Řád svatého myropomazání

Kněz musí vědět, že podle řádu svaté východní církve se svátost svatého myropomazání vždy spojuje se svátostí křtu.

Jestliže byl někdo již pokřtěn dříve, začíná svátost myropomazání odtud.

Když jáhen řekne:

Požehnej, otče!

Kněz hlasitě:

Požehnané je království Otce i Syna i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A ihned zpívají stichiru, hlas 6:

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Po ukončení zpěvu zpívá jáhen nebo sám kněz tuto ektenii svatého myropomazání:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho přeosvíceného arcibiskupa a metropolitu jméno a za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele (nebo našeho krále jméno nebo našeho imperátora jméno) a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby pomazáním svatým, blahodárným a dokonalým myrem byla dána novopokřtěnému Božímu služebníku (nebo novopokřtěné Boží služebnici) jméno k překonání všech nepřátelských ďábelských úkladů a k vítězství v boji s tělem a světem, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se stal skrze pomazání svatým myrem mocí, milostí a sestoupením svatého Ducha a v jeho síle chrabrým a vítězným bojovníkem (nebo chrabrou a vítěznou bojovnicí) Krista, našeho Boha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byl (nebo byla) skrze pomazání svatým myrem po všechny dny svého života pevným, silným a stálým (nebo pevnou, silnou a stálou) v pravé víře, naději a lásce, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby mu skrze pomazání svatým myrem byla dána milost s důvěrou, aby beze strachu a zahanbení přede všemi vyznával (nebo vyznávala) jméno Krista, našeho Boha, a byl pro něho ochoten (nebo byla pro něho ochotna) z lásky trpět i zemřít, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby skrze pomazání svatým myrem vzrůstal (nebo vzrůstala) ve všem dobrém a plnil (nebo plnila) přikázání Krista našeho Boha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby skrze pomazání svatým myrem byla jeho (nebo její) duše zachována spasitelným strachem v čistotě a pravdě, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby skrze pomazání svatým a dokonalým myrem, skrze moc, milost a sestoupení přesvatého Ducha dospěl v dokonalého muže (nebo dospěla v dokonalou ženu) let Kristových, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Když je novokřtěnec oblečen a jáhen řekne: K Pánovi modleme se, modlí se kněz hlasitě tuto modlitbu svatého myropomazání:

Požehnaný jsi, Hospodine, všemocný Bože, prameni dobra a slunce pravdy, který skrze zjevení svého jednorozeného Syna a našeho Boha záříš světlem spásy těm, kteří přebývají ve tmách. Ty jsi nám, nedůstojným, daroval dobrotivé očištění ve svaté vodě a Božské posvěcení v životodárném pomazání. Proto i nyní dobrotivě zroď svého nyní pokřtěného služebníka (nebo svou nyní pokřtěnou služebnici) skrze vodu a Ducha a daruj mu (nebo) odpuštění dobrovolných i nedobrovolných hříchů. Ty sám, dobrotivý Králi a Vládce, mu (nebo) daruj pečeť daru tvého svatého, všemocného a poklonyhodného Ducha a účast na přijímání svatého těla a přečisté krve tvého Krista. Zachovej ho (nebo ji) ve svém posvěcení, upevni ho (nebo ji) v pravé víře, ochraňuj ho (nebo ji) před zlým a všemi jeho pokušeními a svým spasitelným strachem zachovej jeho (nebo její) duši v čistotě a pravdě, aby každým svým skutkem i slovem konal (nebo konala) to, co je před tebou dobré, a stal se synem a dědicem (nebo stala se dcerou a dědičkou) tvého nebeského království.

Vozhlas:

Neboť ty jsi náš Bůh, Bůh lásky a spásy, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A po modlitbě maže křtěnce svatým myrem znakem kříže na čele, očích, nose, ústech, obou uších, prsou, rukou a nohou se slovy:

Pečeť daru svatého Ducha. Amen.

A zpíváme: Kteří jste v Krista pokřtěni, v Krista jste se oblékli. Aleluja. 3x.

Též prokimen, žalm 26, hlas 3:

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Verš: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Apoštol k Římanům, začalo 91:

Bratři, copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

Kněz: Pokoj tobě.

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme!

Lid: Aleluja.

Pak jáhen:

Velemoudrost, povstaňme a vyslechněme svaté evangelium.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Kněz: Čtení svatého evangelia od Matouše.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Jáhen: Vnímejme.

Kněz čte začalo 116:

V té době odešlo jedenáct učedníků do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Amen.

Lid: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Též ektenie:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho přeosvíceného arcibiskupa a metropolitu jméno, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za nově pokřtěného Božího služebníka (nebo nově pokřtěnou Boží služebnici) jméno, aby byl (nebo byla) po všechny dny svého života zachován (nebo zachována) v čistém vyznání víry, ve všem dobrém a v plnění Kristových přikázání.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Vozhlas:

Neboť jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

A kněz koná propuštění:

Kristus, který se dal v Jordáně dobrovolně pokřtít od Jana, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatého jméno, jemuž je zasvěcen chrám, svatého jméno, jehož památku dnes vzpomínáme, a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Lid: Amen.

 na úvodní modlitby    na křest

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku