Petr a Pavel

29.6.; 16.1.

Mezi Kristovými učedníky - apoštoly - uctívá Církev nejvíce dva, které nazývá apoštolskými knížaty (pervoverchovnými). Petr je základem Církve a Pavel největším hlasatelem evangelia.

Petr

Bratr Ondřeje (Mk.1.16), byl rybářem a pocházel z Betsaidy (J.1.44). Jmenoval se Šimon. Jméno Petr dostal od Krista (Mt.16.18; J.1.42). Byl ženatý a bydlel v Kafarnau (Mk.1.21; 29-30). Na Kristovu výzvu (Mt.4.18-20) ihned všeho zanechal a následoval ho. Patří do Kristova nejbližšího okruhu. Jediný kráčí po vodě (Mt.14.28-32), je účastný Kristova proměnění na hoře (Mk.9.2-7), vyznává Ježíše jako Mesiáše (Mt.16.15-18). Přes slib věrnosti Pána třikrát zapírá (Mk.14.29-31; 66-72), ale svého činu lituje. Ježíš mu po svém zmrtvýchvstání svěřuje vedení své Církve (J.21.15-19). Po Ježíšově nanebevstoupení přebírá Petr vedení učedníků (Sk.1.15-26) a po seslání svatého Ducha první veřejně mluví k celému shromáždění (Sk.2.14-40). Přijímá pohany do Církve (Sk.10.1-48). Herodes Agripa jej dává uvěznit, ale Petr je v noci zázračně vysvobozen z vězení (Sk.12.1-11). Tuto událost vzpomíná Církev 16.1. Pak Petr odchází z Jeruzaléma. Působí v Antiochii (Gal.2.11), účastní se apoštolského sněmu v Jeruzalémě (Sk.15.6-11). Nakonec odchází do Říma, kde je za císaře Nerona (64-67) ukřižován hlavou dolů.

Pavel

Pocházel z židovské rodiny (Řím.11.1), která se usadila v Tarsu a získala tam římské občanství (Sk.21.39; 22.28). Jeho židovské jméno bylo Šavel (Sk.9.11). Patřil k farizejské straně (Sk.23.6) a byl žákem slavného Gamaliela (Sk.22.3). Účastnil se ukamenování sv. Štěpána a horlivě pronásledoval křesťany (Sk.7.58; 8.3). U bran Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem Kristova učení (Sk.9.1-28). Na svých třech apoštolských cestách založil ve východním Středomoří a Řecku velký počet křesťanských obcí. Po třetí apoštolské cestě byl zajat a odveden do Říma. Když byl z vězení propuštěn, navštívil nejspíše Španělsko (Řím.15.28) a pak se obrátil na východ, do Efezu a na Krétu. Byl i v Makedonii a Řecku. Pak byl opět uvězněn a odveden do Říma, kde byl sťat na Ostijské silnici, v místech, kde nyní stojí trapistické opatství Tre Fontane, a to ve stejný den, kdy byl ukřižován sv. Petr.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých