Pohřeb dospělého

Když zemře někdo z věřících, pozvou jeho příbuzní kněze. Ten vejde do domu, kde leží ostatky zemřelého. Oblékne si epitrachil a felon, položí kadidlo do kadidelnice, kadí tělo mrtvého a přítomné a začíná obvyklým způsobem:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A přítomní začínají: Svatý Bože: Přesvatá Trojice: Otče náš: Neboť tvé je království:

A ihned se zpívají tyto tropáry. Hlas 4:

S dušemi zesnulých spravedlivých dej odpočinout, Spasiteli, duši svého zemřelého služebníka (nebo své zemřelé služebnice nebo svých zemřelých služebníků) a zachovej ho (nebo ji nebo je) v blaženém životě, který je u tebe, láskyplný.

V místě tvého pokoje, Pane, kde všichni svatí přebývají v míru, upokoj i duši svého služebníka (nebo své služebnice nebo svých služebníků), neboť ty jediný jsi láskyplný.

Sláva:

Ty jsi Bůh, který sestoupil do podsvětí a okovy spoutaných rozlomil, sám dej odpočinout duši svého služebníka (nebo své služebnice nebo svých služebníků).

I nyní:

Jediná čistá a neposkvrněná Panno, ty jsi Boha panensky porodila. Toho pros za spásu jeho duše (nebo její duše nebo jejich duší).

Jáhen zpívá:

Smiluj se nad námi, Bože, pro své velké milosrdenství, prosíme tě, vyslyš nás a smiluj se.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Ještě se modlíme za pokoj zesnulého služebníka Božího (nebo zesnulé služebnice Boží nebo zesnulých služebníků Božích) jméno, aby mu (nebonebo jim) bylo odpuštěno každé provinění dobrovolné i nedobrovolné.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Aby Hospodin Bůh uvedl jeho duši (nebo její duši nebo jejich duše) tam, kde spravedliví odpočívají.

Lid: Pane, smiluj se. 3x.

Milost Boží, království nebeské a odpuštění všech jeho (nebo jejích nebo jejich) hříchů u Krista nesmrtelného krále a Boha našeho prosme.

Lid: Uděl mu (nebonebo jim), Pane.

Jáhen: K Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Kněz bere tuto modlitbu:

Bože duchů i veškerého těla, jenž smrt jsi přemohl, moc ďábla zmařil a světu svému život daroval, ty sám, Pane, upokoj duše svého zemřelého služebníka (nebo své zemřelé služebnice nebo svých zemřelých služebníků) jméno na místě světla, hojnosti a pokoje, kde nemá místo bolest, zármutek ani lkání. Jako dobrý a milující Bůh mu (nebo jí nebo jim) odpusť všechny hříchy, kterých se dopustil (nebo dopustila nebo dopustili) slovy, skutky nebo myšlenkami. Vždyť není člověk, který by živ byl a nezhřešil. Jen ty jediný jsi bez hříchu, tvá spravedlnost je spravedlnost věčná a tvé slovo je pravda.

Vozhlas:

Neboť ty jsi vzkříšení a život i pokoj svého zesnulého služebníka (nebo své zesnulé služebnice nebo svých zesnulých služebníků) jméno, Kriste, Bože náš, a tobě slávu vzdáváme i tvému bezpočátečnému Otci se svatým, dobrým a životodárným tvým Duchem nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Jáhen: Velemoudrost.

Lid: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Kněz:

Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

A kněz toto propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, který vládne nad živými i mrtvými, na přímluvu své přečisté Matky, svatých slavných a všechvalných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých kéž uvede duši svého zesnulého služebníka (nebo duši své zesnulé služebnice nebo duše svých zesnulých služebníků) jméno do příbytků spravedlivých, kéž je utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.

Též:

V blaženém zesnutí věčný pokoj uděl, Pane, svému zesnulému služebníku (nebo své zesnulé služebnici nebo svým zesnulým služebníkům) jméno a daruj mu (nebonebo jim) věčnou památku.

Lid: Věčná památka. 3x.

Když se zpívá Věčná památka, kropí kněz tělo zesnulého svěcenou vodou a jeho rakev uvnitř i zvnějšku.

Když je vše hotovo, co je potřebné k odchodu, začínáme ve strachu a s důvěrou zpívat: Svatý Bože.

na pohřeb v chrámě    na pohřeb na hřbitově

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku