Třetí hodinka

Kněz: Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

A my: Amen.

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků, amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi: Pane, očisti nás od našich hříchů: Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se, 3x.

Sláva, i nyní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

My: Amen.

Též: Pane, smiluj se, 12x.

Sláva, i nyní:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Též žalmy:

Žalm 16

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku, popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů! Ty sám posuď mou spravedlnost, tvé oči vidí, co je správné. Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm, nenalezneš na mně nepravosti. Má ústa se neprohřešila, jak lidé mají ve zvyku, podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty zákona. Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, nezakolísaly mé nohy. Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Ukaž mi svou zvláštní milost, ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k tvé pravici. Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj před hříšníky, kteří na mně páchají násilí. Zuřiví nepřátelé mě obklopují, nepřístupným činí své bezcitné srdce, zpupně mluví svými ústy. Už, už mě obkličují jejich kroky, oči své upírají, aby mě povalili na zem, podobají se lvu, který dychtí po kořisti, nebo lvímu mláděti, které číhá z úkrytu. Povstaň, Hospodine, vyraz proti němu a poval ho, svým mečem zachraň mou duši před hříšníkem, svou rukou mě, Hospodine, zachraň před lidmi, před lidmi, pro které tento život znamená všechno, jejichž břicho plníš svými dary. Jejich synové se dosyta najedí, a co zbude, nechávají svým dětem. Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

Žalm 24

tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, nepřestávám v tebe důvěřovat. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi hřích, je totiž velký! Který muž ctí Hospodina? Učí ho cestě, kterou si má zvolit. Takový se bude těšit z blahobytu, jeho potomci budou vlastnit zemi. Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, dává jim poznat svou smlouvu. Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý! Ulev mi v úzkostech srdce, vyprosť mě z nesnází! Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho, nevraží na mě s prudkou nenávistí. Opatruj mou duši a zachraň mě, ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě. Ať mě chrání nevina a upřímnost, poněvadž doufám v tebe, Hospodine! Bože, vysvoboď Izraele ze všech jeho tísní!

Žalm 50

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti! Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

Sláva, i nyní:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x. Poklony 3.

Pane, smiluj se, 3x.

Je-li Bůh je Pán, bereme: Sláva, tropár svatého.

I nyní:

    Bohorodičko, ty jsi pravý vinič, ze kterého nám vyrostl Plod života. K tobě se modlíme, Vládkyně: „Přimlouvej se se svatými apoštoly za spásu našich duší.“

    Blahoslavený je Hospodin Bůh, blahoslavený je Pán každého dne. On nám pomáhá v naší spáse. Je naším Bohem, Bohem Spasitelem.

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Kněz: Neboť tvé je království:

Kondak svatého.

Pane, smiluj se. 40x.

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

    Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Pak tuto modlitbu:

Vládce, Bože Otče všemohoucí, Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, a svatý Duchu, jediné Božství a jediná Moci, smiluj se nade mnou hříšným. A uznáš-li to vhodné, spas mě, tvého nedůstojného služebníka, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku