Polnočnice sobotní

Kněz: Požehnaný je Bůh náš: My: Amen. Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě: Králi nebeský: Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš: Kněz: Neboť tvé je království: My: Amen. Též: Pane, smiluj se, 12x.

Sláva, i nyní:

Pojďte, pokloňme se: 3x.

Žalm 50

Po 50. žalmu 9. kafizma, tj. žalmy: 64, 65, 66, 67, 68 a 69

Sláva, i nyní: A pak: Věřím v jednoho Boha: Též Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš: Neboť tvé je království:

A tyto tropáry hlas 2:

Nestvořená bytosti a Tvůrce všech, otevři naše ústa, abychom zvěstovali tvoji chválu a zpívali: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu tvých svatých apoštolů, proroků a mučedníků smiluj se nad námi.“

Sláva:

Na zemi napodobujeme nebeské mocnosti a přinášíme ti, Dobrotivý, vítěznou píseň: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu všech tvých svatých smiluj se nad námi.“

I nyní:

Z lůžka a ze spánku jsi mě pozdvihl, Pane, osviť mi rozum a srdce. Otevři má ústa, Svatá Trojice, abych ti mohl zpívat: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu Bohorodičky smiluj se nad námi.“

Též: Pane, smiluj se. 40x.

A tuto modlitbu:

Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle tvých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla, spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Pane, smiluj se. 3x.

Sláva, i nyní:

Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

My: Amen.

Vládce, Bože Otče všemohoucí, Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, a svatý Duchu, jediné Božství a jediná Moci, smiluj se nade mnou hříšným. A uznáš-li to vhodné, spas mě, tvého nedůstojného služebníka, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

A tato modlitba svatého Eustratije:

Velebím tě, Hospodine, neboť jsi shlédl na mé ponížení a nevydal jsi mě do rukou mých nepřátel, ale v soužení jsi zachránil moji duši. I nyní, Vládce, přikryj mě svou rukou a sešli mi svoji milost, neboť má duše je zmatena a trne hrůzou, jaký bude její konec, až se odloučí od mého ubohého poskvrněného těla. Ať ji neuchvátí zlý nepřítel a neuvrhne ji do věčných temnot za mé vědomé i nevědomé hříchy, kterých jsem se dopustil v tomto životě. Smiluj se nade mnou, Vládce, abych neviděl hrůzostrašné tváře zlých duchů, ale uveď mou duši do společenství tvých běloskvoucích andělů. Proslav své svaté jméno a ve své Božské moci mě přiveď ke svému soudu. A když mě budeš soudit, nevydej mě do rukou knížete tohoto světa, aby mě hříšného svrhl do hlubin podsvětí, ale zastaň se mě a buď mým zachráncem a ochráncem. Vždyť nynější tělesná utrpení jsou radostí pro tvé služebníky. Smiluj se, Hospodine, nad mou duší poskvrněnou vášněmi tohoto života a přijmi ji čistou skrze pokání a vyznání. Vždyť ty jsi velebený na věky věků. Amen.

Též: Pojďte, pokloňme se 3x a žalmy:

Zvedám své oči k horám:

Nuže, velebte Hospodina:

Sláva, i nyní:

Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš: Neboť tvé je království: A tropáry: Vzpomeň si, Pane, neboť jsi dobrý: Převelikou moudrostí:

Sláva: Upokoj, Kriste, se svatými:

I nyní: Blahoslavenou tě nazývají všechna pokolení:

Pane, smiluj se. 12x.

Vzpomeň si, Pane, na naše otce a bratry:

A dále tak, jak je to na každodenní polnočnici.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku