První hodinka

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Též žalmy:

Žalm 5

Hospodine, slyš moje slova, všimni si mého nářku! Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, vždyť k tobě se modlím, Hospodine! Zrána slyšíš můj hlas, zrána ti předkládám své modlitby a čekám. Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, zlý u tebe prodlévat nesmí ani rouhači před tebou neobstojí. Nenávidíš každého zločince, hubíš všecky lháře. Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem. Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu, padnu na tvář před tvým svatým chrámem v bázni před tebou, Hospodine! Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; urovnej přede mnou cestu k sobě! Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady, jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem. Trestej je, Bože, ať zajdou na vlastní záměry! Pro jejich četné zločiny je vyžeň, vždyť se vzpouzejí proti tobě! Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, ať jásají bez přestání; chraň je, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno, protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako štítem ho věnčíš svou přízní.

Žalm 89

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení! Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože! Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka. Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, podobají se pučící trávě: Zrána kvete a bují, večer je skosena a vadne. Hyneme vskutku pro tvůj hněv, děsíme se pro tvé rozhořčení. Položils před sebe naše viny, naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře. Neboť pominuly všechny naše dny ve tvém hněvu, jako vzdech jsme dokončili svá léta. Našich let bývá úhrnem sedmdesát, u toho, kdo je při síle, osmdesát. Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme. Kdo uváží sílu tvého hněvu, a kdo se bojí tvé nevole? Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? Slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům. Ať je s námi dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou!

Žalm 100

O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát. Chci se ubírat cestou bezúhonnou, kdy ke mně přijdeš? Chci kráčet v nevinnosti srdce ve svém domě. Nepostavím si před oči nic hanebného. Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně: ke mně se nepřidruží. Příčí se mi zkažené srdce, nechci znát nic zlého. Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím. Pyšného očima a nadutého srdcem, toho nesnesu. Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou. Kdo kráčí životem bezúhonně, ten mi bude sloužit. Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě. Kdo mluví lživě, před mýma očima neobstojí. Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.

Sláva, i nyní:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x. Poklony 3.

Pane, smiluj se, 3x.

Je-li Bůh je Pán, bereme: Sláva, tropár dne nebo svátku. I nyní bohorodičník:

Jak tě mám nazvat, milostiplná? Nebem, že jsi dala zazářit Slunci pravdy? Rájem, že z tebe vyrostl květ neporušenosti? Pannou, že jsi zůstala neporušená? Čistou Matkou, že jsi nosila na rukou Syna, vševládného Boha? Toho pros za spásu našich duší.

Řiď mé kroky podle svých slov, nedopusť, aby nade mnou vládla nepravost. Zbav mne pomluv lidských a budu zachovávat tvá přikázání. Jas tvé tváře ať září tvému služebníku a nauč mě svým přikázáním. Kéž se má ústa, Pane, naplní slovy ke tvé chvále, abych opěvoval tvou slávu a celý den tvoji velebnost.

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Kněz: Neboť tvé je království:

A kondak dne nebo svátku.

Pane, smiluj se. 40x.

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

My: Amen

A modlitbu:

Kriste, světlo pravé, ty osvěcuješ a posvěcuješ každého člověka, který přichází na tento svět, abychom byli požehnáni světlem tvé tváře a spatřili v ní nepřístupné světlo. Pro modlitby tvé přečisté matky a všech tvých svatých naprav naše cesty, abychom konali podle tvých přikázání. Amen.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz malé propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku