Šestá hodinka

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Žalm 53

Bože, zachraň mě pro své jméno, svou mocí mi zjednej právo! Bože, slyš moji modlitbu, popřej sluchu slovům mých úst! Neboť povstali proti mně zpupní lidé, násilníci mi ukládali o život, na Boha nebrali ohled. Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Obrať zlo proti mým odpůrcům, pro svoji věrnost je zahlaď! Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré, vždyť mě vyprostilo z každé tísně, na nepřátele vítězně pohlédlo mé oko.

Žalm 54

Naslouchej, Bože, mé modlitbě, neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou, věnuj mi pozornost a vyslyš mě! Zmítám se v neklidu, děsím se při křiku nepřítele, při povyku bezbožníka, protože mě zavalují neštěstím a v hněvu proti mně brojí. Srdce se ve mně chvěje a padla na mě smrtelná úzkost. Strach a hrůza se na mě řítí a děs mě halí. Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub, odletěl bych a dopřál si klidu. Hle, daleko bych utekl, zůstal bych na poušti. Rychle bych spěchal do útočiště před vichrem a bouří. Pane, zmať a rozděl jim jazyky, vždyť vidím násilí a svár v městě. Ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách, vládne v něm útisk a bezpráví. Uvnitř jsou úklady, z jeho náměstí nemizí násilí a podvod. Kdyby mě potupil nepřítel, dovedl bych to snést, kdyby se nade mě vypínal ten, kdo mě nenávidí, skryl bych se před ním. Ale byls to ty, můj druh, můj přítel a důvěrník! Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě. Ať je uchvátí smrt, ať zaživa sejdou do podsvětí, neboť v jejich příbytcích, v jejich středu sídlí zloba. Já však budu volat k Bohu, a Hospodin mě zachrání. Večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat, a uslyší můj hlas. Vykoupí mou duši a dá mi pokoj od těch, kteří na mě dorážejí, neboť je jich na mě mnoho. Bůh to uslyší a zkruší je - on vládne od věčnosti - nechtějí se změnit a nebojí se Boha. Kdekdo napřahuje ruku na přátele, znesvěcuje svoji smlouvu. Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa, ale srdce má nepřátelské, nad olej lahodnější jsou jeho slova, jsou to však tasené meče. Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová, nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý. A ty, Bože, svrhneš je do jámy zkázy; zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů. Já však důvěřuji v tebe, Hospodine!

Žalm 90

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, kdo dlíš ve stínu Všemocného, řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“ Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru. Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla, štít a pavéza je věrnost jeho. Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne, moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách. I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, k tobě se přece nepřiblíží. Svýma očima jen můžeš hledět a spatříš odplatu bezbožníků. Neboť Hospodin je tvé útočiště: za ochranu zvolil sis Nejvyššího. Nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se tvému stanu nepřiblíží. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na svých rukou tě ponesou, abys nenarazil na kámen svou nohou. Po zmiji a hadu budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i draku. „Vysvobodím ho, protože lne ke mně, ochráním ho, protože zná mé jméno. Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím. Nasytím ho dlouhým věkem a ukáži mu svou spásu.“

Sláva, i nyní:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x. Poklony 3.

Pane, smiluj se, 3x.

Je-li Bůh je Pán, bereme: Sláva, tropár chrámu.

I nyní, Bohorodičník:

    Pro množství svých hříchů se neodvážíme volat k Pánovi, ty však, panenská Bohorodičko, pros z tebe zrozeného, vždyť mnoho zmůže mateřská přímluva u Vládcova milosrdenství. Nepřehlížej, přečistá, modlitby hříšníků, vždyť ten, který za nás dobrovolně trpěl, je milostivý a může nás zachránit.

Pane, kéž nás rychle zastihne tvé milosrdenství, neboť jsme velmi zbědováni. Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, pro slávu svého jména. Vysvoboď nás, Pane, pro své jméno a očisti od našich hříchů.

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš:

Kněz: Neboť tvé je království:

Kondak chrámu.

Pane, smiluj se. 40x.

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Pak tuto modlitbu:

Bože a Pane mocností a Stvořiteli všech věcí, ty jsi ve svém nekonečném milosrdenství seslal svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby nás spasil. Jeho svatým křížem jsi zničil dluhopis našich hříchů a tím jsi přemohl knížectva a panstva temnoty. Ty sám, láskyplný Pane, přijmi od nás, hříšníků, tyto děkovné i prosebné modlitby a zbav nás všech zhoubných a temných provinění i všech viditelných i neviditelných nepřátel, kteří nám chtějí uškodit. Naplň nás posvátnou bázní a nedovol, aby se naše srdce uchýlila ke zlým řečem nebo myšlenkám, ale probodni svou láskou naše duše, abychom vždy hleděli na tebe a vedeni tvým světlem vzdávali neustálé vyznání a díky tobě, bezpočátečnému Otci, i tvému jednorozenému Synu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku