Pohřeb na hřbitově

Pak vezmou ostatky zemřelého a odcházejí ke hrobu. Za rakví jde kněz a za ním lidé, kteří zpívají: Svatý Bože: Když přijdou ke hrobu, kněz kropí svěcenou vodou hrob i zemřelého a rakev se spustí do hrobu. Kněz pak vezme vhodným nástrojem hlínu a ve znaku kříže ji nasype do hrobu se slovy:

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo ho obývají.

Pak sype kněz do hrobu popel z kadidelnice se slovy:

Země, prach a popel jsi, člověče, a do země se vracíš podle Božího příkazu. Věčná ti však památka.

Pak pečetí hrob se slovy:

Pečetí se tento hrob do druhého Kristova příchodu: Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

A lid zpívá samohlasen na 8. hlas

Země otevřená, přijmi tělo z tebe stvořené Boží rukou, které se vrací zpět k tobě, své matce. Co v něm bylo podle obrazu Stvořitele, on přijal a ty vezmi to, co je tvé.

A obvyklým způsobem zasypávají hrob za zpěvu tropáru: S dušemi zesnulých spravedlivých: a další

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Lid: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se 3x. Pane, požehnej nás.

A propuštění:

Kristus, který vstal z mrtvých, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, svatých slavných a všechvalných apoštolů, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých kéž uvede duši svého zesnulého služebníka (nebo své zesnulé služebnice nebo duše svých zesnulých služebníků) jméno do příbytků spravedlivých, kéž ji (nebo je) utiší v Abrahámově lůně, započítá mezi spravedlivé a smiluje se nad námi, neboť je dobrý a miluje nás.

Kněz: Uděl, Pane, věčný pokoj:

Lid: Věčná památka.

na pohřeb v domě zemřelého    na pohřeb v chrámě

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku