Mamant

2.9.

Rodiče sv. Mamanta, Teodot a Rufina, pocházeli z patricijského rodu. Za pronásledování křesťanů byli zajati. Ve vězení v Cézarei Kappadocké Teodot zemřel a brzy jej následovala i jeho manželka, která v žaláři předčasně porodila syna.

Chlapce se ujala jedna zbožná křesťanka, jménem Ammia. Jelikož začal mluvit až v pěti letech a jeho první slova byla „mama“, dali mu jméno Mamant. Ammia brzy zemřela a odkázala mládenci velké jmění.

Když bylo chlapci asi patnáct let, začal císař Aurelián pronásledovat křesťany. A aby bylo pronásledování účinnější, zaměřil je i na děti.

Mamant byl zajat a předveden před vladaře. Odmítl obětovat modlám, a proto byl mučen. Nakonec ho chtěli utopit. Když jej již stráž odváděla k moři, rozpoutala se prudká bouře, ve které se vojáci rozprchli a Mamant uprchl.

Mládenec začal žít na jedné hoře poustevnickým životem. K jeho chatě přicházela divoká zvěř a svatý ji krmil.

Pověst o poustevníkovi se roznesla po celé Cézarei. Místní vladař Alexandr se domníval, že je Mamant kouzelník, a proto poslal své sluhy, aby jej zajali. Mladík se o tom dozvěděl a vyšel vojákům v ústrety. Ti se jej ptali, nezná-li Mamanta. On jim odpověděl, že zná, a pozval je k sobě do chatky, kde jim nabídl pohoštění. Během jídla začala k chatě přicházet dravá zvěř. Tu sluhové pochopili, že jsou u toho, kterého hledají, a dostali velký strach. Prosili Mamanta, aby je ochránil. Ten je propustil a slíbil, že za nimi přijde k městské bráně.

Mamant přišel do Cézaree a byl předveden před Alexandra. Ten jej začal obviňovat z čarování. Světec mu odpověděl: „Nejsem čaroděj a sloužím jedinému pravému Bohu. Proto nechci žít mezi těmi, kteří se klanějí modlám. Žiji raději v pustině mezi zvířaty, neboť ta si více váží božích služebníků nežli vy. A vy jste horší než zvěř, vždyť nectíte pravého Boha a bezohledně vraždíte jeho ctitele.“ To vladaře rozhněvalo a dal Mamanta mučit. Protože svatý zůstal pevný a nezradil svou víru, měl být dán k roztrhání dravé zvěři. Jakmile však vstoupil do arény, začala se k němu divoká zvěř lísat a neublížila mu. A když na něj vypustili hladového lva, lev se místo na mučedníka vrhl na diváky a mnoho jich zabil. Nakonec začali rozzuření diváci Mamanta kamenovat. Jeden z kamenů mu roztrhl břicho. Světci se potom podařilo odplazit do nedaleké jeskyně, kde zemřel (r. 275).

Jeho tělo pochovali místní křesťané a nad jeho hrobem se událo mnoho zázraků.

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých