Každodenní jitřní

Je-li velký půst po Požehnaný je Bůh náš: říkáme: Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Po Otče náš: Pane, smiluj se 12x. Sláva, i nyní: Pojďte, pokloňme se: 3x a dva žalmy.

Není-li pak po požehnání: Pojďte, pokloňme se: 3x

Pak žalmy 19 a 20

Sláva, i nyní: Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš: Neboť tvé je království:

A tyto tropáry:

Spas lid svůj, Pane, a požehnej svému dědictví, daruj našim světským představitelům vítězství nad nepřáteli a svůj lid ochraňuj svým křížem.

Sláva:

Dobrovolně jsi pněl na kříži, Kriste Bože. Proto uděl své dary lidu nosícímu tvé jméno. Dej, aby se naši světští představitelé radovali ze tvé moci. Daruj jim vítězství nad nepřáteli. Pomáhej těm, kteří vlastní kříž, tvoji zbraň pokoje, ve kterém je trvalé vítězství.

I nyní:

Opěvovaná Bohorodičko, ty jsi naše obávaná, bezúhonná a dobrotivá zastánkyně. Proto nepřehlédni naše modlitby. Upevni krajiny pravověrných křesťanů, zachraň světské představitele, kterým jsi svěřila vládu, vypros jim z nebe vítězství, vždyť ty jsi porodila Boha, jediná blahoslavená.

Kněz:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 6x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se 6x.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A pak jáhen:

Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz:

Sláva svaté, jednopodstatné, životodárné a nerozdílné Trojici stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A začínáme v tichosti a zkroušeně poslouchat hexapsalmos.

Určený bratr nábožně a se strachem Božím zpívá:

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 3x.

Pane, otevři mé rty a má ústa budou zvěstovat tvou chválu. 2x.

Pak žalmy 3, 37, 62, 87, 102 a 142

Sláva, i nyní:

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.

Když se zpívá hexapsalmos, kněz se modlí 11 jitřních modliteb.

Též velká ektenie:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid odpovídá po každé prosbě: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Za cestující, choré, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze k Pánovi modleme se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak se zpívá podle hlasu tropáru dne:

Bůh je Pán a zjevil se nám, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pánově.

Verš 1: Vyznávejte se Pánovi, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Verš 2: Obcházeli mě a obklíčili mě, ale ve jménu Pánově jsem se jim vzepřel.

Verš 3: Nezemřu, ale budu žít a vyprávět o Pánových činech.

Verš 4: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Řízením Hospodinovým se tak stalo a je to podivuhodné v našich očích.

Zpíváme 2x příslušný tropár a pak Bohorodičník podle jeho hlasu. Budou-li dva tropáry, zpívá se vždy první dvakrát, pak druhý a Bohorodičník.

Pak žalm 50.

A zpívají se kánony.

Po ukončení katavaze 8. písně kněz nebo jáhen bere vozhlas:

Bohorodičku a Matku Světla v písních zvelebujme.

Píseň Bohorodičky ze svatého evangelia podle Lukáše:

Starý mezizpěv: Bohorodičku v písních velebíme.

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.

Po každém verši mezizpěv: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Po 9. písni:

Důstojné je velebit tě, Bohorodičko, vždy blažená a neposkvrněná, Matko Boha našeho. Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Po 9. písni ektenie:

Znovu a znovu: Zastaň se, spas: Při vzpomínce na přesvatou:

Vozhlas:

Neboť tě chválí všechny nebeské mocnosti a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak následují exapoštoláře svátku nebo dne dle předpisu podle vládnoucího hlasu.

A pak

CHVÁLY

Je-li svatý, který má velký chvalozpěv, bere se Všechno, co dýchá: a následující tak, jak je to na nedělní jitřní.

Je-li jiný den, jen žalmy:

Žalm 148

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho, slunce a měsíci, chvalte ho, všechny zářící hvězdy! Chvalte ho, nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy! Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal, a byly stvořeny! Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine. Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny! Oheň, krupobití, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo, hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, všechna zvířata, divoká i krotká, plazi a okřídlené ptactvo, králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země, jinoši a s nimi panny, starci spolu s dětmi ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu. Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.

Žalm 149

Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Siónu ať jásají nad svým králem. Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru, neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím. Ať svatí jásají chvalozpěvem, ať se veselí na svých ložích. Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou, aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech, aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.

Odtud, pokud jsou, začínáme zpívat stichiry:

Na 6: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.

Žalm 150

Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze!

Na 4: Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou!

Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály hlučnými! Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Pak:

Sláva tobě, který jsi nám zjevil světlo!

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste a svatý Duchu. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, ve slávě Boha Otce. Amen.

Každého dne tě budu velebit a tvé jméno oslavovat navždy a na věky.

Pane, byl jsi nám útočištěm z pokolení na pokolení. Řekl jsem: Pane, smiluj se nade mnou a uzdrav mou duši, neboť jsem zhřešil proti tobě. Pane, k tobě se utíkám, nauč mě plnit svou vůli, neboť ty jsi můj Bůh: vždyť u tebe je pramen života a ve tvém světle uzříme světlo. Dej svoji milost těm, kteří tě poznali.

Též

Rač nás, Pane, tento den uchránit od hříchu. Blahoslavený jsi, Pane, Bože otců našich, a tvé jméno je chváleno a velebeno na věky věků, amen.

Prokaž nám, Pane, své milosrdenství, neboť jsme doufali v tebe. Požehnaný jsi, Pane, nauč mě svým pravdám. Požehnaný jsi, Vládce, dej mi pochopiti tvoje pravdy. Požehnaný jsi, Svatý, osvěť mě svými pravdami.

Pane, tvé milosrdenství trvá na věky, nepřehlížej dílo svých rukou. Tobě patří chvála, tobě patří píseň. Tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, patří sláva nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Též jáhen nebo kněz:

Vykonejme naše ranní modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, od Pána prosme.

Po každé prosbě lid odpovídá: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, od Pána prosme.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti, zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, od Pána prosme.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí potichu tuto modlitbu:

Nejsvětější Pane, který žiješ na výsostech, ty hledíš na lid pokorného srdce a svým vševidoucím okem sleduješ každou bytost. Před tebou jsme sklonili své srdce i tělo a modlíme se k tobě: „Požehnej nás svou neviditelnou rukou ze svého svatého příbytku, ve své Božské lásce nám odpusť naše dobrovolné i nedobrovolné hříchy a uděl nám své dary přirozené i nadpřirozené.“

Vozhlas:

Vždyť ty nás miluješ a chráníš, Bože náš, a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též stichiry na stichovně:

Verš 1: Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.

Verš 2: Ať je s námi dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou!

Sláva, i nyní, Bohorodičník

Též:

Dobré je vyznávat se Pánovi a opěvovat tvoje jméno, Nejvyšší, zvěstovat za rána tvé milosrdenství a tvoji pravdu každou noc.

Pak Trojsvaté. Přesvatá Trojice: Otče náš:

Kněz: Neboť tvé je království: Tropár svatého.

Sláva, i nyní, Bohorodičník

Též suhubá ektenie:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po vozhlasu jáhen: Velemoudrost.

Lid: Požehnej nás.

Kněz: Požehnaný je Kristus, Bůh náš, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A lektor začíná 1. hodinku. Po ukončení 1. hodinky koná kněz propuštění.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku