Svátost manželství

Po božské liturgii stojí kněz ve svatyni a ti, kteří chtějí přijmout manželství před dveřmi chrámu, muž vpravo od ženy.

Kněz žehná třikrát jejich hlavy, a když je uvede dovnitř chrámu, začíná jáhen:

Požehnej, otče!

Kněz: Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

K Pánovi modleme se.

Kněz se též modlí hlasitě tuto modlitbu:

Věčný Bože, ty spojuješ osamělé v jednotu a dal jsi jim nezrušitelný svazek lásky. Tys požehnal Izáka a Rebeku a učinil je dědici svého zaslíbení. Ty sám požehnej i tyto své služebníky jméno a jméno a veď je ke všemu, co je dobré.

Vozhlas:

Neboť jsi milostivý a láskyplný Bůh a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz:

Hospodine, náš Bože, ty sis zasnoubil církev z pohanů jako neposkvrněnou pannu, požehnej tedy toto zasnoubení, sjednoť a zachovej tyto své služebníky v pokoji a jednotě.

Vozhlas:

Vždyť tobě patří veškerá sláva, čest a poklona, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz podává prsteny, jeden muži a druhý ženě a muži říká:

Zasnubuje se služebník Boží, jméno, služebnici Boží, jméno, ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Též ženě:

Zasnubuje se služebnice Boží, jméno, služebníkovi Božímu, jméno, ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Kněz dělá každému ze snoubenců prstenem kříž nad hlavou a navléká ho na jejich pravou ruku.

Jestliže kněz chce, modlí se modlitbu:

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, náš Bože, tys putoval se služebníkem patriarchy Abraháma po Mezopotámii, když hledal manželku pro jeho syna Izáka a skrze čerpání vody jsi mu zjevil, že mu má zasnoubit Rebeku. Ty sám požehnej toto zasnoubení svých služebníků jméno a jméno, upevni je tímto slovem a utvrď je ve svatém sjednocení. Vždyť ty jsi na počátku stvořil muže a ženu a ty dáváš ženu muži jako pomoc a k rozmnožení lidského rodu. Proto ty sám, Hospodine, náš Bože, který jsi daroval pravdu a zaslíbení svému dědictví, svým služebníkům a našim otcům, v každém jejich pokolení, pohlédni na svého služebníka jméno a svou služebnici jméno a upevni jejich zasnoubení ve víře a jednomyslnosti, v pravdě a lásce. Vždyť ty, Pane, jsi dal skrze prsten moc nade vším. Prstenem získal Josef moc nad Egyptem, prstenem se proslavil Daniel v Babylonské zemi, skrze prsten se zjevila pravda Tamary, skrze prsten byl náš nebeský Otec dobrotivý ke svému synu, když řekl: „Dejte mu na pravici prsten, zabijte vykrmené tele, jezme a veselme se.“ Tvá vlastní pravice, Pane, ozbrojila Mojžíše v Rudém moři a skrze tvé slovo pravdy se upevnila nebesa a byla jím založena země. Proto požehnej svým mocným slovem a ramenem pravice svých služebníků. Ty sám, Vládce, požehnej nebeským požehnáním toto navléknutí prstenů a tvůj anděl ať je provází po všechny dny jejich života.

Vozhlas:

Neboť ty vše žehnáš a posvěcuješ a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Když kněz přejde s kadidelnicí před tetrapod, zpíváme 127. žalm:

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života, abys viděl syny svých synů: Pokoj v Izraeli!

Pak se ptá ženicha:

Jméno, jsi svobodně a pevně rozhodnutý vzít si za manželku tuto jméno, kterou zde před sebou vidíš?

A ženich odpovídá:

Jsem, ctihodný otče.

A kněz opět:

Nezaslíbil ses jiné ženě?

Ženich odpovídá:

Nezaslíbil, ctihodný otče.

Pak se kněz obrátí k nevěstě a ptá se jí:

Jméno, jsi svobodně a pevně rozhodnutá vzít si za manžela tohoto jméno, kterého zde před sebou vidíš?

A nevěsta odpovídá:

Jsem, ctihodný otče.

A kněz opět:

Nezaslíbila ses jinému muži?

Nevěsta odpovídá:

Nezaslíbila, ctihodný otče.

A když jáhen řekne: Požehnej, otče,

říká kněz:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen bere též tuto ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho přeosvíceného arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele (nebo našeho krále jméno nebo našeho imperátora jméno) a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za Boží služebníky jméno a jméno, kteří se nyní vzájemně oddávají ve společenství manželství, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby bylo toto manželství požehnáno jako manželství v Káně Galilejské, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim byla dána čistota a k užitku plod lůna, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se radovali ze synů a dcer, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim byly darovány hodné děti a nezahanbeně společně přebývali, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jim i nám bylo darováno to, za co ke spáse prosí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byli oni i my zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz hlasitě tuto modlitbu:

Přečistý Bože a Stvořiteli veškerenstva, tys ve své lásce přeměnil žebro praotce Adama v ženu, požehnal jsi je a řekl: „Ploďte se a množte se a naplňte zemi“ a oba jsi učinil jediným tělem v páru: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Vždyť on požehnal svého služebníka Abraháma a učinil jej otcem mnoha národů, když otevřel lůno Sáry, on daroval Izáka Rebece a požehnal jejímu porodu, on spojil Jakuba s Ráchel a z něho dal vzejít dvanácti patriarchům, on spojil Josefa a Asenetu a jako plod lásky jim daroval Efraima a Manassese, on přijal Zachariáše a Alžbětu a zjevil jim narození Předchůdce a sám přijal tělo z panny z rodu Jesse a skrze ni se narodil pro spásu lidského rodu. A pak jsi ve své nevýslovné dobrotě přišel do Kány Galilejské a požehnal tam manželství, abys zjevil, že tvou vůlí je zákonné manželství a zrození dětí z něho vzešlých. Ty sám, přesvatý Vládce, přijmi modlitby nás, tvých služebníků, a jako tenkrát přijdi i sem ve své neviditelné přítomnosti, požehnej toto manželství a daruj svým služebníkům jméno a jméno pokojný a dlouhý život, čistotu, vzájemnou lásku ve svazku pokoje, milost v dětech, které dosáhnou dlouhého života, a nevadnoucí věnec slávy. Učiň, aby viděli děti svých dětí, zachovej jejich lože neposkvrněným, dej jim ze své nebeské rosy a z tuku země, naplň jejich domy pšenicí, vínem a olejem a vším dobrým, aby mohli pamatovat na potřebné, a daruj jim i všem, kteří jsou s nimi, vše, co je potřebné ke spáse.

Vždyť ty jsi Bůh milosti, štědrosti a lásky a tobě slávu vzdáváme a též i bezpočátečnému tvému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A, jestliže chce, může se kněz modlit hlasitě tuto modlitbu:

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Svatý Bože, tys učinil člověka z prachu země a z jeho žebra jsi stvořil ženu, abys mu učinil pomocníka, neboť jsi ve své velikosti viděl, že není dobré, aby byl člověk na zemi sám. Proto i nyní, Vládce, ty sám shlédni ve své moci ze svého svatého příbytku a spoj tohoto svého služebníka jméno a tuto svou služebnici jméno, vždyť od tebe se dává žena muži. Sjednoť je ve svornosti mysli, ověnči je láskou, spoj v jedno tělo a daruj jim plod lůna, hodné děti.

Neboť tvá je vláda a tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Tam, kde je to zvykem, dají si ženich a nevěsta na sebe pravou ruku, kněz je na způsob kříže ovine epitrachilem, který přidrží, a ženich říká:

jméno si beru tebe jméno za manželku a slibuji ti lásku, věrnost, manželskou úctu, a že tě do smrti neopustím. Tak mi pomáhej, Bože, jediný ve svaté Trojici, a všichni svatí.

Též nevěsta říká:

jméno si beru tebe jméno za manžela a slibuji ti lásku, věrnost, manželskou úctu a poslušnost, a že tě do smrti neopustím. Tak mi pomáhej, Bože, jediný ve svaté Trojici, a všichni svatí.

Pak kněz pustí jejich ruce, žehná je znamením kříže a říká:

Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Pak kněz vezme věnce a věnčí nejdříve ženicha se slovy:

Věnčí se služebník Boží jméno služebnici Boží jméno ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Též věnčí i nevěstu se slovy:

Věnčí se služebnice Boží jméno služebníkovi Božímu jméno ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Též je třikrát žehná a třikrát říká:

Hospodine, náš Bože, ověnči je ctí a slávou.

Jáhen: Velemoudrost.

Též lektor zpívá prokimen k apoštolu, žalm 20, hlas 8:

Vsadils jim na hlavu věnce z ryzího zlata, žádali od tebe život: dopřáls jim dlouhá léta.

Verš: Učinils je věčným požehnáním, oblažils je radostí před svou tváří.

Apoštol k Efezanům, začalo 230:

Bratři, děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého tajemného těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho těla. 'Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži projevuje úctu.

Kněz: Pokoj tobě.

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme!

Lid: Aleluja.

Verš, žalm 11: Ty nás, Hospodine, ochráníš a zachováš navždy před tímto pokolením.

Jáhen: Velemoudrost, povstaňme a vyslechněme svaté evangelium.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Kněz:

Čtení svatého evangelia od Jana.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen: Vnímejme.

Kněz čte začalo 6:

V té době byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: »Už nemají víno.« Ježíš jí odpověděl: »Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.« Jeho matka řekla služebníkům: »Udělejte všechno, co vám řekne.« Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: »Naplňte džbány vodou!« Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: »Teď naberte a doneste správci svatby!« Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: »Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.« To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen:

Z celé duše a z celé své mysli všichni vroucně prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, Vševládce, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za Boží služebníky jméno a jméno, kteří se nyní jeden druhému oddávají, za jejich zdraví a spásu.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za lid přítomný v tomto svatém chrámě, za ty, kteří od tebe očekávají velké a hojné milosrdenství, za všechny naše bratry, za všechny pravověrné křesťany, za jejich zdraví a spásu.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Vozhlas:

Neboť jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz tuto modlitbu:

Hospodine, náš Bože, tys ve své prozřetelnosti ukázal svým příchodem v Káně Galilejské důstojnost manželství. Proto ty sám nyní zachovej své služebníky jméno a jméno, kteří se nyní navzájem spojují, v pokoji a jednomyslnosti. Dej důstojnost jejich manželství, zachovej jejich lože neposkvrněným, požehnej jejich společné přebývání a učiň, aby se dožili vysokého věku a s čistým srdcem plnili tvá přikázání.

Neboť ty jsi náš Bůh, Bůh lásky a spásy, a tobě slávu vzdáváme i bezpočátečnému tvému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen zpívá:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento den prožili dokonale, svatě a bez hříchu, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, od Pána prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, od Pána prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Vyprosíce si jednotu ve víře a společenství svatého Ducha, sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

A učiň, Vládce, abychom s důvěrou a bez odsouzení směli vzývat tebe, nebeského Otce, a modlit se.

A lid:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz vozhlas:

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí:

Bože, tys vše učinil ve své moci, tys upevnil zemi a okrášlil věnec všeho svého stvoření. Proto i nyní požehnej duchovním požehnáním tyto své služebníky, kteří se věnčí k přijetí manželství.

Hlasitě:

Neboť je požehnané tvé jméno a slavné tvé království, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Lid: Amen.

A kněz nebo lid zpívá tyto tropáry na 5. hlas:

Plesej, Izaiáši, vždyť Panna počala a porodila syna - Emanuela. Jmenuje se Východ. Když jeho velebíme, Pannu oslavujeme.

Jiné, hlas 7:

Svatí mučedníci, za dobré jste strádali a byli ověnčeni. Modlete se k Pánovi, aby se smiloval nad našimi dušemi.

Sláva tobě, Kriste Bože, ty jsi chválou apoštolů a radostí mučedníků, kteří vyznávali jednopodstatnou Trojici.

A kněz vezme věnec ženicha se slovy:

Buď, ženichu, vyvýšen jako Abrahám a požehnán jako Izák. Rozmnož se jako Jakub, jdi v pokoji a plň v pravdě Boží přikázání.

A když bere věnec nevěsty, říká:

A ty, nevěsto, buď vyvýšena jako Sára, vesel se jako Rebeka a rozmnož se jako Ráchel. Raduj se ze svého muže a přebývej v mezích Božího zákona, vždyť to je milé Pánu.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz modlitbu:

Bože, Bože náš, ty jsi přišel do Kány Galilejské a požehnal jsi tam manželství. Požehnej i tyto své služebníky, kteří se podle tvého úmyslu spojili v jednotě manželství. Požehnej jejich vcházení i vycházení, rozmnož jejich život v dobrém, přijmi jejich věnce ve svém království a zachovej je neposkvrněné, neporušené a v bezpečí na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

A kněz se modlí:

Ať vás žehná Otec, Syn i svatý Duch, nejsvětější, jednopodstatná a životodárná Trojice, jediné Božství a království, a kéž vám dám dlouhý život, hodné děti, prospívání v životě a víře a dá vám plnost všech pozemských dober. Ať vás učiní na přímluvu svaté Bohorodičky a všech svatých účastnými na zaslíbených dobrech.

Lid: Amen.

A kněz koná propuštění.

Jáhen: Velemoudrost.

Lid: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

Kněz propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, který svým příchodem do Kány Galilejské ukázal důstojnost manželství, na přímluvu své přečisté Matky, svatých slavných a všechvalných apoštolů, svatých knížat a rovných apoštolům Konstantina a Heleny, svatého velkomučedníka Prokopa a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku