Řád svatého křtu

Když jsou zapáleny všechny svíce, vezme kněz, který je oblečený do bílých kněžských rouch, kadidelnici, odchází ke křtitelnici, kadí kolem, a když odloží kadidelnici, klaní se.

Jáhen říká:

Požehnej, otče!

Kněz hlasitě:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen bere též tuto ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho přeosvíceného arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byla tato voda posvěcena mocí a sestoupením svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jí byla seslána milost vykoupení a požehnání Jordánu, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za katechumena, který (nebo za katechumenku, která) nyní přistupuje ke svatému posvěcení a za jeho (nebo její) spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se stal (nebo se stala) synem (nebo dcerou) světla a dědicem (nebo dědičkou) věčných blah, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby mu (nebo) byla tato voda koupelí věčného života, k odpuštění hříchů a k neporušitelnému oděvu, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byl zbaven (nebo zbavena) všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Když jáhen zpívá tyto prosby, kněz se potichu modlí tuto modlitbu:

Dobrotivý a milostivý Bože, ty zkoumáš srdce a ledví, ty jediný vidíš lidská tajemství, vždyť není nic, co by se před tebou mohlo skrýt, ale vše je před tvým zrakem holé a obnažené. Ty vidíš i mne, proto se na mě nehněvej ani neodvracej ode mne svou tvář, ale přehlédni v této chvíli mé hříchy, ty který přehlížíš hříchy člověka, který koná pokání, smyj mé tělesné a duševní poskvrnění a celého mě posvěť svou dokonalou a neviditelnou mocí, abych, když budu zvěstovat jiným svobodu a ve víře ji budu z tvé nesmírné lásky udělovat, nebyl sám otrokem hříchu. Daruj mi, jediný dobrotivý a láskyplný Vládce, abych se nevrátil ponížen, ale sešli mi moc z výsosti a posil mě ke službě k této tvé velké a nebeské svátosti a vlož obraz svého Krista do svého služebníka, který (nebo své služebnice, která) se chce znovuzrodit skrze mou ubohost. Upevni jeho (nebo jejího) ducha na základě tvých apoštolů a proroků, aby nepadl, a zaštěp jej (nebo ji) do své svaté, všeobecné a apoštolské církve a nevytrhávej jej, aby prospíval (nebo prospívala) v dobrém, a tak se skrze něho (nebo ni) oslavovalo tvé nejsvětější jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Je třeba vědět, že při této modlitbě není vozhlas a i amen se kněz modlí potichu.

Též se modlí hlasitě tuto modlitbu:

Hospodine, Bože všemocný, ty jsi stvořitel všeho viditelného i neviditelného, nebe a země, i všeho, co se v nich nalézá. Ty jsi shromáždil vody na jediném místě, ty jsi zavřel propast a zapečetil ji svým slavným a strašným jménem, když jsi upevnil vody nad nebesy. Ty jsi upevnil zemi na vodách, svou mocí jsi upevnil moře a zničil vodní hady. Ty jsi strašný a nikdo se ti nemůže postavit. Pohlédni tedy, Hospodine, na toto své stvoření a tuto vodu a dej jí milost vykoupení, požehnání Jordánu a učiň ji pramenem neporušitelnosti, darem posvěcení, odpuštěním hříchů, lékem neduhů, nepřístupnou nepřátelské moci a naplněnou silou andělů, aby před ní prchali ti, kteří škodí tvému stvoření. Vždyť vzývám, Hospodine, tvé podivuhodné a slavné jméno, které je hrozné nepřátelům.

A žehná třikrát vodu, vkládá do ní své prsty, dýchá na ni a říká:

Aby byly znamením obrazu tvého kříže zničeny všechny nepřátelské mocnosti. 3x.

Vozhlas:

Neboť tobě patří sláva a moc, čest a klanění, spolu s tvým bezpočátečným Otcem a s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

A kněz třikrát dýchá do nádobky s olejem, který drží jáhen, a třikrát ji žehná. Pak říká jáhen:

K Pánovi modleme se.

Kněz se modlí modlitbu:

Vládce Hospodine, Bože našich otců, ty jsi poslal do Noemovy archy holubici, která měla v zobáčku olivový lístek jako znamení smíření a záchrany před potopou. Tak jsi předobrazil tajemství milosti a dal jsi plod olivy ke splnění tvých svatých tajemství. Tak jsi naplnil ty, kteří byli pod zákonem, Duchem svatým, proto dej dokonalost i těm, kteří jsou pod milostí. Ty sám požehnej tento olej mocí a sestoupením tvého svatého Ducha, aby byl k pomazání neporušitelnosti, zbraní pravdy, k obnovení duše i těla, k odehnání všeho ďábelského působení a k zničení všeho zla těch, kteří jím budou s vírou pomazáni nebo jej budou požívat ke slávě tvé i tvého jednorozeného Syna i přesvatého, dobrého a životodárného tvého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: Vnímejme.

Kněz s lidem zpívá třikrát Aleluja a třemi kříži žehná olejem vodu.

Též vozhlas:

Požehnaný je Bůh, který osvěcuje a posvěcuje každého člověka, který přichází na svět, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A přináší se křtěnec. Kněz si namočí prsty v oleji a žehná křížem jeho čelo, prsa, uši, ramena, ruce a nohy.

Nejdříve maže čelo se slovy:

Pomazává se Boží služebník (nebo Boží služebnice) jméno olejem radosti ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha, aby se otevřel jeho (nebo její) rozum k pochopení a přijetí Kristovy víry a k poznání jeho pravdy nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

A žehná jeho prsa se slovy:

Ke zdraví duše i těla, aby miloval (nebo milovala) Hospodina Boha z celého svého srdce, z celé své duše a z celé své mysli a svého bližního jako sebe samého (nebo sebe samu).

Na ramenou jej žehná se slovy:

Aby na sebe vzal (nebo vzala) horlivě blahé Kristovo jho a jeho sladké jho lehce nesl a aby se ubránil (nebo ubránila) všem tělesným žádostem.

Na uších:

Ať je jeho (nebo její) sluch připraven ke slyšení víry a přijetí hlasu Božského evangelia.

Když jej maže na rukou, říká:

Aby pozvedal (nebo pozvedala) své neposkvrněné ruce ke svatyni, celý svůj život žil (nebo žila) v pravdě a chválil (nebo chválila) Hospodina.

Na nohou:

Aby chodil (nebo chodila) cestou Kristových přikázání.

Když se pomaže celé tělo, obrátí kněz křtěnce tváří k východu a křtí ho slovy:

Je křtěn služebník Boží (nebo Boží služebnice) jméno ve jménu Otce.

I Syna.

I svatého Ducha.

Lid (nebo kněz): Amen.

Při každém vyslovení jména osoby nejsvětější Trojice ponoří kněz křtěnce do vody a vytáhne ho z ní. Tam, kde je to zvykem, polévá pouze jeho hlavu.

Po křtu si kněz umývá ruce.

A když kněz obléká křtěnce do bílého roucha, říká:

Obléká se služebník Boží (nebo služebnice Boží) jméno do roucha pravdy ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

A zpívá se tropár, hlas 8:

Dej mi bílé roucho, ty který se oblékáš světlem jako do roucha. Ty jsi velmi milostivý, Kriste, Bože náš.

A je-li to zvykem, po obléknutí novopokřtěného mu kněz podá (jedná-li se o dítě, pak jeho kmotru) do pravé ruky zapálenou svíci se slovy:

Přijmi tuto hořící svíci a snaž se ve svém životě hořet světlem víry a dobrých skutků, aby, až Pán přijde, mohls (nebo mohlas) mu jít v ústrety ve světle se všemi svatými a vejít do paláce jeho nebeské slávy a kralovat s ním ve věku, který nemá konce. Amen.

na úvodní modlitby    na myropomazání

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku