Mojžíš, prorok

4.9.

Narodil se v době útisku Izraele v Egyptě (Ex.1.1-22). Božím působením byl zachráněn od smrti a vychován na egyptském dvoře (Ex.2.1-10). Když se začal zajímat o svůj lid, dopustil se nezákonnosti a utekl na poušť do Madiánské země, kde se oženil (Ex.2.11-22). Na hoře Horeb se mu zjevuje Hospodin, který jej posílá zpět do Egypta (Ex.3.1-4.31). V Egyptě předstupuje se svým bratrem Áronem před faraona, kterého žádá o povolení k odchodu Izraelců na poušť, aby tam mohli sloužit svému Bohu. Když farao odmítl, potkalo zemi sedm katastrof (Ex.5.1-12.33). Po katastrofách farao vyhnal lid ze země, ale brzy jej začal pronásledovat. Proto Mojžíš provedl Izraelce Rákosovým mořem, které se před ním rozestoupilo, ale pronásledovatele pohltilo (Ex.12.34-15.21). Na hoře Horeb dostal prorok pro Izraelce Zákon (Ex.19.1-24.18). Protože se lid bál obsadit zaslíbenou zemi, byl za to potrestán čtyřicetiletým putováním po poušti (Nu.13.1-14.45). Před vstupem do Palestiny předal Mojžíš vedení Jozuovi a na hoře Nebo zemřel (Deut.31.1-34.12).

V novozákonní době se zjevuje Mojžíš spolu s Eliášem (viz 20.7.) Ježíšovi na hoře Tábor (viz 6.8.).

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých