Řád svaté Padesátnice

Kněz začíná: Požehnaný je Bůh náš:

Lid: Amen. Králi nebeský: Trojsvaté. A po Otče náš: Pane, smiluj se, 12x. Sláva, i nyní. Pojďte, pokloňme se: 3x. A úvodní žalm večerně: Veleb, duše má, Hospodina:

A jáhen nebo kněz bere velkou ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za cestující, choré, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za přítomný lid, který očekává milosti svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za ty, kteří sklánějí před Pánem svá srdce a kolena, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby nás posílil v konání toho, co je před ním správné, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby nám seslal své bohaté milosti, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby sklonění našich kolen bylo před ním přijato jako kadidlo, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za ty, kteří od něho potřebují pomoc, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A zpíváme: Pane, já volám: a bereme verše na 6. A zpíváme stichy jako samohlasny, hlas 4, které vždy dvakrát opakujeme:

Přeslavné věci viděly dnes všechny národy v městě Davidově, když sestoupil svatý Duch v ohnivých jazycích tak, jak to vypravuje Lukáš, hlasatel Božích pravd: Když byli všichni Kristovi učedníci pohromadě, ozval se z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A všichni začali mluvit cizími jazyky, hlásat nové učení Svaté Trojice. 2x.

Duch svatý vždy byl, je a bude. Nemá počátku ani konce, ale vždy byl s Otcem i Synem a spolu s nimi je osobou Trojice. On je Život i Dárce života. On je Světlo i zdroj světla. Bezmezně blažený a dárce dobra. Skrze něj poznáváme Otce a Syna oslavujeme. On se všem zjevuje jako dokonalá moc, ten, který pojí Otce se Synem, jediná poklona svaté Trojici. 2x.

Duch svatý je Světlo a Život i živý pramen intelektu. Je Duch moudrosti a rozumu, dobrý, pravý a Duch umění. Ten, který vládne a odpouští hříchy. Bůh i Stvořitel. Oheň i z ohně vycházející. Ten, který dává řeč, koná divy a obdarovává, jímž byli korunováni všichni proroci, Božští apoštolové a mučedníci. Podivuhodný hluk a podivuhodný obraz, když se zjevil jako oheň k rozdělení svých darů. 2x.

Sláva, i nyní, hlas 6:

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Vchod s kadidelnicí. Světlo tiché:

Velký prokimen, hlas 6, žalm 76:

Kdo je velký jako Bůh náš? Ty jsi Bůh, který činí divy.

Verš 1: Národům jsi dal poznat svou moc.

Verš 2: Tu jsem si řekl: „V tom tkví má bolest: změnila se pravice Nejvyššího.“

Verš 3: Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na dávné tvé divy.

A znovu: Kdo je velký:

A kněz nebo jáhen:

Znovu a znovu skloňme svá kolena a k Pánovi modleme se.

My: Pane, smiluj se, 3x.

A když klečíme na zemi, čte kněz ve svatyni hlasitě, aby to všichni slyšeli, tyto modlitby:

Nejčistější, neposkvrněný, bezpočátečný, neviditelný, nevýstižný, nepochopitelný, nezměnitelný, nepřemožitelný, nejctihodnější Pane, který neznáš zloby, ty jediný vládneš nesmrtelností a přebýváš v nepřístupném světle. Ty jsi stvořil nebe, zemi a moře i veškerá jejich stvoření a dříve nežli tě kdo prosí, již jsi splnil jeho prosbu. K tobě se utíkáme a tebe prosíme, láskyplný Vládce, Otce našeho Pána a Boha Ježíše Krista, který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe a skrze Ducha svatého přijal tělo z Panny Marie, přeslavné Bohorodičky. On nás nejdříve učil slovy a pak i skutky, když podstoupil spasitelné utrpení, a nám, tvým ubohým, hříšným a nedůstojným služebníkům, dal příklad, abychom ti se skloněnými hlavami i koleny přinášeli modlitby za své hříchy a lidské nevědomosti. Ty sám, milostivý a láskyplný Bože, vyslyš nás, kdykoli tě budeme vzývat, zvláště pak v dnešní den Padesátnice, kdy náš Pán Ježíš Kristus po vystoupení na nebesa a zasednutí po pravici tebe, Boha Otce, seslal svatého Ducha na své svaté učedníky - apoštoly. On sestoupil na každého z nich a všichni byli naplněni jeho nevyčerpatelnou milostí, hlásali cizími jazyky tvou velikost a prorokovali. Vyslyš nás tedy v této chvíli, kdy se k tobě modlíme, rozpomeň se na nás ubohé a odsouzené a vyveď ze zajetí naše duše, vždyť se za nás přimlouvá tvé vlastní utrpení. Přijmi nás, kteří před tebou padáme a voláme: „Zhřešili jsme.“ Na tebe jsme vázáni již od početí, již od mateřského lůna jsi naším Bohem. Avšak když naše dny uplynuly v marnostech, byli jsme zbaveni tvé pomoci a pozbyli jsme jakékoliv omluvy. Přesto však doufáme ve tvou dobrotivost a voláme: „Nevzpomínej na hřích naší mladosti a nerozumu, ale očisti nás od našich tajných hříchů. Neodvrhuj nás v době stáří, kdy nás opustí síly, neopouštěj nás a dříve, než se navrátíme do země, učiň, abychom se k tobě obrátili. Buď k nám laskav a milostivě nás přijmi: usmiř naše nepravosti svou dobrotou a proti množství našich hříchů postav svou bezmeznou milost.“ Pohlédni, Hospodine, z výšin své svatosti na přítomný lid, který od tebe očekává velké milosti. Pomoz nám ve své milosti, zachraň nás od ďáblových násilností a upevni náš život svými svatými zákony. Daruj svému lidu anděla ochránce, shromáždi nás všechny ve svém království, daruj odpuštění těm, kdo v tebe doufají, promiň jejich i naše hříchy. Očisti nás působením svého svatého Ducha a zmař úklady, které proti nám strojí nepřítel.

A přidáváme tuto modlitbu:

Požehnaný jsi, Hospodine, vládce veškerenstva, ty jsi dal dnu zazářit slunečním světlem a noci jsi dal jas v ohnivých hvězdách. Ty jsi nám pomohl překonat tíhu dne, abychom se přiblížili k počátku noci. Slyš modlitby nás i všeho svého lidu, odpusť nám dobrovolné i nedobrovolné hříchy, přijmi naši večerní modlitbu a sešli svému dědictví množství svých milostí a dober. Zastiň nás svými svatými anděly, ozbroj nás svou pravdou a učiň ji naším štítem, zachovej nás ve své moci a zachraň nás před všemi úklady a útoky nepřítele. Daruj nám na přímluvu svaté Bohorodičky a všech svatých, kteří ti od věků slouží, abychom tento večer, nadcházející noc i všechny dny našeho života prožili v dokonalosti, svatě, pokojně, bez hříchu, bez pokušení a blouznění.

A na to jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi, pozvedni a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty nás miluješ a zachraňuješ, Hospodine, náš Bože, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak jáhen nebo kněz toto:

Z celé duše a z celé své mysli všichni vroucně prosme.

Lid: Pane, smiluj se.

Hospodine, Vševládce, Bože našich otců, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se 3x.

Prosíme tě i za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, za našeho bohumilého biskupa jméno, za ty, kteří slouží a přisluhují v tomto svatém chrámě, za naše duchovní otce i za všechny naše bratry v Kristu.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za naše světské představitele a veškeré vojsko.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Prosíme tě i za přítomný lid, který od tebe očekává velké a hojné milosrdenství, za naše dobrodince a všechny pravověrné křesťany.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi milostivý a láskyplný Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A znovu jáhen:

Znovu a znovu skloňme svá kolena a k Pánovi modleme se.

My: Pane, smiluj se, 3x.

A podle předpisu klekáme.

A kněz čte druhou modlitbu tak, aby ji všichni slyšeli:

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, tys daroval lidstvu pokoj ještě v době, kdy jsi s námi přebýval a jako neodvolatelné dědictví jsi navždy udělil dar přesvatého Ducha. A dnešního dne jsi tuto milost zjevně seslal svým učedníkům apoštolům a jejich ústa jsi posílil ohnivými jazyky. Skrze ně jsi svým jazykem zvěstoval lidstvu Boží moudrost, a tak jsme byli prozářeni světlem Ducha, zbaveni klamu jako tmy skrze rozlití ohnivých jazyků naučeni víře v tebe a ozářeni díkůvzdáním tobě i Otci i svatému Duchu, jedné moci a síle v jediném Božství. Vždyť ty, prameni moudrosti a milosti, jsi Otcův odlesk, nezměnitelný a nepohnutelný obraz jeho bytnosti a přirozenosti. Otevři tedy ústa i mně hříšnému a nauč mě, jak se důstojně a za co se modlit. Vždyť ty vidíš množství mých hříchů, ale tvá dobrotivost je přemáhá. Hle, stojím ve strachu před tebou a vrhám do výhonku tvé milosti ubohost mé duše: naprav můj život, vždyť svým slovem ovládáš veškeré stvoření nevýslovnou mocí moudrosti. Ty jsi tichým přístavem zmítaných v bouři, proto mi ukaž cestu, po níž mám jít. Dej mým myšlenkám Ducha své moudrosti, mé nerozumnosti daruj Ducha rozumu, zastiň má díla Duchem své bázně, pravého Ducha obnov v mém nitru a Duchem moci upevni mé úmysly, abych byl každého dne veden tvým dobrým Duchem k tomu, co je užitečné, byl schopen plnit tvá přikázání a vždy pamatoval na tvůj slavný příchod, kdy odkryješ naše skutky. Nepřehlédni mě, který jsem obelstěn pominutelnými krásami tohoto světa, ale upevni ve mně touhu po získání budoucích pokladů. Vždyť ty, Vládce, jsi řekl, že každý, kdo prosí ve tvém jménu, bude jistě vyslyšen tvým věčným Otcem. Proto i já, hříšný, se modlím ke tvé dobrotivosti v den příchodu tvého svatého Ducha: vše, zač prosím, mi daruj ke spáse. Ach, Pane, štědrý a bohatý dárce všeho dobrého, ty hojně dáváš všem, kdo tě prosí, tys s námi trpěl a milostivě jsi přijal společenství našeho těla. Proto se skloň dobrotivě k nám, kteří před tebou skláníme svá kolena, vždyť jsi očistil naše hříchy. Dej tedy, Pane, svému lidu své dary, vyslyš nás na svých svatých nebesích, posvěť nás silou své spasitelné pravice, přikryj nás svými křídly a nepřehlížej dílo svých rukou. Vždyť, i když před tebou jediným jsme zhřešili, tobě jedinému sloužíme a nechceme se, Vládce, klanět bohu cizímu nebo zvedat své ruce k bohu jinému. Odpusť nám hříchy, přijmi naše modlitby konané na kolenou a všem nám rozprostři svou pomocnou ruku. Přijmi modlitby všech jako kadidlo, které se vznáší ke tvému blahoslavenému království.

A přidává tuto modlitbu:

Pane, tys nás zbavil každého útoku ve dne, zbav nás i všeho, co nám bude hrozit v noci. Přijmi naše pozdvihnuté ruce jako večerní oběť. Učiň, abychom i noc přešli bez hanby, nepokoušeni zlým, a zbav nás všeho smutku a strachu, který k nám přichází od ďábla. Daruj našim duším zkroušenost a našim myšlenkám starost, abychom dobře dopadli na tvém strašném a spravedlivém soudu. Naplň naše těla tvým strachem, umrtvi naše pozemské údy, abychom i v tichu snu byli ozářeni pohledem na tvé soudy. Odejmi od nás každé nesprávné očekávání a špatné touhy. Pozvedni nás v době modlitby,abychom se upevnili ve víře a plnili tvá přikázání.

A na to jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi, pozvedni a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Požehnáním a dobrotou tvého jednorozeného Syna, s nímž jsi požehnaný ty i tvůj přesvatý, dobrý a životodárný Duch, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Též: Rač nás, Pane, tento večer:

A znovu jáhen:

Znovu a znovu skloňme svá kolena a k Pánovi modleme se.

My: Pane, smiluj se 3x.

A skláníme kolena, při čemž čte kněz třetí modlitbu:

Neustálý životodárný a posvěcující prameni, soupodstatná a spolupůsobící Otcova Moci, Kriste, náš Bože, ty jsi splnil vše co bylo prozřetelností nutné k lidské spáse, ty jsi rozlomil nezničitelné a zapečetěné okovy podsvětí a přemohl množství zlých duchů. Ty ses za nás vydal jako neposkvrněný beránek na zabití, jako oběť jsi daroval své přečisté tělo, které je nepřístupné každému hříchu, a skrze tuto strašlivou a nepochopitelnou oběť jsi nám daroval věčný život. Ty jsi sestoupil do podsvětí, abys zničil jeho věčné veřeje a těm, kteří seděli ve tmách, abys ukázal cestu ven. Ve své Božské moudrosti jsi ulovil otce lži, pekelného hada, svázal jsi ho temnými řetězy v pekelném nehasnoucím ohni a ve své nepřemožitelné moci jsi ho, Otcova moudrosti, zavřel do tmy mimo tvé příbytky. Ty jsi velkým pomocníkem trpících a daroval jsi světlo těm, kteří přebývali v temných příbytcích smrti. Ty, Pane a Synu věčné slávy věčného Otce, věčné světlo ze světla věčného a slunce pravdy, vyslyš nás, kteří se k tobě modlíme a upokoj duše svých služebníků, našich zemřelých otců a bratří i ostatních příbuzných a všech našich spoluvěrců, na něž nyní vzpomínáme. Vždyť ty vládneš nade vším a ve tvé moci jsou všechny končiny země, všemohoucí Vládce, Bože otců a Pane milosti. Ty jsi stvořil vše smrtelné i nesmrtelné, ty jsi stvořil lidský rod, který padl, a opět jsi ho pozdvihl. Ty jsi mu ustanovil život i smrt, vezdejší přebývání i odchod na věčnost. Ty měříš léta živých a stanovil jsi dobu smrti. Ty uvádíš do podsvětí i z něho vyvádíš, svazuješ v nemoci a v moci odpouštíš. Ty nynější správně řídíš a vedeš k budoucímu užitku. Ty křísíš v zraněných ostnem smrti naději ve vzkříšení k životu. Ty sám, vševládný Pane, Bože, náš spasiteli, naděje všech končin země i těch, kteří jsou daleko na moři, jsi nám v tento poslední, velký a spasitelný den Padesátnice zjevil tajemství svaté, jednopodstatné, věčné, nerozdílné a nesmíšené Trojice v sestoupení a příchodu tvého svatého a životodárného Ducha v podobě ohnivých jazyků, který se vylil na tvé svaté apoštoly. Tak jsi je ustanovil za zvěstovatele naší drahé víry a učinils je vyznavači a hlasateli pravé Boží nauky. Proto se smiluj i v tento dokonalý a spasitelný svátek nad těmi, které drží podsvětí, a daruj nám velkou naději, že sešleš zesnulým odpuštění jejich utrpení a útěchu. Vyslyš nás, ubohé a nehodné, kteří se k tobě modlíme, a utiš duše svých zemřelých služebníků v místě světla, hojnosti a pokoje, kde nemá místo bolest, zármutek ani lkání, uveď jejich duše do příbytků spravedlivých, daruj jim pokoj a odpuštění. Vždyť tě, Pane, mrtví nemohou chválit, ani ti, kteří jsou v podsvětí, ti nemohou přinést vyznání, ale my, živí, tě oslavujeme, prosíme a přinášíme ti za jejich duše modlitby a oběti.

A přidává i tuto modlitbu:

Bože veliký a věčný, svatý a plný lásky, tys nám dovolil, abychom stáli i v této chvíli před tvou nepřístupnou slávou, opěvovali a chválili tvé divy. Buď milostiv nám, svým nehodným služebníkům, a dej milost zkroušeným srdcím, abychom ti přinášeli trojsvatý chvalozpěv a díky za tvé veliké dary, které jsi vždy konal a i nyní s námi činíš. Rozpomeň se, Pane, na naši nemohoucnost a nezahub nás v naší nespravedlnosti, ale velice se smiluj nad naší ubohostí, abychom se zbavili duchovní tmy, chodili cestou pravdy jako při denním světle, oděli se výzbrojí světla, byli bezpeční před všemi úklady zlého a vždy s důvěrou a za vše oslavovali tebe, jediného pravého a láskyplného Boha. Vždyť ty, všemohoucí Vládce a Stvořiteli, vládneš velikým tajemstvím časného odpuštění svému stvoření a upokojením na věky. A my všude vyznáváme tvou milost, při našem vycházení do tohoto světa i návratu. Vždyť tys nám daroval naději vzkříšení a věčného života, který získáme podle tvého pravdivého příslibu při tvém druhém příchodu. Vždyť ty jsi počátek našeho vzkříšení, nepodplatitelný a láskyplný soudce živých, a jako Pán a Vládce odměňuješ. Tys ve své lásce sestoupil mezi nás a přijal jsi lidské tělo. Tys přijal ve své veliké dobrotě naše vlastní vášně, když jsi byl dobrovolně pokoušen, a skrze ně jsi trpěl, aby ses stal naším zaslíbeným pomocníkem, a tak jsi nás pozvedl ke svému království, kde nejsou vášně. Přijmi tedy, Vládce, naše prosby a modlitby a upokoj všechny otce, matky, bratry a sestry, děti i jiné příbuzné a všechny, kteří zemřeli v naději na vzkříšení a věčný život. Zapiš je do knihy živých a jejich duše uveď do lůna Abraháma, Izáka a Jakuba, do země živých, nebeského království a nádherného ráje. Kéž je uvedou tví svatí andělé do tvých svatých příbytků. Pozvedni též i naše těla v den, kdy jsi ve svém svatém a neochvějném zaslíbení rozhodl. Vždyť, Pane, náš odchod z těla k tobě, našemu Bohu, není pro tvé služebníky smrtí, ale naopak přechodem ze smutku k lepšímu a krásnějšímu, upokojením a radostí. Jestliže jsme tedy před tebou zhřešili, buď nám milostiv, vždyť nikdo z nás není ani jediný den svého života před tebou čistý od poskvrnění s výjimkou tebe, našeho Pána Ježíše Krista, který jediný jsi žil na zemi bez hříchu. Ve tvou milost doufáme, že skrze ni získáme odpuštění hříchů. Proto tedy ve své Božské dobrotě a lásce nám i jim odpusť všechny dobrovolné i nedobrovolné, vědomé i nevědomé, zjevné i skryté hříchy a pády vykonané skutky, myšlenkou nebo slovy. Těm, kteří odešli, daruj svobodu a odpuštění. Nám, kteří jsme zde, i všemu svému lidu daruj dobrou a pokojnou smrt, při svém strašném a hrozném příchodu nám zjev svou milost a lásku a učiň nás hodnými svého nebeského království.

A přidává i tuto modlitbu:

Bože veliký a nejvyšší, ty jediný jsi nesmrtelný a přebýváš v nepřístupném světle. Ty jsi vše v moudrosti stvořil: oddělil jsi světlo od tmy, slunci jsi přikázal, aby osvěcovalo den, měsíci a hvězdám, aby zářily v noci. I nám hříšníkům jsi dovolil, abychom v tento den přistoupili s vyznáním před tvou tvář a obětovali ti večerní pobožnost. Ty sám, láskyplný Pane, učiň, aby ti byla milá jako kadidlo a přijmi ji jako vonnou oběť. Daruj nám tento večer i nadcházející noc pokojné, obleč nás do výzbroje světla, chraň nás před nočním strachem a přede všemi nočními přízraky. Daruj nám, aby spánek, který jsi nám dal na utišení naší nemoci, byl zbaven všech ďábelských úkladů. Ach, Vládce a dárce všeho dobra, pomoz nám, abychom, když budeme usínat na svých ložích, vzpomínali i v noci na tvé přesvaté jméno a ozářeni poučením tvých přikázání vstali v duševní radosti ke slávě tvé dobroty, abychom přinášeli modlitby a prosby ke tvé dobrotě za všechny hříchy své i všeho tvého lidu, který na přímluvu přesvaté Bohorodičky milostivě navštiv.

A na to jáhen:

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi, pozvedni a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi útěchou našich duší i těl a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Pak jáhen:

Vykonejme naše večerní modlitby k Pánovi.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom tento večer prožili dokonale, svatě a bez hříchu, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Anděla pokoje, věrného strážce a ochránce našich duší a těl, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Odpuštění našich hříchů a provinění od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

To, co je dobré a užitečné pro naše duše a pokoj pro svět, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Abychom zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Aby ukončení našeho života bylo křesťanské, bez bolesti a zahanbení a abychom dali dobrou odpověď na strašném Kristově soudu, od Pána prosme.

Lid: Dej nám, Pane.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Vždyť ty jsi dobrotivý a milující Bůh a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen: Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se modlí potichu obvyklou modlitbu:

Pane, Bože náš, ty jsi pro spásu lidského rodu opustil nebesa a sestoupil na zem. Shlédni laskavě na své služebníky i na své dědictví. Vždyť před tebou, přísným, ale láskyplným soudcem, sklánějí v pokoře své hlavy. Neočekávají pomoc od lidí, ale doufají ve tvé milosrdenství a záchranu. Proto je ochraňuj v každé chvíli, v tento večer i nadcházející noc před všemi nepřáteli, před působením zlého ducha, před marnivými myšlenkami a zlými úmysly.

Kněz vozhlas:

Nechť je vždy velebena a oslavována vláda království tvého, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A pak zpíváme stichiry na stichovně, samohlasny, hlas 3:

Nyní se zjevily ohnivé jazyky jako znamení celému světu. Vždyť židé, z nichž se tělesně narodil Kristus, byli naplněni nevěrou a odpadli od Boží milosti. A my, kteří jsme z pohanů, jsme byli naplněni Božským světlem a upevněni naukou učedníků, kteří zvěstovali slávu dobrotivého Boha. S nimi skláníme srdce i kolena a s vírou se klaníme, když jsme byli upevněni ve víře svatým Duchem, spasitelem našich duší.

Verš: Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Nyní se vylil na každé stvoření Duch utěšitel, který začal s vylitím u apoštolů. Skrze ně rozestřel svou milost nad věřícími a své sestoupení potvrdil v podobě ohně. Učedníky obdařil jazyky, aby opěvovali Boží slávu. Proto se srdci duchovně osvícenými a upevněni ve víře svatým Duchem, modleme se za spásu našich duší.

Verš: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého Ducha.

Nyní se apoštolové oblekli mocí z výsosti, vždyť je obnovil Utěšitel, když jim tajemně osvítil rozum, aby cizími jazyky velkolepě hlásali věčné a jednoduché bytí, aby uctívali trojosobního a dobrotivého Boha. Když jsme byli posvěceni jejich učením, pokloňme se Otci i Synu se svatým Duchem a modleme se za spásu našich duší.

Sláva, i nyní, hlas 8:

Pojďte, lidé, a pokloňme se trojosobnímu Bohu, Synu v Otci i svatému Duchu. Vždyť Otec věčně rodí Syna, který je s ním téže podstaty i moci, a Duch svatý je v Otci i Synu proslaven. Oni jsou jedinou mocí, jedinou přirozeností a jediným Božstvím. Tomu se všichni klanějme a zpívejme: „Svatý Bože, ty jsi vše učinil skrze Syna prostřednictvím svatého Ducha. Svatý Silný, skrze nějž jsme poznali Otce a svatý Duch přišel na svět. Svatý Nesmrtelný, Duchu utěšiteli, ty z Otce vycházíš a v Synu přebýváš. Sláva tobě, svatá Trojice.“

Též: Nyní můžeš, Pane: Trojsvaté a po Otče náš tropár hlas 8: Blahoslavený jsi, Kriste, Bože náš:

A kněz koná propuštění:

Kristus, který pramení z lůna Boha Otce, sestoupil z nebe na zem a přijal naši přirozenost a zbožštil ji a pak znovu vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce, a který seslal na své svaté učedníky - apoštoly - svatého, jednopodstatného, spoluvěčného Ducha téže moci a slávy, a tak je posvětil a skrze ně celý svět, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých, slavných, chvályhodných zvěstovatelů a duchem naplněných apoštolů i všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku