Malé povečerí

Kněz, začíná:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

A my: Amen.

My: Amen.

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků, amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi: Pane, očisti nás od našich hříchů: Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se, 3x.

Sláva, i nyní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

My: Amen.

Též: Pane, smiluj se, 12x.

Sláva, i nyní:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

A žalmy 50, 69, 142

Pak:

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste a svatý Duchu. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, ve slávě Boha Otce. Amen.

Každé noci tě budu velebit a tvé jméno oslavovat navždy a na věky.

Pane, byl jsi nám útočištěm z pokolení na pokolení. Řekl jsem: Pane, smiluj se nade mnou a uzdrav mou duši, neboť jsem zhřešil proti tobě. Pane, k tobě se utíkám, nauč mě plnit svou vůli, neboť ty jsi můj Bůh: vždyť u tebe je pramen života a ve tvém světle uzříme světlo. Dej svoji milost těm, kteří tě poznali.

Též:

Rač nás, Pane, této noci uchránit od hříchu. Blahoslavený jsi, Pane, Bože otců našich, a tvé jméno je chváleno a velebeno na věky věků, amen.

Prokaž nám, Pane, své milosrdenství, neboť jsme doufali v tebe. Požehnaný jsi, Pane, nauč mě svým pravdám. Požehnaný jsi, Vládce, dej mi pochopiti tvoje pravdy. Požehnaný jsi, Svatý, osvěť mě svými pravdami.

Pane, tvé milosrdenství trvá na věky, nepřehlížej dílo svých rukou. Tobě patří chvála, tobě patří píseň. Tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, patří sláva nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Též kánon. Po něm:

Důstojné je velebit tě, Bohorodičko, vždy blažená a neposkvrněná, Matko Boha našeho. Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Neboť tvé je království:

Též následující tropáry:

    Bože našich otců, vždy s námi laskavě zacházíš. Neodpírej nám své milosrdenství, ale na jejich přímluvu uděl nám pokojný život.

Tvá církev se po celém světě ozdobila krví mučedníků jako purpurovým pláštěm a nyní jejich ústy volá k tobě, Kriste Bože: Sešli svému lidu hojné dary, uděl vlasti mír a našim duším hojné milosti.

Sláva:

Upokoj, Kriste, se svatými duše svých služebníků, tam kde není bolesti, zármutku ani lkání, ale život nekonečný.

I nyní:

Pane, na přímluvu všech tvých svatých a Bohorodičky uděl nám svůj pokoj a smiluj se nad námi, neboť ty jsi nejštědřejší.

Pane, smiluj se. 40x.

Též modlitba:

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

Není-li:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

A prosebná modlitba k Přesvaté Bohorodičce:

Neposkvrněná, nevinná, neporušená, nejčistější Panno, Boží nevěsto a Vládkyně, ty jsi ve svém Synu spojila Boha Slovo s člověkem a znovu jsi vrátila nebi naši padlou přirozenost. Ty jsi jediná záchrana a naděje utlačovaných. Ochotně se přimlouváš za všechny, kteří se k tobě utíkají. Jsi útočištěm všech křesťanů. Neodvracej se ode mne hříšného, plného nečistých myšlenek, slov a skutků. Stal jsem se zcela nepotřebný. Oddával jsem se rozkoši, lenosti a lhostejnosti. Ale jako Matka Boha, který velice miluje lidi, smiluj se nade mnou hříšným a nečistým. Přijmi moji modlitbu, i když vychází z nečistých úst. Přistup jako Matka ke svému Synu, našemu Pánu a Vládci, a přimluv se u něj, aby i mě otevřel bránu svého láskyplného milosrdenství. Kéž nepohlíží na množství mých hříchů, ale ať mi udělí dar pokání a dovede na cestu věrného zachovávání Božích přikázání. Ustavičně mě ochraňuj, plná lásky, dobroty a milosrdenství. Pomáhej mi v tomto životě a horlivě se mě zastávej. Zbav mě nespočetných nepřátel a pomáhej mi kráčet cestou spásy. A když budu odcházet z tohoto světa, posiluj moji ubohou duši a daleko ode mne zažeň děsivé představy zlého ducha. I ve strašný den spravedlivého soudu mě zachraň před věčnými mukami a učiň mě dědicem nesmírné slávy svého Syna a našeho Boha. Pomoz mi ji získat, má Vládkyně a Bohorodičko, skrze tvou přímluvu a ochranu u svého láskyplného a milostivého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, kterému patří veškerá sláva, čest a klanění, a též i jeho bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrotivému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba k našemu Pánu Ježíši Kristu:

A daruj nám, Pane, když se ubíráme k nočnímu odpočinku, pokoj duše a těla a zachovej nás od hříšných a smyslných snů. Utiš naše vášně. Uhas ohnivé střely zlého ducha, kterými nás chce ranit. Utlum naše hříšné, pozemské tužby. Obdaruj nás, Bože, pravou moudrostí a správným smýšlením, upřímným srdcem a pokojným spánkem bez pokušení. Probuď nás v čase modlitby a upevni nás ve správném zachovávání tvých přikázání, abychom měli vždy na mysli tvou svatou vůli. Daruj nám, abychom tě celou noc chválili, opěvovali, dobrořečili ti a oslavovali tvé slavné a vznešené jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přeslavná Panno a Bohorodičko, přijmi naše modlitby a dones je svému Synu a našemu Bohu, aby tvým prostřednictvím spasil naše duše.

Mou nadějí je Otec, útočištěm Syn a ochranou Duch svatý. Trojice svatá, sláva tobě.

Též tropáry hlas 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva:

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme. Nehněvej se velmi na nás, ani nevzpomínej naše nepravosti, ale shlédni na nás laskavě a zbav nás našich nepřátel, neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. Všichni jsme dílem tvých rukou a vzýváme tvoje jméno.

I nyní:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Pak kněz ektenii:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme též za to, aby byly toto město (nebo vesnice), tento svatý chrám (nebo tento svatý klášter), každá krajina, město i vesnice uchráněny od hladu, pohrom, zemětřesení, povodní, krupobití, ohně, meče, vpádu nepřítele a nesvornosti. Kéž se nad námi smiluje shovívavý, vše v dobré měnící, dobrý a láskyplný Bůh, kéž od nás odvrátí svůj spravedlivý hněv, nepřičítává nám naše viny a smiluje se nad námi.

Lid: Pane, smiluj se 12x.

Vozhlas:

Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, naděje všech končin země i těch, kteří jsou daleko na moři. Buď k nám, Vládce, milostivý, odpusť nám hříchy a smiluj se nad námi. Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

    Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

    Po propuštění koná kněz poklonu směrem k bratřím a říká:

Požehnejte mi, ctihodní otcové a bratři, a odpusťte mi, hříšnému, vše, čím jsem zhřešil tento den (této noci) a po všechny dny mého života slovy, skutky, myšlenkami i všemi mými smysly duševními a tělesnými.

    Všichni bratři společně odpovídají:

Bůh nechť ti odpustí a smiluje se nad tebou, ctihodný otče.

    Potom bratři činí společně poklonu směrem k představenému nebo knězi a prosí o odpuštění:

Požehnej mi, ctihodný otče, a odpusť mi, hříšnému, vše, čím jsem zhřešil tento den (této noci) a po všechny dny mého života slovy, skutky, myšlenkami i všemi mými smysly duševními a tělesnými.

Představený nebo kněz odpovídá:

Bůh ve své milosti ať vám odpustí vaše hříchy a smiluje se nad vámi.

    Po odpuštění představený nebo kněz tak jako na polnočnici:

Pomodleme se za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve, jméno, papeže římského...

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku