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A kněz rozprostírá obvyklým způsobem iliton.

Jáhen zpívá:

Kdo jste katechumeni, odejděte!

Je-li druhý jáhen, volá i on:

Katechumeni, odejděte!

A znovu první:

Kdo jste katechumeni, odejděte!

Pokřtění, není-li již přítomen nikdo z katechumenů, znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Je-li jen jeden jáhen nebo se slouží bez jáhna, tehdy se zpívá:

Kdo jste katechumeni, odejděte! Katechumeni, odejděte! Kdo jste katechumeni, odejděte! A my, věřící, není-li již přítomen nikdo z katechumenů, znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

První modlitba věřících:

Děkujeme ti, Pane Bože mocností, žes nám dovolil, abychom mohli i v této chvíli stát před tvým svatým oltářem, zvelebovat tvé milosrdenství a prosit tě za hříchy své i lidské poklesky. Přijmi, Bože, naši modlitbu a učiň nás hodnými, abychom ti přinášeli modlitby, prosby a nekrvavé oběti za všechen tvůj lid. A mocí tvého svatého Ducha uschopni nás, které jsi povolal k této službě, abychom tě v každé době a na každém místě s čistým svědomím bez odsouzení a bezúhonně vzývali, abys nás v hojnosti své dobroty vyslyšel a byl k nám milostiv.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen: Velemoudrost.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Druhá modlitba pokřtěných:

Znovu a mnohokrát před tebou padáme a k tobě se modlíme, Dobrotivý a plný lásky. Pohlédni na naši modlitbu, očisti naše duše i těla od každé tělesné i duchovní poskvrny a daruj nám v nevinnosti a bez odsouzení stát před tvým svatým oltářem. A také těm, kdo se s námi modlí, daruj, Bože, zdar v životě, prospívání ve víře a v duchovním poznání. Dej jim, aby ti vždy s bázní a láskou sloužili, měli nevinnou a beztrestnou účast na tvých svatých svátostech a stali se tak hodnými tvého nebeského království.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Opět zpívá: Velemoudrost.

Jáhen vchází do svatyně severními dveřmi.

Vozhlas:

Abychom pod ustavičnou ochranou tvé moci vzdávali slávu tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A otvírají se královské dveře.

Během zpěvu cherubínské písně bere jáhen kadidelnici, do níž vloží kadidlo, přistupuje ke knězi, přijímá od něho požehnání, okuřuje křížem prestol a celou svatyni, též ikonostas, kněze, sbor a lid. Přitom se modlí 50. žalm.

Kněz se modlí potichu tuto modlitbu:

Nikdo z těch, kdo jsou spoutáni žádostmi a rozkošemi těla, není hoden předstoupit ani se přiblížit k tobě nebo ti sloužit, Králi slávy. Vždyť sloužit tobě znamená i pro samy nebeské mocnosti velké a úžasné poslání. Ty ses však z nevýslovné a nesmírné lásky k lidem stal beze změny a proměny člověkem a naším veleknězem. Jako Vládce veškerenstva jsi nám odevzdal slavení této liturgické a nekrvavé oběti. Vždyť ty jediný, Pane, náš Bože, vládneš nebem a zemí, cherubíni tě nosí na trůnu, jsi Pán serafínů a král Izraele. Ty jediný jsi svatý a mezi svatými přebýváš. Ty jediný jsi dobrý a ochotný mě vyslyšet. Proto tě prosím: Pohlédni na mě, svého hříšného a nepotřebného služebníka, očisti mou duši a srdce od zlého svědomí a uschopni mě v síle tvého svatého Ducha, abych oblečen v milost kněžství stál před tímto tvým svatým oltářem a obětoval tvé svaté a přečisté tělo a drahocennou krev. Vždyť přicházím k tobě s hlavou skloněnou a modlím se: Neodvracej ode mě svou tvář a nevylučuj mě z počtu svých služebníků, ale učiň, abych ti mohl já, tvůj hříšný a nehodný služebník, přinést tyto dary. Vždyť ty sám, Kriste Bože náš, je přinášíš a jsi přinášený, ty sám je přijímáš a jsi rozdávaný a tobě slávu vzdáváme i tvému bezpočátečnému Otci i tvému přesvatému, dobrotivému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Po ukončení modlitby a okuřování se kněz s jáhnem postaví před prestol a společně se třikrát modlí cherubínskou píseň. Pokaždé když ji ukončí, jednou se klanějí.

Nyní, když cherubíny tajemně představujeme, a životodárné Trojici trojsvatou píseň zpíváme, odložme všechny světské starosti.

Abychom přijali Krále veškerenstva, andělskými sbory neviditelně provázeného. Aleluja, aleluja, aleluja.

Třikrát.

Kněz a jáhen odcházejí k žertveníku. Jáhen jde před knězem. Kněz okuřuje dary a potichu se modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Jáhen říká knězi:

Vezmi, otče.

A kněz bere vozduch a pokládá ho na levé rameno jáhna se slovy:

Pozvedněte ruce ke svatyni a velebte Pána.

Pak bere kněz diskos, který staví velmi pozorně a zbožně jáhnovi na hlavu. Jáhen nese v pravé ruce i kadidelnici. Kněz sám bere do rukou kalich a oba vycházejí severní stranou, přičemž se modlí. Před nimi jdou světlonoši.

Jáhen zpívá:

Na všechny vás, pravověrné křesťany, ať se rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Kněz zpívá:

Na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, na našeho bohumilého biskupa jméno, (na našeho úctyhodné otce: protoarchimadritu jméno, archimadritu jméno, protoigumena jméno, igumena jméno), na všechny kněze, jáhny a mnichy, na naše světské představitele (nebo našeho imperátora nebo našeho krále) a veškeré vojsko, na šlechetné a nezapomenutelné zakladatele a dobrodince tohoto svatého chrámu (nebo tohoto svatého kláštera) i na vás všechny pravověrné křesťany ať se rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. A zpívá:

Abychom přijali Krále veškerenstva, andělskými sbory neviditelně provázeného. Aleluja, aleluja, aleluja.

Kněz vejde královskými dveřmi a položí kalich na prestol. Z hlavy jáhna bere diskos, který klade vlevo od kalicha. Pak bere pokrývky z diskosu a kalicha a odkládá je na jednu stranu prestolu. Pak bere z ramene jáhna vozduch, který okouří, a přikrývá jím svaté dary. Současně říká:

Ctihodný Josef sňal z kříže tvé přečisté tělo, ovinul je čistým plátnem, natřel vonnými mastmi a položil je do nového hrobu.

Pak vezme kadidelnici z ruky jáhna, třikrát okuřuje svaté dary a říká:

Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

Když vrátí kadidelnici, obrátí se k jáhnovi:

Vzpomeň na mě, oltářní bratře.

Jáhen k němu:

Kéž se na tvé kněžství rozpomene Hospodin Bůh ve svém království.

A kněz:

Modli se za mě, oltářní bratře.

Jáhen skloní hlavu, drží třemi prsty pravé ruky orár a obrátí se ke knězi:

Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.

Kněz:

Týž Duch kéž s námi působí po všechny dny našeho života.

A jáhen k němu:

Vzpomeň na mě, svatý otče.

Kněz:

Kéž se na tebe rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen: Amen.

Pak se ukloní knězi, vyjde severními dveřmi, postaví se na obvyklé místo a zpívá:

Doplňme naše modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Za předložené vzácné dary k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Modlitba předkládání darů po jejich postavení na prestolu:

Pane, Bože všemohoucí, ty jediný jsi svatý a přijímáš oběť od těch, kdo tě celým srdcem vzývají. Přijmi modlitby i nás hříšných, přines je ke svému svatému oltáři a učiň nás způsobilými přinášet ti dary a duchovní oběti za hříchy své a lidskou nevědomost. Dej, ať u tebe nalezneme milost, aby ti byla naše oběť příjemná. Kéž milost tvého svatého Ducha spočine na nás, na předložených darech i na všem tvém lidu.

Jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Pro štědrost tvého jednorozeného Syna, s kterým jsi velebený spolu s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Milujme se navzájem, abychom jednomyslně vyznávali:

Lid:

Otce i Syna i svatého Ducha, Trojici jednopodstatnou a nerozdílnou.

Kněz se třikrát pokloní a potichu se modlí:

Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo, mé útočiště. 3x.

A líbá zakryté svaté dary. Nejdříve diskos, pak kalich a okraj prestolu před sebou. Je-li více kněží, líbají dary všichni a též i sebe navzájem na ramena.

Představený říká:

Kristus mezi námi.

A ten, kdo byl pozdraven políbením, říká:

Je a bude.

Jsou-li dva jáhni, líbá každý z nich svůj orár tam, kde je znamení kříže, pak i sebe navzájem na ramena a zdraví se stejně jako kněží. Je-li jáhen sám, uklání se na místě, kde stojí, líbá svůj orár na místě, kde je na něm znamení kříže, a hlasitě zpívá:

Dveře, dveře, velemoudrost, vnímejme!

Kněz nadzdvihne vozduch a drží ho nad svatými dary. Slouží-li více kněží, drží společně vozduch nad svatými dary, pohybují jím a spolu s lidem se modlí vyznání víry.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Jáhen:

Stůjme důstojně a v bázni, pozorně vnímejme, abychom v pokoji přinesli svatou oběť.

Lid: Milost pokoje a oběť chvály.

Kněz políbí vozduch a odkládá ho na určené místo. Přitom říká: Milost našeho Pána Ježíše Krista:

Jáhen se pokloní a vchází do svatyně. Pak vezme ripidu a ovívá dary. Nepoužívá-li se ripida, ovívá je jedním z pokrovců.

Vozhlas:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství svatého Ducha ať je se všemi vámi.

Lid: I s duchem tvým.

Kněz se obrací na východ:

Vzhůru srdce.

Lid: Máme je u Pána.

Kněz:

Vzdávejme díky Pánovi.

Lid:

Je důstojné a správné klanět se Otci i Synu i svatému Duchu, Trojici jednopodstatné a nerozdílné.

Kněz se modlí:

Je důstojné a spravedlivé, abychom tě opěvovali, žehnali tě, chválili, děkovali ti a klaněli se ti na každém místě, kde vládneš. Vždyť ty jsi Bůh nevýslovný, nepochopitelný, neviditelný a nevýstižný. Ty jsi věčný, jsi stále stejný, ty i tvůj jednorozený Syn i tvůj svatý Duch. Ty jsi nás od nebytí přivedl k bytí, a když jsme padli, opět jsi nás pozvedl a neopustil jsi nás, ale učinil jsi vše, abys nás dovedl do nebe a daroval nám své budoucí království. Za to všechno ti děkujeme i tvému jednorozenému Synu i tvému svatému Duchu: za vše o čem víme i o čem nevíme, za všechna tvá dobrodiní zjevná i skrytá, která jsi nám prokázal. Děkujeme ti i za tuto službu, kterou ses rozhodl přijmout z našich rukou, i když tě obklopují tisíce archandělů a desetitisíce andělů, cherubové i šestikřídlí mnohoocí serafové, na perutích se vznášející.

Jáhen vezme hvězdu z diskosu, činí jí nad diskosem znamení kříže, políbí ji a odkládá.

Vozhlas:

Vítěznou píseň zpívají, jásají, plesají a volají.

Lid:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Jáhen přichází k prestolu a postaví se z jeho pravé strany. Do ruky vezme ripidu, tiše, soustředěně a s bázní jí ovívá svaté dary, aby na ně nic nepadlo.

Kněz se modlí:

S těmito blaženými mocnostmi, láskyplný Vládce, i my zpíváme a voláme: Vpravdě jsi svatý a přesvatý, ty i tvůj jednorozený Syn i tvůj svatý Duch. Svatý jsi a přesvatý a velkolepá je tvá sláva. Ty jsi tak miloval svět, že jsi daroval svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný: On přišel mezi nás, a když naplnil celý tvůj plán spásy, v noci, kdy byl vydán, či spíše, když sám sebe vydal za život světa, vzal do svých svatých a přečistých rukou chléb, vzdal díky, požehnal jej (a žehná), posvětil, lámal, dal svým svatým učedníkům apoštolům a řekl:

Vozhlas:

Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se láme za vás na odpuštění hříchů.

Kněz s jáhnem se klanějí.

Lid: Amen.

Když kněz říká tato slova, jáhen ukazuje orárem, který drží třemi prsty pravé ruky, na diskos. Stejně i při slovech: Pijte z něho všichni: ukazuje orárem na kalich.

Kněz potichu:

Podobně vzal po večeři i kalich (a opět žehná) a řekl:

Vozhlas:

Pijte z něho všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů.

A opět se kněz a jáhen klanějí.

Lid: Amen.

Slouží-li božskou liturgii více kněží, říkají slova Páně společně.

Kněz se modlí:

Když si tedy připomínáme toto spasitelné přikázání a vše, co se pro nás stalo: kříž, hrob, zmrtvýchvstání třetího dne, vstoupení na nebesa, zasednutí po pravici, slavný a strašný druhý příchod,

Vozhlas:

tvé z tvého tobě přinášíme za všechny a za všechno.

Při těchto slovech překříží jáhen ruce, pozdvihuje jimi diskos a kalich a pokorně se sklání.

Lid:

Opěvujeme tě, velebíme tě, děkujeme ti, Pane, a prosíme tě, Bože náš.

Kněz se modlí:

Při přinášení této duchovní a nekrvavé služby tě prosíme, vzýváme a pokorně žádáme: Sešli svého svatého Ducha na nás a tyto předložené dary.

Jáhen odloží ripidu, přijde blízko ke knězi a oba se třikrát pokloní před svatým prestolem.

Jáhen též skloní hlavu, ukazuje orárem na svatý chléb a potichu říká:

Požehnej, otče, svatý chléb.

Kněz se skloní, žehná svatý chléb a říká:

A učiň chléb tento drahocenným tělem tvého Krista.

Jáhen: Amen.

A znovu jáhen:

Požehnej, otče, svatý kalich.

Kněz jej žehná a říká:

A co je v kalichu tomto drahocennou krví tvého Krista

Jáhen: Amen.

Kněz žehná oboje svaté způsoby a říká:

Proměniv je svatým Duchem tvým.

Jáhen: Amen, amen, amen.

Jáhen se ukloní knězi a přejde na místo, kde stál dříve.

Kněz se modlí:

Aby byly přijímajícím k občerstvení duše, k odpuštění hříchů, ke společenství ve tvém svatém Duchu, k uskutečnění nebeského království, k posilnění důvěry v tebe a ne k soudu či odsouzení.

Přinášíme ti tuto duchovní službu za ve víře zesnulé praotce, otce, patriarchy, proroky, apoštoly, kazatele, zvěstovatele evangelia, mučedníky, vyznavače, askety i za každou spravedlivou duši, která ve víře skonala.

Kněz vezme kadidelnici a zvolá:

Především za přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou Vládkyni naši Bohorodičkou a vždy pannu Marii.

A okuřuje třikrát zpředu prestol.

Pak okuřuje jáhen dokola prestol a vzpomíná na zemřelé dle vlastního uvážení.

Lid zpívá:

Je důstojné velebit tě, Bohorodičko, vždy blahoslavenou a neposkvrněnou Matku Boha našeho. Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Místo Je důstojné se o určených svátcích zpívá irmos 9. písně s jeho přízpěvem.

Kněz se modlí:

Za svatého proroka, předchůdce a křtitele Jana, za svaté, slavné a ctihodné apoštoly, za svatého jméno, jehož památku slavíme, a za všechny tvé svaté, na jejichž přímluvu na nás, Bože, shlédni.

A rozpomeň se na všechny, kteří zemřeli v naději na vzkříšení a věčný život.

A vzpomíná jmenovitě zesnulé, které chce, a říká:

A dej jim odpočinek tam, kde září světlo tvé tváře.

Ještě tě, Pane, prosíme, aby ses rozpomněl na všechny pravověrné biskupy, kteří správně hlásají slovo tvé pravdy, na všechny kněze, jáhny v Kristu a veškeré duchovenstvo.

Přinášíme ti též tuto duchovní službu za svatou, všeobecnou a apoštolskou církev, za ty, kdo zachovávají čistotu a přebývají v počestném životě, za naše světské představitele (nebo za našeho krále jméno nebo za našeho vladaře jméno) a za veškeré vojsko. Daruj jim (nebo mu) vládu v míru, abychom pod jejich (nebo jeho) ochranou žili pokojně a tiše počestným a čistým životem.

A pak:

Především se rozpomeň, Pane, na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, na našeho bohumilého biskupa jméno. Zachovej je svým svatým církvím v pokoji, neporušené, statečné, v plném zdraví, aby po mnohé dny svého života správně hlásali slovo tvé pravdy.

Jáhen vzpomíná na živé.

Lid: I na všechno i na všechny.

Kněz se modlí:

Rozpomeň se, Pane, na toto město, v němž (nebo na tuto vesnici, v níž nebo na tento klášter, v němž) žijeme a na všechna města a krajiny a všechny, kdo v nich podle víry žijí. Rozpomeň se, Pane, na cestující, choré, trpící, zajaté a jejich spásu. Rozpomeň se, Pane, na dárce a dobrodince tvých svatých chrámů a na ty, kdo se starají o potřebné, a nám všem sešli své milosti.

Zde jmenovitě vzpomíná na všechny živé, které chce.

Vozhlas:

A dej nám, abychom jedněmi ústy a jedním srdcem oslavovali a opěvovali tvé vznešené a úctyhodné jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz se obrátí ke dveřím, žehná a zvolá:

A milost velkého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista ať je se všemi vámi.

Lid: I s duchem tvým.

Jáhen se postaví na obvyklé místo a zpívá:

Při vzpomínce na všechny svaté znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za předložené a posvěcené četné dary k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby je náš láskyplný Bůh přijal na svůj svatý, nebeský a vznešený oltář jako libou duchovní vůni a nám seslal svou milost a dary svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz se modlí:

Tobě, láskyplný Pane, svěřujeme celý náš život i naději, prosíme tě, vzýváme tě a pokorně žádáme: Učiň nás hodnými, abychom tvé nebeské svátosti tohoto svatého duchovního stolu přijali s čistým svědomím, k odpuštění hříchů a prominutí vin, ke společenství ve tvém svatém Duchu, k získání dědictví v nebeském království, k posilnění důvěry v tebe a ne k soudu nebo odsouzení.

Jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Vyprosíce si jednotu ve víře a společenství svatého Ducha, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

A dovol, Vládce, abychom s důvěrou a bez odsouzení směli vzývat tebe, nebeského Otce, a modlit se.

Lid:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí:

Děkujeme ti, neviditelný Králi, neboť svou nesmírnou mocí jsi vše stvořil a hojností své milosti jsi vše přivedl od nebytí k bytí. Ty sám, Vládce, pohlédni z nebes na ty, kteří před tebou sklánějí své hlavy, vždyť se neklanějí bytosti z těla a krve, ale tobě, vznešený Bože. Proto, Pane, urovnávej naše cesty podle našich potřeb k dobrému: plav se s plavícími, cestuj s cestujícími a choré uzdravuj, lékaři duší i těl.

Vozhlas:

Milostí, štědrostí a láskou tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi velebený spolu s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz se modlí:

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, shlédni na nás ze svého svatého příbytku, z trůnu slávy tvého království. Přijď a posvěť nás. Ty s Otcem na výsostech trůníš a s námi zde neviditelně přebýváš. Rač nám svou mocnou rukou podat své přečisté tělo a drahocennou krev a skrze nás všem lidem.

Během této modlitby stojí jáhen před královskými dveřmi a přepásává se orárem ve znaku kříže.

Kněz se pokloní, stejně tak i jáhen, a na místě, kde stojí, se oba třikrát potichu modlí:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Když jáhen vidí, že se kněz dotýká rukama svatého chleba, aby pozdvihoval, zpívá:

Vnímejme.

Kněz pozvedne svatý chléb a volá:

Svaté svatým!

Lid:

Jediný je svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen.

A zpívá se pričasten dne nebo svatého.

Jáhen vejde do svatyně, postaví se vpravo od kněze a říká:

Rozlom, otče, svatý chléb.

Kněz jej pozorně a zbožně láme na čtyři části a říká:

Láme a rozděluje se Beránek Boží, který se láme, ale nedělí, vždy je požíván, ale nikdy ho neubývá a přijímající posvěcuje.

Části svatého beránka ukládá kněz na diskos tak, aby vytvořily znak kříže, přičemž probodnutí je obrácené vzhůru. Částici označenou IC položí nahoru, tj. na východní stranu, XC dolů, tj. na západní stranu, NI na severní stranu a KA na jižní tak, jak je to zobrazeno:

Pak bere část IC a vkládá ji do kalicha. Částici XC rozdělí mezi kněze a jáhny. Zbývající částice NI a KA jsou pro přijímající. Ty se rozdělí na menší části, aby jich byl dostatek.

Jáhen ukazuje orárem na kalich a říká:

Naplň, otče, svatý kalich.

Kněz vezme částici IC, která je nahoře, dělá jí nad kalichem znamení kříže a říká:

Plnost svatého Ducha.

Jáhen: Amen.

[Jáhen bere teplotu, tj. nádobku s horkou vodou, a říká knězi:

Požehnej, otče, teplotu.

Kněz ji žehná a říká:

Požehnaná je teplota tvých svatých stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A jáhen nalévá do kalicha trochu horké vody na způsob kříže se slovy:

Teplota víry, plná Ducha svatého. Amen.

Pak odloží teplotu a postaví se nedaleko.]

Kněz říká:

Jáhne, přistup.

Jáhen přistoupí a koná zbožně poklonu.

Kněz drží svatý chléb a podává ho jáhnovi. Jáhen mu líbá ruku, přijímá svatý chléb a říká:

Podej mi, otče, drahocenné a svaté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista.

Kněz říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se podává jáhnu jméno na odpuštění jeho hříchů a k životu věčnému.

A jáhen odchází za prestol, sklopí hlavu a stejně jako kněz se modlí:

Věřím, Pane: a další.

Podobně vezme i kněz jednu z částic svatého chleba a říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se podává mně, knězi jméno na odpuštění mých hříchů a k životu věčnému. Amen.

Pak skloní hlavu a modlí se:

Věřím, Pane, a vyznávám, že ty jsi vskutku Kristus, Syn Boha živého, který jsi přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já.

Též:

Přijmi mě dnes, Synu Boží, za účastníka své tajemné večeře, neboť nezradím tajemství nepřátelům tvým, ani tě nepolíbím jako Jidáš, ale jako lotr se ti vyznávám:

Též:

Rozpomeň se, Pane, na mě, když přijdeš do svého království.

Rozpomeň se, Vládce, na mě, když přijdeš do svého království.

Rozpomeň se, Svatý, na mě, když přijdeš do svého království.

Aby mi přijímání tvých svatých svátostí, Pane, nebylo na soud nebo k odsouzení, ale k uzdravení duše a těla.

Bože, milostiv buď mně hříšnému. Bože, očisti mé hříchy a smiluj se nade mnou. Bezpočtukrát jsem zhřešil, Pane, odpusť mi.

A přijímají z dlaně se strachem a důvěrou svaté přijímání.

Kněz se též skloní, uchopí oběma rukama svatý kalich, přijímá z něj a říká:

Drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímám já, kněz jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému. Amen.

Utře si ústa a okraj kalicha do lentionu, který drží v rukou, se slovy:

Hle, dotkl se mých úst a snímá mé nepravosti a mé hříchy očistí.

Potom zve jáhna se slovy:

Jáhne, přistup.

Jáhen přistoupí, jednou se ukloní a říká:

Hle, přicházím k nesmrtelnému králi a Bohu našemu. A:

Podej mi, otče, drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista.

Kněz říká:

Drahocennou a svatou krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá Boží služebník jáhen jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému.

Když jáhen přijme, kněz říká:

Hle, dotkl se tvých úst a snímá tvé nepravosti a tvé hříchy očistí.

Pro věřící, kteří se chtějí účastnit svatého přijímání rozdrobí kněz dvě zbývající částice svatého beránka, tj. NI a KA, na malé části a jáhen je společně s ostatními proměněnými částicemi vkládá do kalicha.

Kalich přikrývá pokrovcem a též na diskos klade hvězdu a pokrovec.

Pak se otvírají dveře svatyně. Jáhen se jednou ukloní před knězem, bere od něj zbožně kalich, vchází do královských dveří, pozvedá kalich, který ukazuje lidem, a zpívá:

S bázní Boží a s vírou přistupte!

Lid:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Bůh je Pán a zjevil se nám.

Po modlitbě Věřím, Pane, a vyznávám: věřící jednotlivě přistupují, s bázní a pokorou se klanějí a ruce mají složené na prsou. Takto přistupují k přijímání všichni věřící.

Kněz při podávání říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo a krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá Boží služebník (Boží služebnice) jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému. Amen.

Takto se podává všem.

Po přijímání vchází kněz do svatyně a klade svátost na prestol.

Pak kněz žehná lid kalichem na způsob kříže a zpívá:

Spas lid svůj, Pane, a požehnej dědictví své.

Kněz se obrátí k prestolu, třikrát jej okouří a potichu říká:

Bože, vznes se na nebesa a nad celou zemí nechť je tvá sláva.

Lid zpívá:

Viděli jsme světlo pravé, přijali jsme Ducha nebeského, našli jsme víru pravou. Nerozdílné Trojici se klaníme, vždyť ona nás spasila.

Kněz vezme diskos a položí ho na jáhnovu hlavu. Jáhen ho zbožně vezme, dívá se ke královským dveřím, nic neříká a odchází k žertveníku, kde diskos pokládá. Kněz se ukloní, vezme kalich, obrací se ke královským dveřím, dívá se na lid a tiše říká:

Požehnaný je Bůh náš

A hlasitě:

stále, nyní i vždycky a na věky věků.

A odchází k žertveníku, kde položí svaté dary.

Lid: Amen.

Ať se naplní ústa naše chválou tvojí, Pane, abychom opěvovali tvoji slávu, že jsi nás uznal za hodné přijmout tvoje svaté, Božské, nesmrtelné a životodárné svátosti. Upevni nás, Bože, ve své svatosti, abychom se po všechny dny učili tvé pravdě. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen si rozváže orár, vychází severními dveřmi, postaví se na obvyklé místo a zpívá:

Když jsme přijali Božské, svaté, přečisté, nesmrtelné, nebeské, životodárné a úžasné svátosti, důstojně děkujme Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Když jsme si vyprosili celý den dokonalý, svatý, pokojný a bez hříchu, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Modlitba díků:

Děkujeme ti, láskyplný Vládce, dobrodinče našich duší, že jsi nás i dnes učinil hodné přijetí tvých nebeských a nesmrtelných svátostí. Urovnej naše cesty, upevňuj nás ve své bázni, ochraňuj náš život a upevňuj naše kroky na přímluvu a modlitby slavné Bohorodičky a vždy panny Marie i všech tvých svatých.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi naše posvěcení a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Odejděme v pokoji.

Lid: Ve jménu Pánově.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zaambonová modlitba hlasitě:

Pane, ty žehnáš ty, kteří ti žehnají, a posvěcuješ ty, kteří v tebe doufají. Spas lid svůj a požehnej své dědictví, ochraňuj plnost své církve a posvěcuj ty, kteří milují krásu tvého domu. Oslav je svou Božskou mocí a neopouštěj nás, kteří v tebe doufáme. Daruj pokoj světu, svým církvím, kněžím, našim světským představitelům (nebo našemu vladaři nebo našemu králi) a všemu svému lidu. Vždyť vše dobré a každý dokonalý dar pochází od tebe, Otce světel. A tobě vzdáváme slávu, díky a poklonu, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též: Nechť je jméno Pánovo velebeno od nyní až na věky. 3x, a žalm 33: Ustavičně chci velebit Hospodina:

Když se kněz modlí zaambonovou modlitbu, stojí jáhen na pravé straně před ikonou Spasitele. Má sklopenou hlavu a v ruce drží orár až do ukončení modlitby. Po jejím ukončení vchází kněz královskými dveřmi do svatyně, jde k žertveníku a současně se modlí následující modlitbu.

Modlitba při požívání svatých darů:

Kriste, Bože náš, ty sám jsi naplněním zákona i proroků. Tys naplnil celý Otcův plán naší spásy. Naplň tedy naše srdce radostí a veselím stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen vejde severní stranou a s bázní a úctou požije svaté dary. Kněz vyjde rozdávat lidu antidor.

Po ukončení žalmu a rozdání antidoru zvolá:

Ať na vás spočine požehnání Hospodinovo, skrze jeho milost a lásku stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (a dalších), našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomínáme a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

Při slavnostních a mimořádných liturgiích zpívá kněz „mnoholitstvije“, obrácen k lidu:

Uděl, Pane, Svatému otci, veleknězi všeobecné církve jméno, papeži římskému, mnohé a šťastné roky.

Lid zpívá: Mnoho roků.

Kněz: Uděl, Pane, našemu biskupu jméno mnohé a šťastné roky.

Lid: Mnoho roků, šťastných roků, ať sám náš Pán daruje Vám. Pokoj, zdraví a spasení, mnoho roků, šťastných roků.

Kněz: Uděl, Pane, všem kněžím i mnichům, všem našim otcům i bratřím i všem pravověrným křesťanům mnohé a šťastné roky.

Lid: Mnoho roků.

Kněz vstoupí do svatyně, odkládá kněžská roucha a říká:

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

Trojsvaté. A po Otče náš:

Tropár na propuštění, hlas 8:

Milost tvých úst zazářila jako světlo ohně a osvítila celý svět. Nehledala na světě poklady bohatství, ale ukázala nám velikost pokory. Nejen svými slovy nás uč, otče Jene Zlatoústý, ale pros Slovo, Krista Boha, aby spasil naše duše.

Sláva, kondak, hlas 6:

Podoben: Jéže o nás:

Z nebe jsi přijal milost Boží a svými ústy všechny učíš klanět se jedinému Bohu v Trojici, blažený a ctihodný Jene Zlatoústý. Za to ti chválu vzdáváme, vždyť ty jsi učitel, který nám zjevuje Boží pravdy.

I nyní, bohorodičník:

Nezahanbitelná zastánkyně křesťanů a neustálá orodovnice u Tvůrce, nepohrdej hlasy modliteb hříšníků. Pospěš dobrotivě na pomoc nám, kteří vroucně k tobě voláme: „Urychli modlitbu a upros Vládce. Oroduj vždy, Bohorodičko, za ty, kteří tě uctívají.“

Jestliže kněz chce, může se pomodlit i tropár dne.

Pane, smiluj se 12x. Čestnější jsi: Sláva, i nyní:

A koná propuštění.

Konec Božské liturgie našeho svatého otce Jana Zlatoústého.

 

na proskomidii    na liturgii katechumenů

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku