na liturgii Zlatoústého    na liturgii Bazila Velkého

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku

 

ŘÁD
SVATÉ BOŽSKÉ
LITURGIE

Kněz, který chce konat božskou liturgii, má být smířen se všemi lidmi, nemá proti nikomu nic mít a své srdce má, nakolik je toho schopen, chránit před zlými myšlenkami. Před liturgií má zachovat stanovený půst. Když nastává doba ke konání liturgie, vchází do chrámu a spolu s jáhnem konají tři poklony směrem na východ před královskými dveřmi.

Pak říká jáhen: Požehnej, otče.

Kněz:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen: Amen.

A pokračuje:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků, amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi: Pane, očisti nás od našich hříchů: Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se, 3x. Sláva, i nyní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Též se společně modlí:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva:

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme. Nehněvej se velmi na nás, ani nevzpomínej naše nepravosti, ale shlédni na nás laskavě a zbav nás našich nepřátel, neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. Všichni jsme dílem tvých rukou a vzýváme tvoje jméno.

I nyní:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Pak odcházejí před ikonu Spasitele, líbají ji a říkají:

Tvému přečistému obrazu se klaníme a prosíme za odpuštění našich hříchů, Kriste Bože. Ty ses dal dobrovolně přibít na kříž, abys vykoupil své stvoření z nepřátelského otroctví. Proto ti vděčně zpíváme: „Radostí jsi všechny naplnil, náš Spasiteli, neboť jsi přišel, abys spasil svět.“

Též líbají i ikonu Bohorodičky a modlí se tropár:

Bohorodičko, ty jsi pramenem milosrdenství, proto nás učiň hodnými milosti. Pohlédni na lid, který zhřešil, a zjev nám jako vždy svoji sílu. Vždyť v tebe doufáme a jako kdysi vůdce nebeských zástupů Gabriel ti zpíváme.

Pak se modlí kněz se sklopenou hlavou tuto modlitbu:

Pane, vztáhni svou ruku z výšin svého svatého příbytku a posilni mě k této nastávající službě, abych mohl bez odsouzení stát před tvým vznešeným trůnem a vykonal nekrvavou oběť. Vždyť tvá je moc na věky věků. Amen.

Též oba konají poklony směrem k lidu a odcházejí do svatyně se slovy:

Vstoupím do tvého domu, padnu na tvář před tvým svatým chrámem v bázni před tebou, Hospodine! Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; urovnej přede mnou cestu k sobě! Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady, jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem. Trestej je, Bože, ať zajdou na vlastní záměry! Pro jejich četné zločiny je vyžeň, vždyť se vzpouzejí proti tobě, Hospodine! Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, ať jásají bez přestání; chraň je, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno, protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako štítem nás věnčíš svou přízní.

Když vejdou do svatyně, třikrát se klanějí před oltářem a líbají evangeliář, svatý stůl a příruční kříž. Pak si jáhni vezmou do rukou stichary, třikrát se klaní směrem na východ a potichu říkají:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Pak jáhen přistoupí ke knězi. V pravé ruce drží stichar a orár a se skloněnou hlavou říká:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen poodstoupí stranou, a když si obléká stichar, říká:

Má duše zaplesá v Hospodinu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky.

Pak líbá orár a položí si ho na levé rameno. Když si natahuje narukávníky, modlí se u pravé ruky:

Tvá pravice, Hospodine, se proslavila mocí, tvá pravice, Hospodine, zasáhla nepřítele. Svou nesmírnou vznešeností zničil jsi své protivníky.

A u levého:

Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

Pak odejde k žertveníku, aby připravil svaté nádoby. Diskos dává vlevo, kalich vpravo a ostatní vedle nich.

Kněz se obléká takto: stichar vezme do levé ruky, třikrát se pokloní směrem k východu, žehná jej křížem a říká:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Když si obléká stichar, říká:

Má duše zaplesá v Hospodinu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky.

Pak si bere epitrachil, žehná jej a obléká si ho se slovy:

Požehnaný je Bůh, který vylévá svou milost na své kněze. Je to jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy, na vousy Árónovy, který stéká na lem jeho roucha.

Také si obléká pás a modlí se:

Požehnaný je Bůh, který mě opásává silou, činí mé chování dokonalým, mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny.

Pak si obléká narukávníky. U pravého se modlí:

Tvá pravice, Hospodine, se proslavila mocí, tvá pravice, Hospodine, zasáhla nepřítele. Svou nesmírnou vznešeností zničil jsi své protivníky.

A u levého:

Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

Pak si obléká nabedrenik, pokud má právo ho nosit, líbá ho a říká:

Svůj bok si, hrdino, přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností! Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá pravice stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pak si bere felon, žehná ho a líbá se slovy:

Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pak kněz i jáhen odcházejí k žertveníku a omývají si ruce se slovy:

V nevinnosti si myji ruce a kráčím okolo tvého oltáře, Hospodine, abych veřejně zvěstoval chválu a vyprávěl tvé podivuhodné činy. Hospodine, miluji dům, kde přebýváš, a místo, kde sídlí tvá sláva. Nezahlazuj mou duši s hříšníky ani můj život s vražedníky; na jejich rukou lpí zločin, jejich pravice je plna úplatků. Já se však chovám bezúhonně, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou, Hospodine! Má noha stojí na rovné cestě, ve shromážděních budu velebit Hospodina.

Pak se klanějí před žertveníkem, přičemž každý říká:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.

Vykoupil jsi nás z prokletí zákona skrze svou drahocennou krev: dal ses přibit na kříž a kopím probodnout. Tak jsi lidem otevřel pramen nesmrtelnosti. Spasiteli náš, sláva tobě.

Pak jáhen:

Požehnej, otče.

Kněz začíná:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen: Amen.

1    Nato bere kněz do levé ruky prosforu, do pravé kopí a žehná jím třikrát pečeť prosfory se slovy:

Na památku Pána, Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista. 3x

Pak zabodává kopí z pravé strany pečeti se slovy:

Byl veden jako beránek na porážku.

A na levé straně:

A jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.

Na horní straně pečeti:

Pro jeho mírnost byl zrušen soud nad ním.

Na dolní straně:

Kdo vzpomene na jeho pokolení.

Jáhen zbožně sleduje toto tajemství a při každém řezu říká: K Pánovi modleme se, když drží současně v ruce orár. Nakonec vyzve: Vyjmi, otče.

Pak kněz vbodne kopí šikmo z pravé strany prosfory a vyjme svatý chléb se slovy:

Neboť byl vyrván ze země život jeho.

A když kněz položí svatý chléb obrácenou stranou na diskos, říká jáhen:

Probodni, otče.

Kněz svatý chléb krájí v podobě kříže se slovy:

Obětuje se beránek Boží, který snímá hříchy světa, za život světa a jeho spásu.

A obrátí ho na druhou stranu, kde je kříž.

Jáhen říká:

Probodni, otče.

Kněz probodne kopím pravou stranu se slovy:

Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé.

Jáhen vezme víno a vodu a říká knězi:

Požehnej, otče, svaté spojení.

Kněz je žehná a současně nalévá do kalicha víno a trochu vody.

2    Kněz bere do ruky druhou prosforu se slovy:

Ke cti a památce přeblahoslavené Vládkyně naší, Bohorodičky a vždy panny Marie. Na její přímluvy přijmi, Pane, tuto oběť na svém nebeském oltáři.

A vezme částici, pokládá ji vpravo od svatého chleba do blízkosti jeho středu se slovy:

Po své pravici máš královnu, oděnou ve zlatém šatu.

3    Pak bere třetí prosforu se slovy:

Ke cti a památce nebeských beztělesných sil.

1    A bere první částici, klade ji z levé strany svatého chleba, čímž začíná první řadu. Přitom říká:

Ctihodného a slavného proroka, předchůdce a křtitele Jana a všech svatých proroků.

2    A vezme částici, kterou klade pod první.

Pak říká:

Svatých, slavných a všechvalných apoštolů Petra a Pavla i ostatních svatých apoštolů.

3    Též pokládá třetí částici pod druhou a ukončuje tak první řadu.

Znovu říká:

Našich svatých otců biskupů Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého, Atanáše a Cyrila, Mikuláše Myrského, slovanských učitelů Cyrila a Metoděje, svatého biskupa a mučedníka Josafata a všech svatých biskupů.

1    Vezme čtvrtou částici, kterou klade nedaleko první, a tak začíná druhou řadu.

Pak říká:

Svatého apoštola, prvomučedníka a arcijáhna Štěpána, svatých velkomučedníků Dimitrie, Jiřího, Teodora Tirona, svatých mučedníků českých Václava a Ludmily i všech svatých mučedníků a mučednic.

2    A vezme pátou částici, kterou klade pod čtvrtou, která začíná druhou řadu.

A znovu říká:

Našich ctihodných otců Antonína, Eutimia, Sávy, Onufria, Prokopa Sázavského a Ivana Českého i všech ctihodných otců a matek.

3    A bere šestou částici, klade ji pod pátou, čímž ukončí druhou řadu.

Pak říká:

Svatých nezištných divotvůrců Kosmy a Damiána, Kyra a Jana, Pamteleimona a Hermolaje i všech svatých nezištníků.

1    A bere sedmou částici. Tu pokládá svrchu, a tak začíná třetí řadu.

A pak říká:

Svatých a spravedlivých předchůdců Páně, Jáchyma a Anny.

2    A pokládá osmou částici dolů pod sedmou.

A ještě říká:

Svatého jméno, (jehož je chrám a jehož je den) a všech svatých. Pro jejich přímluvu na nás, Bože, shlédni.

3    Bere devátou částici a pokládá ji na konec třetí řady, čímž ji zakončí.

4    Pak bere čtvrtou prosforu a říká:

Rozpomeň se, láskyplný Vládce, na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, na našeho nejdůstojnějšího arcibiskupa a metropolitu jméno a na našeho bohumilého biskupa jméno a všechny pravověrné biskupy, na ctihodné kněze a jáhny v Kristu a veškeré duchovenstvo (v klášterech: na naše úctyhodné otce: protoarchimadritu jméno, archimadritu jméno, protoigumena jméno a igumena jméno), na naše bratry koncelebrující kněze a jáhny i na všechny naše bratry, které jsi pozval, nejmilostivější a nejdobrotivější Pane, do svého společenství.

A bere částici, kterou klade dolů pod svatý chléb.

Též vzpomíná na živé, jejichž jména má vzpomenout. Při každém jménu vyřezává částici se slovy:

Rozpomeň se, Pane, na jméno.

A částice ukládá pod svatý chléb.

5    Pak bere pátou prosforu se slovy:

K blažené památce a odpuštění hříchů blažených zakladatelů tohoto svatého chrámu (v klášterech: tohoto kláštera).

Též vzpomíná na biskupa, který ho vysvětil, a jiné zesnulé, které sám chce, podle jména. Při každém jménu vyřezává částici se slovy:

Rozpomeň se, Pane, na duši svého zesnulého služebníka jméno.

A na konci říká:

A na všechny naše pravověrné otce a bratry, zesnulé v naději ve vzkříšení, život věčný a společenství s tebou, láskyplný Pane.

A vyřezává částici. Nakonec říká:

Rozpomeň se, Pane, ve své hojné milosti i na mne nehodného a odpusť mi všechny vědomé i nevědomé hříchy.

A vyřezává částici.

Pak upraví hubkou částice pod svatým chlebem tak, aby žádná nespadla.

Jáhen vezme kadidelnici, vloží do ní kadidlo a říká knězi:

Požehnej, otče, kadidlo.

A hned na to říká:

K Pánovi modleme se.

A kněz se modlí modlitbu kadidla:

Přinášíme ti kadidlo, Kriste, Bože náš, jako líbeznou duchovní vůni. Přijmi ho na svůj nebeský oltář a sešli nám milosti tvého přesvatého Ducha.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Kněz okuřuje hvězdu a rozloží ji nad svatý chléb se slovy:

A hvězda šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Kněz okuřuje první pokrovec, přikrývá svatý chléb s diskosem a říká:

Hospodin kraluje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí. Dal světu základ, že nezakolísá. Pevný je tvůj trůn od pradávna, jsi od věčnosti. Zdvihají řeky, Hospodine, zdvihají řeky svůj hlas, zdvihají řeky svůj hukot. Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj, mocný je Hospodin na výsosti. Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

Jáhen:

K Pánovi modleme se. Přikryj, otče.

Kněz okuřuje druhý pokrovec, přikrývá jím kalich a říká:

Nebesa se halí tvou dobrotou, Kriste, země je plna tvé chvály.

Jáhen:

K Pánovi modleme se. Přikryj, otče.

Kněz okuřuje velký pokrovec - vozduch, přikrývá jím diskos i kalich a říká:

Přikryj nás, Pane, stínem svých křídel, odežeň od nás každého nepřítele a násilníka. Dej pokoj našim dnům, smiluj se nad námi i nad svým světem a ve své dobrotě a lásce spas naše duše.

Pak bere kněz kadidelnici, okuřuje dary a říká:

Požehnaný je Bůh náš, jemuž se takto zalíbilo.

Jáhen říká:

Stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A oba se zbožně klaní. Pak jáhen říká:

Za předložené vzácné dary k Pánovi modleme se.

Kněz vezme kadidelnici a modlí se modlitbu předložení:

Bože, Bože náš, tys poslal celému světu za pokrm nebeský chléb, našeho Pána a Boha Ježíše Krista, Spasitele, Vykupitele a Dobrodince, který nás žehná a posvěcuje. Sám tedy požehnej tyto dary a přijmi je na svůj nebeský oltář. Rozpomeň se ve své dobrotě a lásce na ty, kdo je přinášejí, i na ty, za něž jsou přinášeny, a nás zachovej bez odsouzení při posvátném konání tvé svátostné služby.

Neboť je svaté a slavné tvé čestné a velkolepé jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Nakonec koná propuštění. Říká:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Jáhen:

Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

A kněz říká propuštění:

Kristus, (je-li neděle přidává se: který vstal z mrtvých,) Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky (a dalších), našeho svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského (nebo Bazila Velkého, arcibiskupa Cézareje Kappadocijské), a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Jáhen: Amen.

Po propuštění okuřuje jáhen žertveník. Též odchází a okuřuje křížem prestol. Přitom se potichu modlí:

V hrobě jsi byl tělem a v podsvětí s duší, i když jsi Bůh. Též v ráji se zločincem a na prestolu jsi byl s Otcem i Duchem. Ty vše naplňuješ, neobsáhnutelný Kriste.

Též žalm 50.

Po okouření svatyně a celého chrámu se jáhen vrací do svatyně, okouří oltář a kněze a odkládá kadidelnici na její místo. Pak přistoupí ke knězi.

Když stojí společně před oltářem, třikrát se klanějí a potichu se modlí:

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 2x.

Pane, otevři mé rty a má ústa budou zvěstovat tvou chválu.

Pak líbá kněz evangeliář a jáhen oltář.

Pak jáhen skloní hlavu před knězem, drží orár třemi prsty pravé ruky a říká:

Je čas, aby Hospodin jednal. Požehnej, otče.

Kněz žehná jáhna se slovy:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Též jáhen:

Pomodli se za mě, otče.

Kněz:

Kéž Hospodin vede tvé kroky.

A jáhen opět:

Rozpomeň se na mne, svatý otče.

Kněz:

Kéž se na tebe rozpomene Hospodin Bůh ve svém království stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Jáhen: Amen.

A po pokloně vychází severními dveřmi. Postaví se na své místo před královskými dveřmi, třikrát se klaní a potichu se modlí:

Pane, otevři mé rty a má ústa budou zvěstovat tvou chválu.

Pak začíná zpívat: Požehnej, otče. A kněz začíná: Požehnané je království:

Je vhodné vědět, že pokud slouží kněz bez jáhna, neříká slova, která jsou na proskomidii určena jáhnovi, ani na liturgii slova, která jsou před evangeliem určena jáhnovi. Neříká ani výzvy: Požehnej, otče, ani Probodni, otče, ani Je čas, aby Hospodin jednal, ale jen ektenie a modlitby při předkládání darů.

Jestliže společně slouží více kněží, koná proskomidii pouze jeden z nich. Ostatní nechť z proskomidie neříkají nic.

Na biskupské liturgii začíná kněz proskomidii jako obvykle, pak uloží částice na počest Bohorodičky a svatých. Diskos a kalich přikryje vozduchem, ale nic při tom neříká. Když se zpívá cherubínská píseň, dokončí biskup sám proskomidii před velkým vchodem.

 

na liturgii Zlatoústého    na liturgii Bazila Velkého

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku