Krátký řád svatého křtu a myropomazání

Modlitby nad katechumenem

Kněz si vezme epitrachil, a kde je to zvykem, i felon a vyjde do předsíně. Katechumenovi sundá opasek a odhodí jej. Katechumena postaví na východ bez opasku, pokrývky hlavy a snubního prstenu, s rukama dolů a třikrát mu dechne do obličeje. Třikrát žehná jeho čelo a prsa, položí svou ruku na jeho hlavu a říká:

K Pánovi modleme se.

Ve jménu tvém i tvého jednorozeného Syna a svatého Ducha, pokládám, Pane a Bože pravdy, svou ruku na tvého služebníka (nebo tvou služebnici) jméno, který (nebo která) přichází ke tvému svatému jménu, aby byl (nebo byla) chráněna pod tvými křídly. Zbav jej (nebo ji) dávného klamu a naplň jej (nebo ji) vírou, nadějí a láskou k tobě, aby pochopil (nebo pochopila), že ty i tvůj jednorozený Syn, náš Pán Ježíš Kristus, a tvůj svatý Duch jsi jediný a pravý Bůh. Daruj mu (nebo), aby plnil (nebo plnila) všechna tvá přikázání a konal (nebo konala) to, co je před tebou správné. Vždyť jestliže je bude člověk konat, bude z nich živ. Zapiš jej (nebo ji) do knihy tvého života, připoj jej (nebo ji) ke tvému dědičnému stádci, aby se v něm (nebo v ní) proslavilo tvé svaté jméno i tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, i tvého životodárného Ducha. Kéž na něj (nebo ni) vždy milostivě hledí tvé oči, abys vždy vyslyšel hlas jeho (nebo jejích) modliteb. Rozvesel jej (nebo ji) z díla svých rukou, aby se ti i ve svém potomstvu vyznával, klaněl se ti a oslavoval tvé velké a nejvyšší jméno a po všechny dny svého života tě bez přestání chválil.

Vozhlas:

Vždyť tebe opěvují všechny nebeské mocnosti a tvá je sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Exorcismus:

K Pánovi modleme se. Lid: Pane, smiluj se.

Ďáble, odhání tě Pán, který přišel na svět a přebýval mezi lidmi, aby člověka zbavil tvých muk a vykoupil jej, který přemohl na kříži nepřátelskou moc ve chvíli, kdy slunce ztratilo svůj jas, země se třásla, hroby se otvíraly a vstala z nich těla svatých, který smrtí přemohl smrt a vyplenil království vládce smrti, tebe, ďábla. Zaklínám tě Bohem, který zjevil strom života a ustanovil cherubíny s plamenným mečem, aby ho střežili, odejdi! Odháním tě v tom, který chodil po mořské hladině jako po souši, který odehnal větrnou bouři, jehož pohled vysouší propasti, a když pohrozí, padají před ním hory. Ten ti i nyní skrze nás rozkazuje: boj se, vyjdi a straň se tohoto stvoření, a aby ses nevrátil, neschoval se v něm, napadl je či v něm konal, ať již ráno či odpoledne, odejdi do své propasti až do doby pro tebe připraveného velkého dne soudu. Boj se Boha, který sedí na cherubínech a hledí do propastí, před nímž se třesou Andělé, Archandělé, Panstva, Knížectva, Síly, Mocnosti, Trůnové, mnohoocí Cherubíni a šesterokřídlí Serafíni, před nímž se chvějí nebe, země a moře i všechno, co je v nich. Odejdi a vzdal se od nového vojína Krista, našeho Boha, na nějž byly vtisknuty pečeti. Odháním tě nyní skrze toho, který chodí na křídlech větru a tvoří své anděly jako pálící oheň. Odejdi a vzdal se od tohoto stvoření se vší svou mocí i se svými anděly.

Vozhlas:

Neboť je slavné jméno Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Nebo tento exorcismus:

Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty léčíš každý neduh i každou ránu. Pohlédni na svého služebníka (nebo svou služebnici) a odežeň od něho (nebo od ní) všechny ďáblovy skutky. Odežeň a vyžeň nečisté duchy a očisti dílo svých rukou, použij svou velkou moc a svrhni brzy satana pod jeho (nebo její) nohy a daruj svému služebníku (nebo své služebnici) vítězství nad ním a nad jeho nečistými duchy.

Vozhlas:

Aby, když od tebe obdržel (nebo obdržela) milost, získal (nebo získala) tvé nesmrtelné a nebeské učení a vzdával (nebo vzdávala) slávu tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Modlitba

K Pánovi modleme se.

Pane a Vládce, ty jsi stvořil člověka podle svého obrazu a podoby a dal jsi mu věčný život. A když padl, nepřehlédl jsi jej, ale skrze vtělení tvého Krista jsi spasil svět. Ty sám jsi vykoupil i toto své stvoření z otroctví nepřítele. Přijmi je do svého nebeského království, otevři jeho (nebo její) duchovní oči, aby v něm (nebo) zazářilo tvé evangelium. Daruj jeho (nebo jejímu) životu anděla světla, který jej (nebo ji) bude chránit před každým nepřátelským útokem, od setkání se se zlem, od poledního démona a zlých tužeb.

A kněz dýchá na jeho ústa, čelo a prsa se slovy:

Odežeň od něho (nebo) každého zlého a nečistého ducha, který se skrývá v jeho (nebo v jejím) srdci.

Toto říká třikrát.

Ducha klamu, ducha zloby, ducha modloslužby a veškerého lakomství, ducha lži a veškeré nečistoty, kteří konají podle vzoru ďáblova, a učiň jej (nebo ji) ovcí Kristova svatého lidského stáda, čestným údem své církve, synem a dědicem (nebo dcerou a dědičkou) tvého království, aby žil podle tvých přikázání a zachoval (nebo žila podle tvých přikázání a zachovala) neporušenou pečeť, uchránil (nebo uchránila) neposkvrněný oděv, a tak dosáhl (nebo dosáhla) blaženosti svatých ve tvém království.

Hlasitě:

Milostí, štědrostí a láskou tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi velebený se svatým, dobrým a životodárným tvým Duchem nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Lid: Amen.

Když je křtěnec svlečen a vykonán nad ním exorcismus, obrací jej kněz k západu a říká:

Odříkáš se satana, všech jeho skutků, všech jeho andělů, veškeré jeho služby a pýchy?

A křtěnec nebo jeho kmotr, je-li křtěno dítě, odpovídá: Odříkám.

A kněz se ptá podruhé:

Odříkáš se satana, všech jeho skutků, všech jeho andělů, veškeré jeho služby a pýchy?

Ten odpovídá: Odříkám.

A kněz se ptá potřetí:

Odříkáš se satana, všech jeho skutků, všech jeho andělů, veškeré jeho služby a pýchy?

Ten odpovídá: Odříkám.

A kněz se znovu ptá křtěnce:

Odřekl (nebo odřekla) ses satana?

A katechumen nebo jeho kmotr odpovídá: Odřekl.

Když to vykonají, obrátí kněz katechumena, který má ruce dolů, k východu a říká mu:

Spojuješ se s Kristem?

A křtěnec nebo jeho kmotr odpovídá: Spojuji.

A kněz se znovu ptá:

Oddáváš se Kristu?

Ten podruhé odpovídá: Oddávám.

A kněz se ptá potřetí:

Oddáváš se Kristu?

A potřetí odpovídá: Oddávám.

A kněz se jej znovu ptá:

Oddal (nebo oddala) ses Kristu?

Ten odpovídá: Oddal (nebo Oddala).

A kněz se dále ptá:

A věříš mu?

Ten odpovídá: Věřím mu jako králi a Bohu.

A říká:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce [i Syna] vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Když ukončí vyznání, kněz se ho opět ptá:

Spojil (nebo spojila) ses s Kristem?

Ten odpovídá: Spojil.

A kněz se jej podruhé ptá:

Spojil (nebo spojila) ses s Kristem?

Ten podruhé odpovídá: Spojil.

A kněz se jej ptá potřetí:

Spojil (nebo spojila) ses s Kristem?

Ten potřetí odpovídá: Spojil.

A kněz říká:

Pokloň se mu tedy.

Ten se klaní a říká: Klaním se Otci i Synu i svatému Duchu, Trojici jednopodstatné a nerozdílné.

A kněz říká:

Požehnaný je Bůh, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy stále, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A říká tuto modlitbu:

K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Vládce Hospodine, Bože náš, pozvi svého služebníka (nebo svou služebnici) jméno ke svému svatému posvěcení a učiň jej (nebo ji) hodným (nebo hodnou) velké milosti tvého svatého křtu. Smyj z něho (nebo z ní) staré, obnov v něm (nebo v ní) věčný život a naplň jej (nebo ji) silou svého svatého Ducha ke spojení s tvým Kristem, aby nebyl (nebo nebyla) dítětem těla, ale dítětem tvého království.

Vozhlas:

Požehnáním a milostí tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi velebený i s přesvatým, dobrým a životodárným Duchem stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

 

na křest    na myropomazání

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku