Devátá hodinka

Po Požehnaný je Bůh náš:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský: Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš:

Kněz: Neboť tvé je království: Pane, smiluj se, 12x.

Sláva, i nyní:

Pojďte, pokloňme se: 3x.

Též žalmy:

Žalm 83

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit. Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, když se chystá na svatou pouť. Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, a časný déšť je zahalí požehnáním. Půjdou se silou stále větší: uzří Boha bohů na Siónu. Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej sluchu, Jakubův Bože! Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Věru, lepší je den v tvých nádvořích než jinde tisíc: raději budu stát na prahu domu svého Boha než přebývat ve stanech bezbožníka. Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít: Hospodin popřává milost a slávu, neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti. Hospodine zástupů, blaze tomu, kdo v tebe doufá.

Žalm 84

Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, změnil jsi k dobru Jakubův úděl. Odpustils vinu svému lidu, přikryl jsi všechny jeho hříchy. Zadržels všechno své rozhořčení, uklidnil jsi žár svého hněvu. Obnov nás, Bože, náš spasiteli, odlož svou nevoli proti nám! Což se navěky budeš na nás zlobit, roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení? Což nám už nevrátíš život, aby se tvůj lid radoval v tobě? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu! Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.

Žalm 85

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby. V den svého soužení k tobě volám, ty mě přec vyslyšíš! Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, nic se nepodobá tvým skutkům. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, budou se ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno. Protože tys velký a činíš divy, ty jediný jsi Bůh. Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, veď mé srdce, aby se bálo tvého jména. Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno. Neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši. Bože, povstali proti mně zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život, neberou na tebe ohled. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice. Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

A znovu:

Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Sláva, i nyní:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x. Poklony 3.

Pane, smiluj se, 3x.

Je-li Bůh je Pán, bereme: Sláva, tropár svatého.

I nyní, Bohorodičník:

    Spasiteli, ty ses pro nás z Panny narodil a jako Dobrotivý jsi vytrpěl ukřižování. Smrtí jsi přemohl smrt a svou Božskou mocí jsi zjevil vzkříšení. Nepohrdej těmi, které stvořila tvá ruka. Ukaž nám svou lásku, Milostivý. Přijmi modlitby té, která tě porodila a za nás se přimlouvá, a zachraň, Spasiteli, svůj ubohý lid.

    Nezavrhni nás navždy pro své jméno, zachovej Zákon svůj. Nezbavuj nás svého milosrdenství pro tvého milovaného Abraháma, pro tvého služebníka Izáka a pro tvého svatého Izraele.

    Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Kondak svatého.

Pane, smiluj se. 40x.

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

    My: Amen.

Pak tuto modlitbu svatého Bazila Velkého:

Pane Ježíši Kriste, Bože náš a Vládce, ty máš trpělivost s našimi hříchy a dal jsi nám, abychom se dočkali této hodiny, kdy jsi jako ukřižovaný otevřel nebeskou bránu kajícímu lotrovi a smrtí jsi přemohl smrt. Očisti nás hříšné a nehodné tvé služebníky, vždyť jsme hřešili a přestupovali tvá přikázání a nejsme hodni pozvednout své oči a pohlédnout k nebeským výšinám. Zanechali jsme cestu pravdy a řídili se choutkami svých srdcí, ale přesto se utíkáme ke tvé nezměrné dobrotě a prosíme tě: „Smiluj se nad námi, Pane, ve své nesmírné milosti a zachraň nás pro své svaté jméno, vždyť naše dny uplynuly v marnostech. Vytrhni nás z rukou našich nepřátel, odpusť nám naše hříchy a umrtvi naše tělesné žádosti, abychom odložili starého člověka, oblékli se v nového a žili jen pro tebe, našeho Vládce a Dobrodince. Dej, ať nás vedou tvá přikázání, abychom dosáhli věčného pokoje tam, kde přebývají všichni blažení.“ Vždyť ty, Kriste, Bože náš, jsi pravým veselím a radostí pro všechny, kteří tě milují. A tobě i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu vzdáváme slávu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Sláva, i nyní. Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás. A propuštění.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku