Nedělní jitřní

Po požehnání začíná nedělní jitřní jako každodenní.

Po velké ektenii se zpívá podle hlasu tropáru dne:

Bůh je Pán a zjevil se nám, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pánově.
Verš 1: Vyznávejte se Pánovi, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
Verš 2: Obcházeli mě a obklíčili mě, ale ve jménu Pánově jsem se jim vzepřel.
Verš 3: Nezemřu, ale budu žít a vyprávět o Pánových činech.
Verš 4: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Řízením Hospodinovým se tak stalo a je to podivuhodné v našich očích.

Po Bůh je Pán se zpívá 2x příslušný tropár a pak Bohorodičník podle téhož hlasu. Budou-li dva tropáry, zpívá se vždy první dvakrát, pak druhý a Bohorodičník.

Též se recituje žaltář.

Po první kafizmě zpívá jáhen nebo kněz malou ektenii:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.
Lid: Pane, smiluj se.
Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.
Lid: Pane, smiluj se.
Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.
Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Neboť tvá je vláda a tvé je království, moc a sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. A odpovídající sedalen.

Po druhé kafizmě: Znovu a znovu: a následující.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. A odpovídající sedalen.

Je-li svátek nebo je-li to v neděli předepsáno, zpívá se:

POLYJELEJ

Žalm 134

Chvalte jméno Hospodinovo; chvalte, Hospodinovi služebníci,

Mezizpěv: Aleluja, 3x.

Kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.

Hospodine, tvé jméno trvá navěky, Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.

Buď veleben Hospodin ze Siónu, on přebývá v Jeruzalémě.

Žalm 135

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

Mezizpěv: Aleluja, 3x.

On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá navěky.

A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá navěky.

Je-li neděle, zpívá lid následující:

NEDĚLNÍ TROPÁRY

Hlas 5

Mezizpěv: Požehnaný jsi, Pane, nauč mě svým pravdám.

Andělský sbor se podivil, když viděl, Spasiteli, že jsi mrtvý, že jsi zboural mocné hradby smrti, že i Adama spolu se sebou jsi vzkřísil a z moci podsvětí všechny vysvobodil.

„Proč, učednice, s láskyplnými slzami voňavky otvíráte?“ divil se bělostný anděl a myronosičkám zvěstoval: „Pohleďte na hrob a pochopte, že Spasitel vskutku vstal z mrtvých.“

Brzy ráno spěchaly myronosičky ke tvému hrobu a plakaly. Zastavil je však anděl a řekl: „Už bylo dost slzí, neplačte, ale vzkříšení apoštolům oznamte!“

Když přišly ke tvému hrobu, Spasiteli, myronosičky plakaly. Tu je anděl oslovil: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Vždyť jako Bůh vstal z hrobu.“

Sláva, Trojičník:

Pokloňme se Otci i jeho Synovi i svatému Duchu, svaté Trojici jediné podstaty. Se serafíny volejme: „Svatý, svatý, svatý jsi, Pane.“

I nyní, Bohorodičník:

Panno, dárce života jsi porodila, Adama jsi hříchů zbavila, srdce Evy štěstím místo bolesti jsi naplnila. Těm, kteří život ztratili, jej zpět vrátil ten, který se z tebe narodil, vtělený Bůh a člověk.

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.

Po tropárech Andělský sbor následuje malá ektenie a vozhlas:

Neboť je požehnané tvé jméno a slavné tvé království, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též ypakoj a stepeny hlasu.

Po stepenách zpívá jáhen: Vnímejme.

Kněz: Pokoj všem.

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme.

A prokimen hlasu nebo svátku. A pak jáhen:

K Pánovi modleme se.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi svatý, Bože náš, a mezi svatými přebýváš a tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, vzdáváme slávu nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen:

Všechno, co dýchá, ať chválí Pána.

Lid zpívá: Všechno co dýchá, ať chválí Pána.

Jáhen zpívá verše:

Verš 1: Chvalte Boha v jeho svatých.

Verš 2: Chvalte jej na jeho vznešené obloze.

Lid: Všechno, co dýchá, ať chválí Pána.

Potom jáhen vozhlas:

Abychom byli hodni vyslechnout svaté evangelium, Pána Boha prosme.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Jáhen: Velemoudrost, povstaňme a vyslechněme svaté evangelium.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému. A opět:

Čtení svatého evangelia od jméno.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen: Vnímejme. A čte jitřní evangelium.

Po ukončení evangelia čte jáhen, je-li neděle:

Když jsme viděli Kristovo vzkříšení, pokloňme se Pánu Ježíši, jedinému bezhříšnému. Klaníme se tvému kříži, Kriste, a tvé zmrtvýchvstání opěvujeme a oslavujeme, neboť ty jsi náš Bůh. Kromě tebe jiného neznáme a tvé jméno vyznáváme. Přistupte, všichni věřící, pokloňme se Kristovu svatému vzkříšení, neboť skrze kříž přišla radost celému světu. Neustále dobrořečme Pánovi a oslavujme ho, vždyť přetrpěl ukřižování a smrtí přemohl smrt.

Žalm 50

Též se zpívá stichira svátku nebo tyto písně:

Sláva:

Na přímluvu svatých apoštolů, Milostivý, zahlaď množství našich hříchů.

I nyní:

Na přímluvu Bohorodičky, Milostivý, zahlaď množství našich hříchů.

Též hlas 6:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství a pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

Též:

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, jak předpověděl. Daroval nám život věčný i velké milosti.

Též jáhen nebo kněz zpívá modlitbu:

Spas lid svůj, Bože, a požehnej svému dědictví. Navštiv svět milostí a hojnými dary, pozvedni roh pravověrných křesťanů a sešli na nás své hojné milosti. Na přímluvu naší přečisté Vládkyně Bohorodičky a vždy Panny Marie, silou úctyhodného a životodárného Kříže, na přímluvu nebeských duchovních mocností, ctihodného a slavného proroka, Pánova předchůdce a křtitele Jana, svatých, slavných a všechvalných apoštolů (nebo svatého apoštola a evangelisty jméno a ostatních svatých, slavných a všechvalných apoštolů), pro modlitby našich svatých otců, biskupů a církevních učitelů: Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého, našeho svatého otce Mikuláše, arcibiskupa Myr licejských, divotvůrce, svatých slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, svatého knížete Vladimíra, svatého biskupa a mučedníka Josafata, svatých mučedníků českých Václava a Ludmily a ostatních svatých mučedníků, ctihodných a zbožných otců našich Antona a Teodósa pečerských, Prokopa Sázavského a Ivana Českého a ostatních ctihodných a zbožných otců našich, svatých spravedlivých bohootců Jáchyma a Anny, svatého jméno (jemuž je zasvěcen chrám) a svatého jméno, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých, prosíme tě, nejmilostivější Pane, vyslyš nás hříšné, kteří se k tobě modlíme a smiluj se nad námi.

Lid: Pane, smiluj se 12x.

Kněz vozhlas:

Milostí, štědrostí a láskou tvého jednorozeného Syna s nímž jsi velebený se svatým, dobrým a životodárným tvým Duchem nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Lid: Amen.

A zpívají se kánony.

Po ukončení katavaze 8. písně kněz nebo jáhen bere vozhlas:

Bohorodičku a Matku Světla v písních zvelebujme.

Píseň Bohorodičky

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

Ke každému verši přidáváme: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.

Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Po 9. písni ektenie:

Znovu a znovu: Zastaň se, spas: Při vzpomínce na přesvatou:

Vozhlas:

Neboť tě chválí všechny nebeské mocnosti a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak zpívá jáhen:

Svatý je Pán, Bůh náš.

Lid zpívá: Svatý je Pán, Bůh náš.

Verš: Vyvyšujte Pána, našeho Boha, a pokloňte se podnoží jeho nohou, neboť je svaté.

Lid zpívá: Svatý je Pán, Bůh náš.

Exapoštolář neděle a pak:

CHVÁLY

na odpovídající hlas.

Všechno, co dýchá, ať chválí Pána.

Žalm 148

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho na výsostech!

Mezizpěv: Tobě, Bože, patří píseň. Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy!

Tobě, Bože, patří píseň.

Chvalte ho, slunce a měsíci, chvalte ho, všechny zářící hvězdy! Chvalte ho, nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy! Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal, a byly stvořeny! Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine. Hospodinu vzdejte ze země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny! Oheň, krupobití, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo, hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, všechna zvířata, divoká i krotká, plazi a okřídlené ptactvo, králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země, jinoši a s nimi panny, starci spolu s dětmi ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené. Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu. Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.

Žalm 149

Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Siónu ať jásají nad svým králem. Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru, neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím. Ať svatí jásají chvalozpěvem, ať se veselí na svých ložích. Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou, aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech, aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože,

Odtud, pokud jsou, začínáme zpívat stichiry:

Na 6: aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.

Žalm 150

Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze!

Na 4: Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou!

Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály hlučnými! Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Sláva, stichira evangelní nebo svátku

I nyní: tento Bohorodičník:

Přeblahoslavená jsi, Bohorodičko, Panno, vždyť ten, který se skrze tebe vtělil, podsvětí vyplenil. Adamovi otevřel cestu zpět. odstranil kletbu a osvobodil Evu. Zničil smrt a my jsme ožili. Proto radostně zpívejme: Požehnaný jsi Kriste, Bože náš, že taková byla tvá vůle, sláva tobě.

Kněz vozhlas:

Sláva tobě, který jsi nám zjevil světlo!

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste a svatý Duchu. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, ve slávě Boha Otce. Amen.

Každého dne tě budu velebit a tvé jméno oslavovat navždy a na věky.

Rač nás, Pane, tento den uchránit od hříchu. Blahoslavený jsi, Pane, Bože otců našich, a tvé jméno je chváleno a velebeno na věky věků, amen.

Prokaž nám, Pane, své milosrdenství, neboť jsme doufali v tebe. Požehnaný jsi, Pane, nauč mě svým pravdám. Požehnaný jsi, Vládce, dej mi pochopiti tvoje pravdy. Požehnaný jsi, Svatý, osvěť mě svými pravdami.

Pane, byl jsi nám útočištěm z pokolení na pokolení. Řekl jsem: Pane, smiluj se nade mnou a uzdrav mou duši, neboť jsem zhřešil proti tobě. Pane, k tobě se utíkám, nauč mě plnit svou vůli, neboť ty jsi můj Bůh: vždyť u tebe je pramen života a ve tvém světle uzříme světlo. Dej svoji milost těm, kteří tě poznali.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva, i nyní:

Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Též 1x vyšším hlasem:

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Je-li neděle, bereme nedělní tropár. Na hlas 1, 3, 5 a 7 tento:

Dnes je den naší spásy. Opěvujme vzkříšeného z mrtvých a Dárce našeho života, neboť smrtí přemohl smrt a nám daroval vítězství a hojné milosti.

Na hlas 2, 4, 6 a 8 tento:

Pane, slavně jsi vstal z hrobu a okovy podsvětí jsi rozlomil. Zrušil jsi rozsudek naší smrti a zbavil jsi nás nepřátelských nástrah. Zjevil ses svým apoštolům a poslal jsi je hlásat evangelium. Skrze ně jsi, milostivý Kriste, daroval pokoj celému světu.

Též ektenie:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též jáhen nebo kněz:

Vykonejme naše ranní modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom toto ráno prožili dokonale, svatě a bez hříchu, od Pána prosme.

Po každé prosbě lid odpovídá: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, od Pána prosme.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, od Pána prosme.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí potichu tuto modlitbu:

Nejsvětější Pane, který žiješ na výsostech, ty hledíš na lid pokorného srdce a svým vševidoucím okem sleduješ každou bytost. Před tebou jsme sklonili své srdce i tělo a modlíme se k tobě: Požehnej nás svou neviditelnou rukou ze svého svatého příbytku, ve své Božské lásce nám odpusť naše dobrovolné i nedobrovolné hříchy a uděl nám své dary přirozené i nadpřirozené.

Vozhlas:

Vždyť ty nás miluješ a chráníš, Bože náš, a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: Velemoudrost.

Lid: Požehnej nás.

Kněz:

Požehnaný je Kristus, Bůh náš, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen. Upevni, Pane, pravou víru na věky věků.

Kněz: Přesvatá Bohorodičko, zachraň nás.

Lid: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Propuštění neděle:

Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých slavných a všechvalných apoštolů, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomínáme, a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku