Tří světitelů (Bazila Velkého, Jana Zlatoústého, Řehoře Naziánského)

30.1.

Svátek „Tří světitelů“ patří v byzantském obřadu k nejnovějším svátkům. Věřící lid velmi ctil Jana Zlatoústého, Bazila Velkého a Řehoře Naziánského již za jejich života. V 11. st., za vlády císaře Alexia Komnena (1081-1118), vznikl v Cařihradě spor o to, který z těchto světců je před Bohem největší. Tu se biskupu Janovi z města Euchaiti svatí zjevili, nejdřív jednotlivě a pak společně, a řekli mu: „Před Bohem jsme si rovni. Hlásali jsme mír a usilovali o jednotu křesťanů. I nyní si přejeme pokoj mezi křesťany. Na důkaz naší rovnosti před Bohem nám ustanovíš svátek v jednom dni a my budeme na své ctitele pamatovat v přímluvách u božího trůnu.“ Tak byl ustanoven r. 1084 v Cařihradě tento svátek.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých