Řád velkého svěcení vody

na Bohozjevení

Když kněz ukončí zaambonovou modlitbu, odcházejí všichni ke křtitelnici. Nejdříve jde světlonoš, pak jáhnové, kteří nesou evangeliář a kadidlo, a kněz. Bratři zpívají tyto tropáry.

Hlas 8:

Nad vodami zaznívá Pánův hlas: „Přijďte všichni a přijměte Ducha moudrosti, Ducha rozumu a Ducha bázně Boží, Ducha zjeveného Krista.“ 3x.

Dnes se posvěcuje přirozenost vod a rozděluje se Jordán, který obrací svůj tok, když vidí, jak je křtěn Vládce. 2x.

Kriste králi, přišel jsi k řece jako člověk, abys z rukou Předchůdce přijal křest služebníka ve své velké lásce pro naše hříchy. 2x.

Sláva, i nyní, hlas stejný:

K hlasu volajícímu na poušti: „Připravte cestu Pánovi,“ přišel jsi, Pane, v podobě služebníka a žádal jsi křest, i když jsi bez hříchu. Viděly tě vody a zděsily se. Předchůdce se třásl a zpíval: „Jak může být osvíceno Světlo světa, jak může položit ruku služebník na Pána? Posvěť mě i vody, Spasiteli, který snímáš hříchy světa.“

Když přijdou ke křtitelnici, zpívá jáhen: Velemoudrost. A lektor:

Čtení z proroctví Izaiáše:

Tak praví Pán: Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Čtení z proroctví Izaiáše:

Tak praví Hospodin: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“ „Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil.“ Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ „S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“

Čtení z proroctví Izaiáše:

Tak praví Hospodin: „S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.“ V onen den řeknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!“ Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.

Jáhen: Vnímejme!

Kněz: Pokoj všem!

Jáhen: Velemoudrost, vnímejme!

Prokimen, žalm 26, hlas 3:

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Verš: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Apoštol 1. ke Korinťanům, začalo 143 od poloviny:

Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

Aleluja, hlas 4:

Verš 1, žalm 44: Hospodinův hlas nad vodami! Vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod.

Verš 2, žalm 113: Co je ti, moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?

Evangelium od Marka, začalo 2:

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: »Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!«

A jáhen tuto ektenii:

V pokoji k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj z výsosti a za spásu našich duší k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za pokoj na celém světě, za blaho svatých Božích církví a za sjednocení všech k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za tento svatý chrám a za ty, kteří do něj s vírou, zbožností a bázní Boží vstupují, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho Svatého otce, velekněze všeobecné církve jméno, papeže římského, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za našeho bohumilého biskupa jméno, za ctihodné kněze a jáhny v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za naše světské představitele a za veškeré vojsko k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za toto město (nebo tuto vesnici nebo tento svatý klášter), za každé město a zemi a za ty, kteří v nich podle víry žijí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za příznivé počasí, hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za cestující, choré, trpící, zajaté a za jejich spásu k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byla tato voda posvěcena mocí a sestoupením svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se tato voda stala působením Nejsvětější Trojice očišťující, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby jí Hospodin Bůh seslal milost vykoupení a požehnání Jordánu mocí, působením a sestoupením svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby Hospodin Bůh svrhl brzy satana pod naše nohy a zbavil nás všech klamů, které na nás útočí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby nás Hospodin Bůh zachránil ode všech nepřátelských úkladů a zlého pokušení a učinil nás hodnými zaslíbených dober, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby nám byl sestoupením svatého Ducha osvícen rozum a svědomí, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby Hospodin Bůh posvětil tuto vodu požehnáním Jordánu, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byla tato voda darem posvěcení, odpuštěním hříchů, uzdravením duše a těla a pomocí v každé potřebě, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby se tato voda stala vodou tryskající k životu věčnému, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby byla k odehnání každého útoku viditelných i neviditelných nepřátel, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Za ty, kteří ji budou čerpat a brát k posvěcení domů, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby tato voda byla všem, kteří z ní budou čerpat a ji přijímat, k očištění duší i těl, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom se stali přijetím této vody hodnými posvěcení skrze neviditelné zjevení svatého Ducha, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Aby Hospodin Bůh vyslyšel modlitby nás hříšných a smiloval se nad námi, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Abychom byli zbaveni všeho zármutku, hněvu a nouze, k Pánovi modleme se.

Lid: Pane, smiluj se.

Zastaň se, spas, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, svou milostí.

Lid: Pane, smiluj se.

Při vzpomínce na přesvatou, přečistou, přeblahoslavenou, slavnou vládkyni naši Bohorodičku a vždy pannu Marii a všechny svaté sami sebe, jeden druhého a celý svůj život Kristu Bohu oddejme.

Lid: Tobě, Pane.

Kněz vozhlas:

Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Během ektenie se kněz modlí potichu tuto modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, jednorozený Synu, který se nalézáš v Otcově lůně, pravý Bože, prameni života a nesmrtelnosti, ty jsi světlo ze světla a přišel jsi na svět, abys ho osvítil. Posvěť tedy svým svatým Duchem náš rozum a přijmi nás, kteří tě velebíme a vzdáváme ti díky za tvé podivuhodné a velkolepé skutky, které konáš od věčnosti, a za tvou spasitelnou prozřetelnost, jíž ses ty, král veškerenstva, oděl do naší ubohosti a k tomu ses nechal v Jordáně pokřtít rukou služebníka, abys, sám bez hříchu, posvětil přirozenost vod, a tak nám otevřel skrze vodu a Ducha cestu k původní svobodě. Vzpomínáme nyní památku tohoto tvého božského tajemství a prosíme tebe, láskyplný Vládce, abys nás, své nehodné služebníky, pokropil čistou vodou podle svého božského zaslíbení. Vodou, která je darem tvé dobroty, aby modlitba nás hříšných, kterou nad ní vyslovíme, byla příjemná tvé dobrotě a tys nám i všemu svému lidu daroval své požehnání ke slávě tvého svatého a poklonyhodného jména. Neboť tobě patří veškerá sláva, čest a klanění i tvému bezpočátečnému Otci i tvému přesvatému,dobrotivému a životodárnému Duchu nyní i vždycky a na věky věků.

A sám k sobě: Amen.

Kněz třikrát žehná rozžatými svícemi vodu na způsob kříže, svíce ponořuje do vody a hlasitě říká:

Veliký jsi, Hospodine, a podivuhodná jsou tvá díla a žádné slovo není schopno opěvovat tvé zázraky. 3x.

Vždyť ty jsi svým rozhodnutím vše přivedl od nebytí k bytí, tvou mocí se udržuje tvorstvo a svým zámyslem jsi učinil svět. Ty jsi ze čtyř věcí učinil tvorstvo a čtyřmi obdobími jsi ověnčil rok. Před tebou se třese vše myslící, tebe opěvuje slunce, tebe oslavuje luna, tobě se klaní hvězdy, tebe poslouchá světlo, před tebou se chvějí propasti, tobě slouží prameny. Ty jsi rozprostřel nebe jako stan, ty jsi upevnil zemi na vodách, ty jsi ohradil moře pískem, ty jsi rozlil vzduch k dýchání. Tobě slouží andělské mocnosti,  tobě se klanějí sbory archandělů, kolem tebe stojí a létají mnohoocí cherubíni a šesterokřídlí serafíni, kteří jsou pokrýváni strachem z tvé nepřístupné slávy. Vždyť ty jsi Bůh nepochopitelný, bezpočátečný a nepopsatelný, ty jsi přišel na zemi, přijal jsi podobu služebníka a přebýval v lidském těle. Vždyť ty, Vládce, jsi nechtěl vidět lidský rod v ďábelských mukách, ale přišel jsi a spasil jsi nás. Vyznáváme tedy tvou dobrotu, zvěstujeme tvou milost a neskrýváme tvá dobrodiní. Vždyť ty jsi osvobodil náš rod a posvětil jsi nitro Panny svým zrozením. A všechno tvorstvo opěvuje tvé zjevení. Vždyť ty jsi náš Bůh, který se zjevil na zemi a přebýval mezi lidmi. Ty jsi posvětil vody Jordánu, z nebe jsi seslal svého svatého Ducha a setnul jsi hlavy hadů, kteří se ve vodě uhnízdili.

Pak kněz dýchá třikrát na způsob kříže na vodu se slovy:

Ty sám tedy, láskyplný Králi, přijď i nyní sestoupením svého svatého Ducha a posvěť tuto vodu.

A daruj jí milost vykoupení a požehnání Jordánu, učiň ji pramenem nesmrtelnosti, darem posvěcení, odpuštěním hříchů, uzdravením neduhů, záhubou pro démony, nepřístupnou nepřátelským mocnostem a naplněnou andělskou silou, aby všem, kteří ji budou čerpat a přijímat, byla k očištění duší i těl, k uzdravení z vášní, k posvěcení domů a pomocí v každé potřebě. Vždyť ty jsi náš Bůh, který skrze vodu a Ducha obnovil naši hříchem porušenou přirozenost. Ty jsi náš Bůh, který utopil vodou v době Noa hřích. Ty jsi náš Bůh, který skrze moře osvobodil za Mojžíše izraelský lid z egyptského otroctví. Ty jsi náš Bůh, který v poušti rozlomil skálu a dal z ní vytékat vodě. Ty jsi naplnil potoky vodou a svůj lačný lid nasytil. Ty jsi náš Bůh, který jsi skrze vodu a oheň dal poznat za Eliáše klam baalské modloslužby.

A žehná vodu rukou, kterou do ní třikrát ponořuje se slovy:

Ty sám nyní, Vládce, požehnej tuto vodu svým svatým Duchem. 3x.

A daruj všem, kteří se jí budou dotýkat, z ní přijímat a jí se znamenat, posvěcení, zdraví, očištění a požehnání.

A zachraň své služebníky, naše světské představitele, a zachovej je ve své ochraně v pokoji, daruj jim vše potřebné ke spáse, odpuštění a věčný život, aby viditelné i neviditelné živly, andělé i lidé slavili tvé přesvaté jméno i Otce i svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Lid: I duchu tvému.

Jáhen:

Hlavy svoje před Pánem skloňte.

Lid: Před tebou, Pane.

Kněz se pokloní a potichu se modlí:

Skloň, Pane, svůj sluch a vyslyš nás, vždyť ses nechal pokřtít v Jordáně a tak jsi posvětil vody. Požehnej nás všechny, kteří na znamení své poddanosti skláníme své šíje, a posvěť nás svým požehnáním skrze přijetí této vody, aby nám byla pro zdraví duše i těla.

A vozhlas:

Vždyť ty jsi naše posvěcení a tobě vzdáváme slávu, díky a poklonu i tvému bezpočátečnému Otci i tvému přesvatému, dobrému a životodárnému Duchu nyní i vždycky a na věky věků.

Lid: Amen.

A kněz žehná vodu křížem, který drží oběma rukama, na způsob kříže, ponoří jej do vody a zpívá tropár, hlas 1:

Pane, při tvém křtu v Jordáně zjevila se Trojice, které se klaníme. Hlas Otcův ti vydal svědectví, když tě nazval svým milovaným Synem. I Duch v podobě holubice potvrdil pravdivost těchto slov. Kriste, ty ses zjevil jako Bůh a celý svět jsi osvítil, sláva tobě.

Zpěváci zpívají totéž.

A kněz opět podruhé a potřetí žehná vodu křížem. Pak nabere svěcenou vodu a obrátí se tváří k západu. V levé ruce drží kříž a v pravé kropenku.

Pak přichází nejdříve představený, který líbá kříž, a kněz mu žehná tvář kropenkou se svěcenou vodou. Pak přicházejí kněží podle své hodnosti a nakonec všichni bratři.

Po celou dobu se zpívá tropár: Pane, při tvém křtu v Jordáně: tak dlouho, dokud nebudou všichni bratři požehnáni pokropením.

A opět se vchází do chrámu za zpěvu samohlasnu, hlas 6:

Opěvujme, věřící, velikost Boží lásky k nám, vždyť on se stal pro náš hřích člověkem a pro naše očištění se očišťuje v Jordáně. On je jediný čistý a neporušitelný, on posvěcuje mne i vody a ničí hlavy vodních hadů. Čerpejme, bratři, tedy vodu s veselím, vždyť těm, kdo z ní s vírou čerpají, neviditelně dává Kristus Bůh milost Ducha. On je Spasitel našich duší.

Též:

Nechť je jméno Pánovo velebeno od nyní až na věky. 3x.

A žalm 33: Ustavičně chci velebit Hospodina:

A před přijetím svěcené vody bereme od kněze antidor.

A koná se propuštění:

Kristus, který se nechal pro naše spasení pokřtít od Jana v Jordáně, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky a všech svatých nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

na liturgické texty    na teologii     na úvodní stránku