Polnočnice každodenní

Kněz, začíná:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

A my: Amen.

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků, amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi: Pane, očisti nás od našich hříchů: Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se, 3x.

Sláva, i nyní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

My: Amen.

Též: Pane, smiluj se. 12x.

Sláva, i nyní:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Pak Žalm 50

a Žalm 118

Sláva, i nyní:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Kněz: Neboť tvé je království:

Též tropáry hlas 8:

Hle, ženich přichází o půlnoci a blažený ten, koho najde, že bdí. Běda však bude spícímu. Bděj tedy, má duše, aby tě spánek nepřemohl, abys nepropadla smrti a nebyla vyloučena z Království. Probuď se a vroucně volej: „Svatý, svatý, svatý jsi Bože, na přímluvu Bohorodičky smiluj se nad námi.“

Sláva:

Pamatuj, má duše, na ten strašný den. Bdi, zapal svou lampu a olejem udržuj světlo, vždyť nevíš, kdy uslyšíš hlas: „Hle, ženich přichází!“ Bdi tedy, má duše, abys neusnula a nezůstala venku jako pět panen a nadarmo neklepala. Bděle čekej, aby ses setkala s Kristem a měla lampu plnou oleje a on tě pak uvedl do paláce své Božské slávy.

I nyní:

V tobě, Bohorodičko, máme pevnou záštitu a jistotu spásy. Proto tě, Panno, prosíme: „Zmař úklady nepřátel, změn smutek svého lidu na radost, ochraňuj naše světské představitele a pros za pokoj pro svět, vždyť ty, Bohorodičko, jsi naší nadějí.“

Též: Pane, smiluj se. 40x.

A tuto modlitbu:

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

Není-li:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

My: Amen.

Též tuto modlitbu:

Vládce, Bože Otče všemohoucí, Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, a svatý Duchu, jediné Božství a jediná Moci, smiluj se nade mnou hříšným. A uznáš-li to vhodné, spas mě, tvého nedůstojného služebníka, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Není-li Aleluja, vynechává se Pane a Vládce mého života: s poklonami a bere se pouze: Vládce, Bože Otče všemohoucí:

Též Pojďte, pokloňme se 3x.

A žalmy:

Žalm 120

Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce. Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky.

Žalm 133

Nuže, velebte Hospodina, všichni Hospodinovi služebníci, kteří sloužíte v Hospodinově domě v nočních hodinách. Zvedněte ruce ke svatyni a velebte Hospodina! Požehnej ti Hospodin ze Siónu, neboť on učinil nebe i zemi.

Sláva, i nyní:

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: A po Otče náš: Neboť tvé je království:

A tyto tropáry hlas 2:

Vzpomeň si, Pane, neboť jsi dobrý, na své služebníky a odpusť jim to, čím se v životě prohřešili. Vždyť nikdo není bez hříchu, jen ty sám, a ty můžeš darovat zesnulým pokoj.

Převelikou moudrostí jsi vše učinil z lásky k člověku. A co je prospěšné, dáváš všem jedině ty, Stvořiteli. Upokoj, Pane, duše svých služebníků, vždyť svou naději vložili jen v tebe, Tvůrce i Živitele i Boha našeho.

Sláva, kondak:

Upokoj, Kriste, se svatými duše svých služebníků, tam kde není bolesti, zármutku ani lkání, ale život nekonečný.

I nyní, Bohorodičník:

Blahoslavenou tě nazývají všechna pokolení, Bohorodičko Panno, vždyť v tobě přebýval ten, kterého nemůže obsáhnout svět, Kristus, náš Bůh. Blažení jsme i my, že máme v tobě orodovnici. Ve dne v noci se za nás modlíš a svými modlitbami upevňuješ moc Království. Proto tě opěvujeme a voláme: „Buď pozdravena, milostí plná, Pán s tebou.“

Pane, smiluj se. 12x.

A tato modlitba:

Vzpomeň si, Pane, na naše otce a bratry, kteří zemřeli ve víře ve vzkříšení a věčný život, a na všechny, kteří zesnuli zbožně a ve víře. Odpusť jim všechny hříchy, dobrovolné i nedobrovolné, kterých se dopustili slovem, skutkem nebo myšlenkou, a dej, aby přebývali v místech světla, hojnosti a pokoje, kam nemá přístup žádná bolest, zármutek ani sténání, ale kde září světlo tvé tváře a vše se raduje tvé věčné svatosti. Daruj jim i nám své království, účast na tvých nepochopitelných a věčných dobrech a radost tvého nekonečného a blaženého života. Vždyť ty jsi život a vzkříšení i pokoj tvých zesnulých služebníků, Kriste Bože, náš, a tobě i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému Duchu vzdáváme slávu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Na svaté Athoské hoře se po Vzpomeň si, Pane: berou tyto tropáry, hlas 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva:

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme. Nehněvej se velmi na nás, ani nevzpomínej naše nepravosti, ale shlédni na nás laskavě a zbav nás našich nepřátel, neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. Všichni jsme dílem tvých rukou a vzýváme tvoje jméno.

I nyní:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Pak kněz ektenii:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme též za to, aby byly toto město (nebo vesnice), tento svatý chrám (nebo tento svatý klášter), každá krajina, město i vesnice uchráněny od hladu, pohrom, zemětřesení, povodní, krupobití, ohně, meče, vpádu nepřítele a nesvornosti. Kéž se nad námi smiluje shovívavý, vše v dobré měnící, dobrý a láskyplný Bůh, kéž od nás odvrátí svůj spravedlivý hněv, nepřičítává nám naše viny a smiluje se nad námi.

Lid: Pane, smiluj se 12x.

Vozhlas:

Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, naděje všech končin země i těch, kteří jsou daleko na moři. Buď k nám, Vládce, milostivý, odpusť nám hříchy a smiluj se nad námi. Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

Po propuštění koná kněz poklonu směrem k bratřím a říká:

Požehnejte mi, ctihodní otcové a bratři, a odpusťte mi, hříšnému, vše, čím jsem zhřešil tento den (této noci) a po všechny dny mého života slovy, skutky, myšlenkami i všemi mými smysly duševními a tělesnými.

Všichni bratři společně odpovídají:

Bůh nechť ti odpustí a smiluje se nad tebou, ctihodný otče.

Potom bratři činí společně poklonu směrem k představenému nebo knězi a prosí o odpuštění:

Požehnej mi, ctihodný otče, a odpusť mi, hříšnému, vše, čím jsem zhřešil tento den (této noci) a po všechny dny mého života slovy, skutky, myšlenkami i všemi mými smysly duševními a tělesnými.

Představený nebo kněz odpovídá:

Bůh ve své milosti ať vám odpustí vaše hříchy a smiluje se nad vámi.

Po odpuštění představený nebo kněz:

Pomodleme se za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve, jméno, papeže římského.

Lid: Kéž jej Bůh spasí a smiluje se nad ním.

Za naše světské představitele.

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za našeho bohumilého biskupa jméno.

Kéž jej Bůh spasí a smiluje se nad ním.

Za všechny katolické biskupy.

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za ctihodné zakladatele tohoto svatého chrámu (nebo kláštera).

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za naše duchovní otce a všechny naše bratry v Kristu.

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za vystěhovalce a vyhnance.

Kéž je Bůh ochraňuje a smiluje se nad nimi.

Za naše dobrodince.

Kéž jim Bůh odplatí a smiluje se nad nimi.

Za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě.

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za ty, kteří nás nenávidí a milují.

Kéž jim Bůh odpustí a smiluje se nad nimi.

Za vysvobození zajatců.

Kéž je Bůh vysvobodí a smiluje se nad nimi.

Za plavící se a cestující.

Kéž je Bůh provází a usměrňuje jejich cesty.

Za nemocné a trpící.

Kéž je Bůh uzdraví a smiluje se nad nimi.

Za trpící a uvězněné.

Kéž je Bůh navštíví a smiluje se nad nimi.

Za všechny pravověrné křesťany.

Kéž je Bůh spasí a smiluje se nad nimi.

Za vzrůst plodů zemských.

Kéž Bůh rozmnoží pozemské plody.

Je-li neděle nebo svátek nebo odpovídající svatý:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Lid: Amen.

Není-li neděle nebo odpovídající svatý, pokračuje se za zemřelé:

Vzpomeňme na naše zemřelé státníky.

Kéž si na ně Bůh vzpomene a dá jim věčný pokoj.

Na ctihodné zakladatele tohoto svatého chrámu (nebo kláštera).

Kéž si na ně Bůh vzpomene a dá jim věčný pokoj.

Na naše zesnulé příbuzné a bratry.

Kéž si na ně Bůh vzpomene a dá jim věčný pokoj.

Na dříve zesnulé otce a bratry.

Kéž si na ně Bůh vzpomene a dá jim věčný pokoj.

Za ty, kteří položili svůj život při obraně katolické víry.

Kéž si na ně Bůh vzpomene a dá jim věčný pokoj.

Za zde pohřbené, připomínané a po všem světě zemřelé pravověrné křesťany.

Věčná jim památka.

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Lid: Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku