ŘÁD KAŽDODENNÍ VEČERNĚ

Po Požehnaný je Bůh náš: říkáme:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.
Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Žalm 103

Kněz čte během žalmu potichu 8 světelných modliteb.

Po ukončení úvodního žalmu zpívá jáhen nebo kněz tuto ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid odpovídá po každé prosbě: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve, jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí k Pánovi modleme se.

    Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Za cestující, choré, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze k Pánovi modleme se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též i kafizma.

Po kafizmě zpívá jáhen malou ektenii:

Znovu a znovu v pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Neboť tvá je vláda a tvé je království, moc a sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též: Pane, já volám k tobě: na vládnoucí hlas.

Žalm 140

Pane, já volám k tobě, vyslyš mě.

Refrén: Vyslyš mě, Pane.

Pane, já volám k tobě, vyslyš mě: slyš hlas modlitby mé, když volám k tobě.

Vyslyš mě, Pane.

Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo a pozdvihnutí mých rukou jako oběť večerní.

Vyslyš mě, Pane.

A po verších:

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.

Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů,

abych s pachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.

Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, když mě pohaní, je to pro hlavu olej.

Neodmítne ho má hlava, avšak pod tíží jejich zloby se budu stále modlit.

U skály byla propuštěna jejich knížata, slyšela, jak laskavá byla má slova.

Jako když se oře a vláčí půda, jejich kosti byly rozmetány u jícnu podsvětí.

K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!

Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.

Ať bezbožní společně padnou do svých sítí, ale já ať z nich šťastně vyváznu!

Žalm 141

Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.

Vylévám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.

Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu.

Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.

Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.

Nemám kam se utéci, nikdo se nestará o můj život.

Volám k tobě, Hospodine, říkám: Tys mé útočiště, můj úděl v zemi živých.

Všimni si mého nářku, vždyť jsem tak zbědovaný.

Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.

Verše ke stichirám na Pane, já volám.

Na 10: Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno.

Obklopí mě spravedliví, až se mě ujmeš.

Žalm 129

Na 8: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas!

Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.

Na 6: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo,

Na 4: má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání ať čeká Izrael na Hospodina,

neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.

Žalm 116

Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho všechny národy,

neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá navěky.

Sláva, i nyní:

A kněz nebo jáhen:

Velemoudrost, povstaňme.

Lid:

Světlo tiché, svaté slávy svatého a blaženého, nesmrtelného Otce nebeského, Ježíši Kriste: Když jme došli k západu slunce a viděli svit večerní, opěvujeme Otce i Syna i svatého Ducha, Boha. Je důstojné, Synu Boží, abys byl opěvován nábožnými hlasy po všechny věky, neboť ty dáváš život celému světu, proto tě celý vesmír oslavuje.

Též jáhen: Vnímejme.

Kněz: Pokoj všem.

Opět jáhen: Velemoudrost, vnímejme.

Je-li Bůh je Pán, zpívají se následující prokimeny:

V neděli večer, hl. 8, žalm 133:

Nuže velebte Hospodina, * všichni Hospodinovi služebníci.
Verš: Kteří stojíte v Hospodinově chrámě, na nádvořích domu našeho Boha.

V pondělí večer, hl. 4, žalm 4:

Hospodin vyslyší, * když k němu zavolám.
Verš: Když jsem volal, vyslyšel mě Bůh pravdy.

V úterý večer, hl. 1, žalm 22:

Milosrdenství tvé mě, Hospodine, provází * po všechny dny mého života.
Verš: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

Ve středu večer, hl. 5, žalm 53:

Bože, zachraň mě pro své jméno, * svou mocí mi zjednej právo!
Verš: Bože, slyš moji modlitbu, popřej sluchu slovům mých úst!

Ve čtvrtek večer, hl. 6, žalm 120:

Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Verš: Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc?

V pátek večer, hl. 7, žalm 58:

Bože, jsi mé útočiště, * tvá milost mě předcházej!
Verš: Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, před mými protivníky mě ochraň.

Též:

Rač nás, Pane, tento večer uchránit od hříchu. Blahoslavený jsi, Pane, Bože otců našich, a tvé jméno je chváleno a velebeno na věky věků, amen.

Prokaž nám, Pane, své milosrdenství, neboť jsme doufali v tebe. Požehnaný jsi, Pane, nauč mě svým pravdám. Požehnaný jsi, Vládce, dej mi pochopiti tvoje pravdy. Požehnaný jsi, Svatý, osvěť mě svými pravdami.

Pane, tvé milosrdenství trvá na věky, nepřehlížej dílo svých rukou. Tobě patří chvála, tobě patří píseň. Tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, patří sláva nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jáhen:

Vykonejme naše večerní modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento večer prožili dokonale, svatě a bez hříchu, od Pána prosme.

Po každé prosbě lid odpovídá: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, od Pána prosme.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, od Pána prosme.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Modlitba skloněných hlav:

Pane, Bože náš, ty jsi pro spásu lidského rodu opustil nebesa a sestoupil na zem. Shlédni laskavě na své služebníky i na své dědictví. Vždyť před tebou, přísným, ale láskyplným soudcem sklánějí v pokoře své hlavy. Neočekávají pomoc od lidí, ale doufají ve tvé milosrdenství a záchranu. Proto je ochraňuj v každé chvíli, v tento večer i nadcházející noc, před všemi nepřáteli, před působením zlého ducha, před marnivými myšlenkami a zlými úmysly.

Kněz vozhlas:

Nechť je vždy velebena a oslavována vláda království tvého, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Po vozhlasu následují stichiry na stichovně, ve kterých používáme, dle předpisu, tyto každodenní verše:

Verš: Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi. Hle, jako oči služebníků hledí na ruce svých pánů, jako oči služebnice hledí na ruce své paní, tak hledí oči naše na Hospodina, našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.

Verš: Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou. Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

Po ukončení stichir:

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

Trojsvaté a po Otče náš kněz vozhlas: Neboť tvé je království:

Lid nebo lektor zpívá tropáry. Jáhen pak zpívá ektenii:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Po každé prosbě lid odpovídá: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak: Velemoudrost.

Lid: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz koná propuštění, na kterém vzpomíná svatého, jemuž je zasvěcen chrám, a svatého, jehož služba se sloužila.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku