Malé svěcení vody

konané 1. srpna nebo, když to představený uzná za vhodné

Uprostřed chrámu na obvyklé místo se postaví stolek pokrytý pavlovkou (tj. ubrusem) a voda v nádobě. Kněz si oblékne epitrachil a felon a v ruce drží kříž, před ním jde jáhen s kadidelnicí a dva ministranti se svícemi. Když přijdou před stolek, kněz na něj položí kříž, vezme kadidelnici, znamením kříže kadí vodu a začíná:

Požehnaný je Bůh náš: Trojsvaté. A po Otče náš: Neboť tvé je království: Pane, smiluj se, 12x. Sláva, i nyní. Pojďte, pokloňme se: 3x.

Žalm 142

Hospodine, slyš moji modlitbu, pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, vyslyš mě pro svou spravedlnost. Nepoháněj na soud svého služebníka, nikdo z živých není před tebou spravedlivý. Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, k zemi srazil můj život, uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé. Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strnulo v nitru. Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, myslím na skutky tvých rukou. Rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Rychle mě vyslyš, Hospodine, neboť duch můj malátní. Neskrývej přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť k tobě zvedám svou duši. Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, k tobě se utíkám. Pouč mě, abych konal tvou vůli, vždyť ty jsi můj Bůh! Dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem. Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně! Ve své milosti znič mé nepřátele a zahub všechny, kdo mě tísní, neboť já jsem tvůj služebník.

Též, na 4. hlas:

Bůh je Pán a zjevil se nám, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pánově.

Verš 1: Vyznávejte se Pánovi, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Verš 2: Obcházeli mě a obklíčili mě, ale ve jménu Pánově jsem se jim vzepřel.

Verš 3: Nezemřu, ale budu žít a vyprávět o Pánových činech.

Verš 4: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Řízením Hospodinovým se tak stalo a je to podivuhodné v našich očích.

Též tyto tropáry, hlas 4:

My hříšní pokorně a vroucně přistupme nyní k Bohorodičce. Pokloňme se jí a z hlubin duše v pokání volejme: Vládkyně, pomoz, smiluj se nad námi. Spěchej, neboť hyneme pod množstvím hříchů. Neodvrať se od nás, svých služebníků, neboť v tobě máme jedinou záštitu. 2x.

Nikdy nepřestaneme, my nehodní, opěvovat tvou moc, Bohorodičko: neboť kdyby ses za nás nepřimlouvala, kdo by nás zbavil tolika běd? Kdo by nám dodnes zajistil svobodu? Neopustíme tě, Vládkyně, neboť ty jediná, požehnaná, chráníš stále své služebníky před každým neštěstím.

Žalm 50

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti! Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

A tyto tropáry (v řečtině podle abecedy), hlas 6:

Panno, ty jsi přijala andělské pozdravení, ty jsi porodila svého Stvořitele. Zachraň ty, kteří tě velebí.

Mezizpěv: Přesvatá Bohorodičko, zachraň nás.

První tropár se zpívá dvakrát.

Bohorodičko, opěvujeme tvého Syna a zpíváme: Přečistá vládkyně, zbav své služebníky všech běd.

Neposkvrněná, ty jsi pochvalou králů, proroků, apoštolů i mučedníků, ty jsi přímluvkyní světa.

Každá pravověrná ústa chválí, velebí a oslavují tvůj přečistý porod, Maria, Boží nevěsto.

Daruj, můj Kriste, odpuštění hříchů i mně, nehodnému. Prosím tě o to, pro modlitby Bohorodičky, vždyť jsi dobrotivý.

Bohorodičko, v tebe jsem vložil svou důvěru, zachraň mě svými modlitbami a daruj mi odpuštění hříchů.

Oživ mě, která jsi zrodila Dárce života a Spasitele, a zachraň mě svými modlitbami, požehnaná naděje našich duší.

Neposkvrněná Panno, ty jsi počala ve svém nitru Stvořitele všehomíra. Svými modlitbami zachraň naše duše.

Bohorodičko, ty jsi nevýslovným způsobem porodila Slovo. Toho pros za spásu našich duší.

Vládkyně, vypros mi svými modlitbami, aby mi byl Soudce a tvůj Syn milostivý, vždyť jsem zhřešil více než jiní lidé.

Tak, jak to má být, ti zpíváme: „Buď pozdravena, čistá Bohorodičko a vždy Panno, svými modlitbami zachraň ty, kteří tě o to prosí.“

Bohorodičko, zachraň mě před věčným ohněm a mukami, které mi hrozí, vždyť tě oslavuji.

Opěvovaná Vládkyně, nepřehlédni, prosíme, modlitby svých služebníků, abychom byli zbaveni všech úkladů.

Osvoboď od neduhů, bolestí a běd ty, kteří se utíkají pod tvou svatou ochranu.

Jaký to div se s tebou, Bohorodičko, udál: pro nás se jako člověk z tebe zrodil Stvořitel veškerenstva a náš Bůh.

Tvůj chrám, Bohorodičko, se stal nevyčerpatelným místem uzdravení z nemocí a útěchou zarmoucených duší.

Přesvatá Bohorodičko, která jsi porodila Spasitele, zachraň od běd a pomoz ve všech jiných potřebách svým služebníkům.

Přesvatá Vládkyně, zachraň od všeho, co jim hrozí, své služebníky i od všech bolestí duševních i tělesných.

Zachraň, Bohorodičko Panno, svými modlitbami všechny, kteří se k tobě utíkají, a pomoz jim ve všech potřebách a v zármutku.

Kdo, přečistá Bohorodičko, když vstoupí do tvého chrámu, není brzy uzdraven na těle i na duchu?

Dobrotivý, tebe prosí svaté nebeské zástupy, očisti mě pro modlitby tvé Matky.

Smiluj se, Spasiteli, nad dušemi našich bratří, kteří zemřeli v naději na věčný život, a odpusť jim jejich hříchy.

Buď pozdravena, Panno, která jsi dala světu očištění, buď pozdravena ručko a zlatý svícne Boží many a světla, Boží nevěsto.

Sláva:

Opěvujeme tě, jediného Boha v Trojici, zpíváme ti trojsvatým hlasem a prosíme tě, abys nám daroval spásu.

I nyní:

Ó, Panno, ty jsi porodila Pána a Spasitele a Vládce veškerenstva. Toho pros za spásu našich duší.

Jiné tropáry, hlas 6:

Buď pozdravena, horo, buď pozdravena, Mojžíšův keři, buď pozdravena, bráno, buď pozdravena, žebři, buď pozdravena, Boží oltáři, buď pozdravena, Vládkyně a pomocnice všech.

Mezizpěv: Přesvatá Bohorodičko, zachraň nás.

Pro modlitby své přečisté Matky a všech svých svatých daruj, Dobrotivý, své milosti svému lidu.

Mezizpěv: Přesvatá Bohorodičko, zachraň nás.

Pro modlitby slavných archandělů a andělů i nebeských zástupů zachovej, Spasiteli, své služebníky v dobrém.

Mezizpěv: Svatí archandělé a andělé, proste Boha za nás.

Pro modlitby tvého ctihodného a slavného Křtitele, tvého proroka a předchůdce, ochraňuj, Kriste Spasiteli můj, své služebníky.

Mezizpěv: Svatý, slavný a všechvalný proroku Jane, předchůdce Páně, pros Boha za nás.

Pro modlitby slavných apoštolů a mučedníků i všech svatých daruj svému lidu své milosti.

Mezizpěv: Svatí slavní apoštolové a mučedníci, proste Boha za nás.

Pro modlitby svatých nezištníků, zachovej, Bohorodičko, své služebníky, vždyť jsi přímluvkyně světa i jeho upevnění.

Mezizpěv: Svatí slavní nezištníci, proste Boha za nás.

Sláva:

Otce i Syna i svatého Ducha oslavujeme a zpíváme: „Trojice svatá, spas naše duše.“

I nyní:

Panno, ty jsi v posledních časech nepochopitelně počala a porodila svého Stvořitele. Zachraň ty, kteří tě velebí.

Též:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Též jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz:

Neboť jsi svatý, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též tyto tropáry, hlas 6:

Nastala doba, kdy jsou všichni posvěcováni a kdy nás čeká spravedlivý soudce. Obrať se tedy, duše, k pokání a jako nevěstka se slzami volej: „Pane, smiluj se nade mnou.“

Kriste, ty jsi dnes dal vytrysknout v chrámě Panny prameni uzdravení jako dešti a svým požehnáním odháníš neduhy nemocných. Ty jsi lékařem našich duší i těl.

Jako panna jsi porodila bez muže a pannou jsi, panenská Matko, zůstala. Bohorodičko, Marie, pros Krista, našeho Boha, za naši spásu.

Přesvatá Bohorodičko, Panno, změň dílo našich rukou a vypros nám odpuštění hříchů, abychom mohli zpívat andělskou píseň:

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Po Trojsvatém zpívá jáhen:

Vnímejme!

Kněz: Pokoj všem!

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme!

Lektor prokimen, žalm 26, hlas 3:

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Verš: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Apoštol k židům, začalo 306:

Bratři, vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry, když říká: 'Budu hlásat tvoje jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění budu tě chválit'. A opět: 'Já svou důvěru vložím v něho'. A ještě zase: 'Hle, tady jsem já i moje děti, které mi dal Bůh.' Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.

Kněz: Pokoj tobě.

Aleluja, hlas 6

Verš 1, žalm 44: Srdce mi překypuje radostnými slovy.

Verš 2: Přednáším králi svou báseň.

Evangelium od Jana, začalo 14:

V té době se Ježíš odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnulých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: »Chceš být zdráv?« Nemocný mu odpověděl: »Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.« Ježíš mu řekl: »Vstaň, vezmi své lehátko a choď!« A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.

Též jáhen tuto ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za cestující, choré, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byla tato voda posvěcena mocí a sestoupením svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se tato voda stala působením Nejsvětější Trojice očišťující, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby tato voda léčila duše i těla a odháněla veškeré nepřátelské působení, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jí Hospodin Bůh seslal milost vykoupení a požehnání Jordánu, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za všechny, kteří od Boha potřebují pomoc a zastání, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byl náš rozum posvěcen působením Nejsvětější Trojice, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby nás Hospodin Bůh skrze pokropení touto vodou učinil svými syny a dědici svého království, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

A kněz tuto modlitbu:

Hospodine, náš Bože, Bože velkých rad a podivuhodný v činech, Stvořiteli veškerenstva, ty zachováváš svůj slib a svou milostí ty, kteří tě milují a zachovávají tvá přikázání, ty přijímáš slzy potřebných. Vždyť ty jsi přišel v podobě služebníka a nezděsil ses pohledu na nás, ale daroval jsi našemu tělu pravé zdraví, když jsi řekl: „Hle, jsi zdráv, už nehřeš.“ Ty jsi skrze bláto učinil oči slepce zdravými, když jsi mu nařídil, aby si je umyl. Ty jsi dal zazářit světlu skrze své slovo, přemohl hukot příboje nepřátelských vášní, vysušil slané moře tohoto života a zkrotil jsi vlny slastí. Ty sám, láskyplný Vládce, který jsi nám daroval sněhobílý oděv z vody a Ducha,

A třikrát žehná pravou rukou vodu, do které namáčí prsty, se slovy:

I nyní sešli milost svého přesvatého, životodárného a všeposvěcujícího Ducha a posvěť tuto vodu. 3x.

A skrze pokropení touto vodou nám sešli své požehnání a smyj poskvrnu vášní. Prosíme tě, Dobrotivý, navštiv naši nemohoucnost a svou milostí uzdrav naše duševní i tělesné neduhy. Na přímluvu naší přečisté Vládkyně Bohorodičky a vždy Panny Marie, silou úctyhodného a životodárného Kříže, na přímluvu nebeských duchovních mocností, ctihodného a slavného proroka, Pánova předchůdce a křtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolů, pro modlitby našich svatých otců, biskupů a církevních učitelů: Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého, našich svatých otců Atanáše a Cyrila, patriarchů alexandrijských, našeho svatého otce Spiridona, trimifuntského divotvůrce, našeho svatého otce Mikuláše, arcibiskupa Myr licejských, divotvůrce, svatých slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, svatého knížete Vladimíra, svatého a slavného velkomučedníka Řehoře Vítězného, svatého a slavného velkomučedníka Dimitrije myrotočce, svatého biskupa a mučedníka Josafata, svatých mučedníků českých Václava a Ludmily a ostatních svatých mučedníků, ctihodných a zbožných otců našich Prokopa Sázavského a Ivana Českého a ostatních ctihodných a zbožných otců našich, svatých spravedlivých bohootců Jáchyma a Anny, svatých slavných divotvůrců a nezištníků Kosmy a Damiána, Kira a Jana, Panteleimona a Hermolaje, Samfina a Diomida, Mokia a Anikity, Tallelea a Trifona a svatého jméno, jehož památku dnes slavíme, a všech tvých svatých.

Rozpomeň se, Pane, na našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského. Zachovej, Pane, naše světské představitele. Daruj jim zdraví ducha i těla a svému, jim podřízenému křesťanskému lidu buď ve všem milostiv. Rozpomeň se, Pane, na všechny pravověrné biskupy, kteří správně hlásají slovo tvé pravdy, i na veškeré duchovenstvo a mnišstvo a jejich spásu. Rozpomeň se, Pane, na ty, kteří nás nenávidí a milují, na bratry, kteří nám slouží, na přítomné i na z dobrého důvodu vzdálené, i na ty, kteří nás, nehodné, prosili o modlitbu. Rozpomeň se, Pane, na naše zajaté bratry i ty, kteří trpí, a ve své nesmírné milosti se nad nimi smiluj a zbav je veškerých starostí. Vždyť ty jsi pramenem uzdravení, Kriste, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz potichu tuto modlitbu:

Nakloň, Pane, svůj sluch a slyš nás, vždyť ses nechal pokřtít v Jordáně a tak posvětils vody. Požehnej nás, kteří skláníme své šíje na znak poddanosti, a naplň nás skrze tuto vodu svým posvěcením. Kéž je nám, Pane, ke zdraví duše i těla.

Vozhlas:

Vždyť ty jsi naše posvěcení a tobě vzdáváme slávu, díky a poklonu i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak kněz vezme kříž a třikrát žehná vodu znakem kříže, který do ní ponořuje za zpěvu tropáru, hlas 1:

Spas lid svůj, Pane, a požehnej svému dědictví, daruj našim světským představitelům vítězství nad nepřáteli a svůj lid ochraňuj svým křížem. 3x.

A pak se zpívá tento tropár, hlas 2:

Bohorodičko Panno, učiň nás hodnými tvých darů. Ty přehlížíš naše hříchy a dáváš uzdravení, Přečistá, těm, kdo s vírou přijímají tvé požehnání.

Pak líbá kříž, stejně tak i lidé, kropí všechny svěcenou vodou, též oltář a celý chrám. Lid zpívá tento tropár, hlas 4:

Svatí nezištníci, u vás je pramen uzdravení, která dáváte všem potřebným, vždyť jste se stali hodnými převelkých darů od věčně tekoucího pramene, našeho Spasitele. Jako na apoštoly se na vás obrací Pán: „Hle, dal jsem vám moc nad nečistými duchy, abyste je vyháněli a léčili každý neduh a každou ránu.“ Jeho rozkaz jste dobře plnili, zdarma jste dostali, zdarma jste dávali. Uzdravte i bolesti našich duší a těl.

Též:

Neposkvrněná, pohlédni na modlitby svých služebníků a zkroť útoky nepřítele proti nám. Zbav nás všeho utrpení, vždyť ty jediná jsi naší pevnou ochranou. Obdrželi jsme, Vládkyně, tvé zastání, nedej, když k tobě voláme, abychom byli zahanbeni. Rychle vyslyš modlitbu těch, kteří tě zbožně zvelebují: „Buď pozdravena, Vládkyně, naše pomocnice, radosti a ochrano i záchrano našich duší.“

Vládkyně, přijmi modlitby svých služebníků a zachraň nás ve všech potřebách a starostech.

Po kropení svěcenou vodou ektenie:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme též za to, aby byly toto město (nebo vesnice), tento svatý chrám (nebo tento svatý klášter), každá krajina, město i vesnice uchráněny od hladu, pohrom, zemětřesení, povodní, krupobití, ohně, meče, vpádu nepřítele a nesvornosti. Kéž se nad námi smiluje shovívavý, vše v dobré měnící, dobrý a láskyplný Bůh, kéž od nás odvrátí svůj spravedlivý hněv, nepřičítává nám naše viny a smiluje se nad námi.

Lid: Pane, smiluj se 12x.

Vozhlas:

Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, naděje všech končin země i těch, kteří jsou daleko na moři. Buď k nám, Vládce, milostivý, odpusť nám hříchy a smiluj se nad námi. Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz hlasitě tuto modlitbu:

Nejmilostivější Vládce, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, na přímluvu naší přečisté Vládkyně Bohorodičky a vždy Panny Marie, silou úctyhodného a životodárného Kříže, na přímluvu nebeských duchovních mocností, ctihodného a slavného proroka a Pánova předchůdce a křtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolů, pro modlitby našich svatých otců, biskupů a církevních učitelů: Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého, našeho svatého otce Mikuláše, arcibiskupa Myr licejských, divotvůrce, svatých slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, svatého knížete Vladimíra, svatého biskupa a mučedníka Josafata, svatých mučedníků českých Václava a Ludmily a ostatních svatých mučedníků, ctihodných a zbožných otců našich Antona a Teodósa pečerských, Prokopa Sázavského a Ivana Českého a ostatních ctihodných a zbožných otců našich, svatých spravedlivých bohootců Jáchyma a Anny, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, a svatého jméno, jehož památku dnes slavíme, a všech svatých přijmi naši pokornou modlitbu, daruj nám odpuštění našich hříchů, vezmi nás pod svoji ochranu, zachraň nás před našimi nepřáteli, daruj nám svůj pokoj, smiluj se nad námi a nad světem, který jsi stvořil, a spas naše duše, neboť jsi dobrý a miluješ nás.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, silou čestného a oživujícího kříže, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomínáme, a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku