na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

BOŽSKÁ LITURGIE

PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ

Jáhen odchází na obvyklé místo a zpívá:

Požehnej, otče.

Kněz stojí v oltáři před svatou trapézou a hlasitě volá:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A lektor:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

A zpívá se žalm 103.

Jáhen zpívá ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Po každé prosbě lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Za toto město, za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Za cestující, nemocné, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A po vozhlasu se recituje 18. kafizma (Ž.119-133): K Hospodinu jsem volal: a na Aleluja se konají poklony. Po každé antifoně je malá ektenie, kterou zpívá jáhen a vozhlas kněze.

Jáhen:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas první antifony:

Neboť tvá je vláda a tvé je království, moc a sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Vozhlas druhé antifony:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Vozhlas třetí antifony:

Vždyť ty jsi náš Bůh, Bůh milosti a lásky, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po kafizmě se zpívá: Pane, já volám k tobě:

Po ukončení stichir zpívá jáhen nebo kněz hlasitě: Velemoudrost, povstaňme. A lid zpívá: Světlo tiché: Jáhen: Velemoudrost. Lektor zpívá prokimen. Jáhen: Velemoudrost. Lektor: Čtení z knihy Genezis.  Jáhen: Vnímejme. A lektor čte paremii. A druhý prokimen.

Kněz vezme do obou rukou svíci a kadidelnici, dívá se na východ, žehná křížem a hlasitě volá:

Velemoudrost, vnímejme!

Pak se obrací na západ směrem k lidu a znovu žehná křížem se slovy:

Světlo Kristovo prosvěcuje všechny.

Lektor: Čtení z knihy Přísloví.

Jáhen: Vnímejme.

A lektor čte paremii.

Po ukončení paremií volá kněz:

Pokoj tobě.

Jáhen: Velemoudrost!

A lektor uprostřed chrámu, ale obyčejně kněz z přední strany svaté trapézy, zpívá:

Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

A po zpěvu lektora nebo kněze zpívá lid totéž.

Též lektor nebo kněz, když stojí na jižní straně trapézy, verš 1.:

Pane, já volám k tobě, vyslyš mě: slyš hlas modlitby mé, když volám k tobě.

Lid po každém verši: Má modlitba ať je před tebou:

Lektor nebo kněz, když stojí na východní straně, verš 2:

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.

Lektor nebo kněz, když stojí na severní straně, verš 3:

Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.

A lektor nebo kněz z přední strany svaté trapézy zpívá:

Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,

Lid zpívá:

Mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Jáhen zpívá ektenii:

Z celé duše a z celé své mysli všichni vroucně prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, Vševládce, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

Katechumeni, k Pánovi modlete se.

Lid po každé prosbě: Pane, smiluj se.

Pokřtění, modleme se za katechumeny, aby se nad nimi Pán smiloval.

Aby jim zvěstoval slovo pravdy.

Aby jim otevřel evangelium pravdy.

Aby je připojil ke své svaté, všeobecné a apoštolské církvi.

Spas je, smiluj se nad nimi, ochraňuj a zachovej je, Bože, svou milostí.

Katechumeni, skloňte své hlavy před Pánem.

Lid: Před tebou, Pane.

Vozhlas:

Aby i oni s námi oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

Kdo jste katechumeni, odejděte! Katechumeni, odejděte! Kdo jste katechumeni, odejděte! A my, věřící, není-li již přítomen nikdo z katechumenů, znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen: Velemoudrost.

Kněz vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Jáhen: Velemoudrost.

Kněz vozhlas:

Podle daru tvého Krista, s nímž jsi požehnaný ty i tvůj přesvatý,  dobrý a životodárný Duch, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. A zpívá se:

Nyní nebeské mocnosti s námi neviditelně slouží: neboť vchází Král slávy. Hle tajemná a dokonalá oběť je ve slávě přinášena. S vírou a láskou přistupme, abychom se stali účastnými věčného života. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen odchází na obvyklé místo a zpívá ektenii:

Doplňme naše večerní modlitby k Pánovi.

Lid po každé prosbě: Pane, smiluj se.

Za předložené předem posvěcené vzácné dary k Pánovi modleme se.

Aby je náš láskyplný Bůh přijal na svůj svatý, nebeský a vznešený oltář jako libou duchovní vůni a nám seslal svou milost a dary svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Abychom tento večer prožili dokonale, svatě a bez hříchu, Pána prosme.

Lid po každé prosbě: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, Pána prosme.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, Pána prosme.

Vyprosíce si jednotu ve víře a společenství svatého Ducha, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Kněz vozhlas:

A dovol, Vládce, abychom s důvěrou a bez odsouzení směli vzývat tebe, nebeského Otce, a modlit se.

Lid:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz vozhlas:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz:

Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Vozhlas:

Milostí, štědrostí a láskou tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi velebený spolu s tvým přesvatým, dobrým a životodárným Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz se modlí:

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, shlédni na nás ze svého svatého příbytku, z trůnu slávy tvého království. Přijď a posvěť nás. Ty s Otcem na výsostech trůníš a s námi zde neviditelně přebýváš. Rač nám svou mocnou rukou podat své přečisté tělo a drahocennou krev a skrze nás všem lidem.

Po modlitbě se kněz i jáhen třikrát pokloní a říkají:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Kněz volá:

Předem posvěcené svaté svatým!

Lid:

Jediný je svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen.

Lid zpívá pričasten: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý: aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen:

Přistupte!

Lid zpívá:

Chválit budu Hospodina v každé době. Aleluja.

Kněz při podávání říká:

Drahocenné, svaté a přečisté tělo Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá Boží služebník (Boží služebnice) jméno na odpuštění svých hříchů a k životu věčnému. Amen.

Kněz tiše říká:

Požehnaný je Bůh, který nás posvěcuje a osvěcuje

A hlasitě:

Stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Děkujeme ti, Kriste, Bože náš, že jsi nás učinil hodnými, abychom přijali tvé přečisté tělo a tvou životodárnou krev, která se vylila za celý svět na odpuštění hříchů, ve svátosti tvé prozřetelnosti. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jáhen zpívá:

Když jsme přijali Božské, svaté, přečisté, nesmrtelné, nebeské, životodárné a úžasné svátosti, důstojně děkujme Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Když jsme si vyprosili celý den dokonalý, svatý, pokojný a bez hříchu, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi naše posvěcení a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Odejděme v pokoji.

Lid: Ve jménu Pánově.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zaambonová modlitba hlasitě:

Všemohoucí Vládce, tys ve své moudrosti učinil veškeré stvoření a skrze tvou nevýslovnou prozřetelnost a množství milosrdenství jsi nás uvedl do těchto významných dní očišťování duší i těl, dnů krocení vášní a naděje ve vzkříšení: Ty jsi po čtyřiceti dnech odevzdal svému služebníku Mojžíšovi desky zákona, psané Boží rukou. Dej tedy, dobrotivý, abychom dobrý boj bojovali, půst správně dokonali, víru neporušenou zachovali, hlavy neviditelných hadů potřeli a dosáhli bez odsouzení svátku tvého poklonyhodného a svatého vzkříšení. Aby bylo blahoslaveno a proslaveno tvé ctihodné a velkolepé jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Nechť je jméno Pánovo velebeno od nyní až na věky. 3x. Žalm 33: Ustavičně chci velebit Hospodina:

Kněz zpívá:

Ať na vás spočine požehnání Hospodinovo, skrze jeho milost a lásku stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (a dalších podle dne v týdnu, svatého chrámu a dne), a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

 na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku