MODLITBY PŘED VEČEŘÍ A PO VEČEŘI

Když vstoupíme do jídelny, říkáme:

Ubozí jedí a nasytí se a budou chválit Boha ti, kteří jej hledají. Jejich srdce budou žít na věky věků.

Sláva, i nyní:

Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej.

A kněz žehná pokrm.

Po jídle se modlíme: Sláva, i nyní:

Tvé nitro je posvátným stolem, na němž spočívá nebeský chléb – Kristus, náš Bůh. Kdo z tohoto chleba, Bohorodičko, požívá, neumírá, tak jak to řekl ten, jenž všechny živí.

A pak

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Též

Pane, dal jsi nám radost, ve svém díle a z práce tvých rukou se budeme radovat. Na nás se zjevilo světlo tvé tváře. Radost jsi dal mému srdci, rozmnožils pšenici, víno a olej. V pokoji usnu a budu spát, neboť ty, Pane, jsi mou jedinou nadějí.

Sláva, i nyní:

Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej.

Kněz:

S námi je Bůh, který nás miluje a je dobrý, stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku