Leontij Rostovský

23.5.

Pocházel z Kyjeva. V mládí vstoupil do Kyjevsko-pečerské lávry. Později byl vysvěcen na rostovského biskupa. V Rostově obracel pohany ke Kristu, ale zarytí nepřátelé jej několikrát zbili a nakonec vyhnali z města. Leontij se usadil nedaleko Rostova, kde postavil chrám, zasvěcený archandělu Michaelovi. Ke světci začaly přicházet děti, které krmil, laskal, vyučoval křesťanským pravdám a křtil. To hněvalo pohany, kteří se rozhodli, že jej zabijí. Vydala se k němu velká ozbrojená skupina. On se však nezalekl, ale když se vrahové přiblížili, vyšel jim vstříc v biskupském rouchu, s křížem v rukou a s kněžími. Překvapení pohané nebyli schopni splnit svůj zlý úmysl a mnozí z nich se dali pokřtít. Když se pak světec vrátil do Rostova, horlivě hlásal Kristovo učení, obcházel města a dědiny a bojoval s pohanstvím. Pán doprovázel jeho práci zázraky. Sv. Leontij zemřel r. 1073, zabit pohany.

R. 1164 bylo nalezeno jeho neporušené tělo, které bylo uloženo v odkryté zlaté rakvi v chrámě sv. Jana Teologa. Nad jeho ostatky se událo mnoho zázraků. Když r. 1609 byl Poláky vypleněn Rostov, byla ukradena i rakev a tělo ponecháno v chrámě. Od té doby se jeho ostatky nacházejí v uzavřené rakvi.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých