Polnočnice nedělní

Kněz začíná: Požehnaný je Bůh náš: A my: Amen. Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě: Králi nebeský: Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš:

Kněz: Neboť tvé je království: My: Amen. Též: Pane, smiluj se, 12x. Sláva, i nyní: Pojďte, pokloňme se:

Žalm 50

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti! Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

Pak následuje kánon Přesvaté a životodárné Trojici (např. tento 6. hlasu):

Píseň 1

Irmos: Když jako po souši prošel Izrael hlubinou, viděl faraóna, který jej pronásledoval, utopeného. Tu zazpíval Bohu vítěznou píseň.

Mezizpěv: Přesvatá Trojice, Bože náš, sláva tobě.

Tři Božské osoby opěvujeme, jediné přirozenosti nezměnitelnou podobu. Dobrotivého a láskyplného Boha, který nám daroval odpuštění hříchů.

Jediný nadpřirozený a svou podstatou třemi způsoby vyzařující, Pane. Dej, abychom pochopili, že jsi v jediném Božství, a učiň nás hodnými jeho záře.

Sláva: Pavel ti jedinému a trojosobnímu Bohu připravil církev z pohanů, naučil ji, aby se ti klaněla, vždyť skrze tebe, pro tebe a v tobě je všechno.

I nyní: Bohorodičko, z tvého života vzešlo rozumné slunce a zazářilo nám louči trojsvětlého Božství. Když jej opěvujeme, zbožně tě velebíme.

Píseň 3

Irmos: Není svatějšího nad tebe, Hospodine, můj Bože. Ty jsi povznesl roh svých věrných, ty jsi nás upevnil na skále svých přikázání.

Trojsvětlý Bože, ty jsi dal krásu nebeským zástupům, učinil jsi, aby tě opěvovaly trojsvatými hlasy. Přijmi s nimi i nás, kteří opěvují tvoji dobrotu.

Jediný nezměnitelný v trojici, zachovaný v jednotě Božský původ opěvujeme. Vroucně se k tobě modlíme, abys nám nyní seslal odpuštění mnohých hříchů.

Sláva: Otče, rozume bez počátku, Boží Slovo, Otci shodné, a Božský Duchu, dobrý a pravdivý, zachovej ve své dobrotě všechny, kteří zbožně opěvují tvoji moc.

I nyní: Když potřeboval přijmout porušenost, Bůh můj se ve tvém lůně, čistá, stal člověkem a prarodiče, původce prvotního odsouzení sám osvobodil.

Též Pane, smiluj se 3x

Sedalen, hlas 6 Podoben: Jéže o nás:

    Vševládný Bože, shlédni s nebes. Pohleď ve své štědrosti na naše ponížení. Smiluj se nad námi, předobrý, ve své lásce, vždyť nemáme v ničem naději, že bychom mohli dosáhnout odpuštění všech našich hříchů. Proto buď s námi a nikdo nebude moci být proti nám.

    Sláva, i nyní, Bohorodičník: Pohlédni, Bohorodičko, čistá vládkyně, a všimni si bolestí našich ran. Měj s námi, Přečistá, smilování a utiš plameny svědomí. Tvá milost na nás plyne jako vláha a obracíš se ke svým služebníkům: „Já jsem s vámi a nikdo nebude moci být proti vám.“

Píseň 4

Irmos Kristus je má síla, můj Bůh i Pán. Přesvatá církev vroucně mu zpívá a s čistou myslí jej jako Pána velebí.

Trojsvatá jednoto, ty rozněcuješ mysl. Pozvedni též duši i srdce těch, kteří tě opěvují, a učiň je hodnými tvé záře a tvého lesku.

Přetvoř a přeměň mě od zlého ke všemu dobrému. Nezměnitelná Trojice, ty se nedáš zobrazit, nás však osviť svou září.

Sláva: Kdysi ses usmyslela a moudře jsi stvořila chóry andělů, kteří slouží tvé dobrotě, Jednoto trojosobní. Oni tě chválí, proto přijmi i moji chválu.

I nyní: Věčný Bůh, přirozeností nestvořený, vzal na sebe lidskou stvořenou přirozenost, když přijal, Bohorodičko, Panno, ve tvém svatém lůně poznatelnou podobu.

Píseň 5

Irmos: Prosíme tě, Dobrotivý, naplň svým Božským světlem duše těch, kteří se k tobě za rána obracejí. Aby viděli tebe, Slovo Boží, který jsi pravým Bohem. Vždyť k tobě volají z temnot své hříšnosti.

Když myslíme na tvou Božskou přirozenost, vidíme, Vládce, že je důmyslnější a spasitelnější nežli cokoli jiné. K tobě se zrána modlíme, trojsvětlá jednoto a prosíme odpuštění našich pádů do hříchů.

Otče, bezpočátečný Bože, i spoluvěčný Syne, i Duchu svatý, Trojice jednopočáteční. Upevni ty, kteří tě opěvují, a zbav je ode všech úkladů a utrpení.

Sláva: Ty vládneš Boží září, Slunce slávy, ty mě veď neustále k prožíváni tvého trojosobního Božství, ty mě učiň účastníkem Božího království.

I nyní: Ty neseš vše na svých bedrech, nezměnitelné Slovo Boží, ty vše zachováváš svou všemocnou paží. Zachraň a zachovej ty, kteří tě oslavují, pro modlitby Bohomatky, která tě porodila.

Píseň 6

Irmos: Moře mého života je rozbouřené bouří útoků, já jsem se však utekl do tvého tichého přístavu, kde k tobě volám: „Zachovej, Mnohomilostivý, můj život od porušení.“

Moudrost a rozum tvé trojsvaté podstaty daruj těm, kteří tě opěvují, a učiň, aby se všichni mohli vyhřívat v záři tvé dobroty. (2x.)

Sláva: Světlo ve své podstatě nerozdílné, trojzářivé, vševládné a nepřístupné, osviť srdce těch, kteří zbožně chválí tvou moc, a obrať je k Boží lásce.

I nyní: Do tebe, vždy panno, vstoupil Vševládce a náš Pán, proto lidstvo nauč jak se klanět jedinému obrazu Božství ve trojici.

Pane, smiluj se, 3x.

Sedalen, hlas 6: podoben: Jéže o nás:

    Otče i Synu se svatým Duchem, pohlédni na nás, kteří se ti s vírou klaníme a slavíme, Dobrotivý, tvou moc, vždyť ty všechno můžeš a jiného mimo tebe neznáme. Proto se ozvi k těm, kteří tě opěvují: „Já jsem s vámi a nikdo proti vám.“

    Sláva, i nyní, Bohorodičník: Pohlédni na nás, opěvovaná Bohorodičko, zazař světlem srdcím ztemnělým a osviť, Přečistá, své stádo. Ty co chceš i můžeš, vždyť jsi matkou svého Stvořitele. Proto se ozvi k těm, kteří tě prosí: „Já jsem s vámi a nikdo proti vám.“

Píseň 7

Irmos: Anděl přeměnil pec mládencům na ranní rosu, Chaldejci však byli spáleni. Tak Boží velikost přinutila mučitele zpívat: „Požehnaný jsi, Bože, otců našich.“

Dej mi čistý rozum, jednoto trojsvětlá, abych chránil a zachovával tvá Božská přikázání a vždy tě věrně opěvoval: Požehnaný jsi, Bože, otců našich.

Dobrotivý, ty jsi opěvován v totožnosti podstaty, ty jsi nepochopitelně jediný a existuješ ve třech osobách. Ty nás zachovej od mnohých pokušení a tísně.

Sláva: Oslavujeme tě jako Boha jediné podstaty, soupodstatného a věčného, trojici osob nesmíšenou ve vlastnostech, který nám rozdílné v neměnné jednotě představuje.

I nyní: Bůh, který trvá od věčnosti, přijal, Přečistá, z tvého panenského lůna pokorně naši lidskou přirozenost ke svému Božství a naučil všechny zpívat: „Požehnaný jsi, Bože, otců našich.“

Píseň 8

Irmos: Z plamene jsi dal mládencům vyvěrat rose a vodou spravedlivého jsi spálil oběť. Kriste, ty vše činíš, jak sám chceš, tebe vyvyšujeme na věky.

Brzy mi dej očištění hříchů a zbav mě rozličných utrpení, Trojice shodná, jednoto bytostně trojosobní, dej abych těch chválil na věky věků.

Ve své náklonnosti jsi nám zvěstoval, že jsi Bůh milostivý. Nad všemi se smiluj, trojsvětlá jednoto a Trojice dobrotivá, kteří oslavují tvou velikost.

Sláva: Ze světla věčného Otce s vírou oslavujme světlo stejně věčné a zrozené Slovo, též i Ducha, vycházející světlo, a vyvyšujme je na věky.

I nyní: Přečistá, ty jsi lidstvu porodila lékaře, všemohoucí Slovo, Krista Boha. On všem hojí ránu prarodičů, těm, kteří jej vyvyšují na věky.

Píseň 9

Irmos: Lidé nemohou vidět Boha a andělské chóry na něj nesmějí pohlédnout. Skrze tebe, Nejčistější, se však lidem zjevilo vtělené Slovo. Když jej s nebeskými zástupy velebíme, i tebe chválíme.

Zástupy cherubínů nemohou hledět na dobrotu tvé slávy, Vládce. Křídly se přikrývají, neustále trojsvatou píseň pějí, oslavují trojosobní jedinou moc tvého Božství.

Ty slunce, které nezapadá, daruj své paprsky srdcím svých služebníků. Osvěť duše a zbav je mnohých hříchů, jediný nejmilostivější a trojosobní a učiň nás hodnými tvého neporušitelného života.

Sláva: Božství, které jsi jedné cti a vyzařuješ trojí září, osviť ty, kteří tě s vírou oslavují, zbav je temného konání zlého a učiň, jako Nejdobrotivější, aby byli hodni tvých světlých příbytků.

I nyní: Panno, tvůj Syn na počátku moudře stvořil člověka, a když člověk padl, skrze tebe jej obnovil. Ty naplň nehasnoucí Božskou září všechny, kteří tě jako Bohorodičku s vírou oslavují.

Po kánonu tyto tropáry:

Je důstojné vzdávat ti Božskou slávu, svatá Trojice, tobě nekonečnému, jedné podstaty a předobrému našemu Bohu. Tebe opěvuje všechno tvorstvo na zemi, oslavují tě i nebeské mocnosti. Vše se ti klaní jako jednotě bytostně trojosobní.

Ty jsi Pánem cherubínů, ty jsi neporovnatelným Bohem serafínů. Nerozdílná Trojice, Božská moci, tebe velebíme.

Klaníme se Otci - bezpočátečnému Bohu, i spoluvěčnému Slovu se svatým Duchem, oni tvoří nerozlučnou, jedinou a spojenou podstatu. Jednotě trojosobní v písních chválu vzdejme.

Opěvujme společně krásnými Božskými písněmi Otce i Syna i Božského Ducha, trojosobní vládu, jediné království a moc.

Osvěť mě, Bože můj, loučemi svého světla, učiň mě příbytkem tvé nepřístupné slávy, plným světla, záře a neměnným, vždyť ty jsi trojosobní a vše jsi stvořil.

Oslavme s bázní Krista, dárce života. Před ním se chvějí a třesou cherubíni, jej slaví andělské zástupy, on se nepochopitelně v Panně vtělil.

Je důstojné nábožně a v slzách modlit se k tobě, milostivý a štědrý Spasiteli našich duší.

Přijmi slzy, Králi, přijmi pláč a vzdechy ubohého a zbav mě plamenů i hrozné tmy. Učiň mě účastníkem Božího království.

Sláva:

Otče všemocný, Slovo Boží, přesvatý Duchu, jediná sílo a vzore, jediné království, Božství a moci, smiluj se a spas ty, kteří se ti klanějí.

I nyní, Bohorodičník:

    Když tvorstvo vidělo, přečistá Panno, tvého Syna, jenž v Boží slávě vstal z mrtvých, naplnilo se nevýslovnou radostí. Když jeho slavíme, tebe velebíme.

Pak: Důstojné je: Trojsvaté. Po Otče náš: Ypakoj hlasu nebo tropáry: Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, str. 6. Pane, smiluj se, 40x. Sláva, i nyní: Pane, smiluj se, 3x. Pane, požehnej nás.

Propuštění a odpuštění obvyklé.

Kněz též:

Pomodleme se za našeho Svatého otce: a další jako u každodenní polnočnice

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku